Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Newsletter

Newsletter
Chcesz otrzymywać informacje na temat Biuletynu? Zapisz się!

Nawigacja

Treść strony

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie 5 tablic informacyjnych zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 Priorytet VI Jakość Życia, Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach projektu pn: "Zintegrowany projekt rewitalizacji centrum osady fabrycznej w Żyrardowie służący aktywizacji społecznej i gospodarczej"

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Żyrardowa

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. Remontu boksów dla psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

Wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dotyczący wykonania usługi polegającej na organizacji 5 jednodniowych wizyt studyjnych w ramach projektu pn. "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno - gospodarczych" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu 5 sztuk tablic informacyjnych, na potrzeby projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu paliw płynnych do samochodów służbowych

Zapytanie ofertowe

Wybór najkorzystniejszej oferty na zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 5 sztuk tablic informacyjnych, na potrzeby projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie”

Wybór oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. Remontu boksów dla psów na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

zawiadomienie o unieważnieniu

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie 1 tablicy informacyjnej zgodnie z Obowiązkami informacyjnymi beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 dla projektu pn. "Rewaloryzacja zabytkowej ochronki w Żyrardowie"

wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. pełnienia kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Rewaloryzacja zabytkowej Ochronki w Żyrardowie - Etap I, na działce ewid. nr 4013/6 (pl. Jana Pawła II) w Żyrardowie" w branży ogólnobudowlanej, sanitarnej, elektrycznej, konserwatorskiej

wybór oferty

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. pełnienia kompleksowej funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branżach: drogowej, sanitarnej i elektrycznej nad realizacją zadania pn. „Budowa dwóch parkingów w Żyrardowie w ramach projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i jedź”

rozstrzygnięcie

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług eksperta w zakresie dotyczącym patrycypacji i aktywizacji społecznej

wybór oferty

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego budowy sygnalizacji świetlnej

Rozstrzygnięcie

Unieważnienie postępowania dot. świadczenia usług eksperta w zakresie dotyczącym partycypacji i aktywizacji społecznej. Zadanie realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych”

unieważnienie

Wybór najkorzystniejszej oferty na wykonanie usługi przygotowania i przeprowadzenia szkoleń (warsztatów szkoleniowych) z zakresu rewitalizacji, dla dwóch zorganizowanych grup po 30 uczestników każda w Żyrardowie w ramach projektu pn. Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. świadczenia usług doradztwa eksperckiego w dziedzinie nauk społecznych i badań jakościowych. Zadanie realizowane w ramach projektu "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" współfinansowanego ze środków Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. wykonania wraz z projektem, dostawą i montażem 3 sztuk tablic informacyjnych na potrzeby projektu pn. Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie i Grodzisku Mazowieckim poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”

wybór oferty

Wybór oferty dot. kompleksowego przygotowania filmu promocyjnego składającego się z filmów cząstkowych, w kreatywny sposób dokumentującego działania związane z realizacją projektu: Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wybór oferty

Ogłoszenie dotyczące przygotowania filmów promocyjnych dokumentujących działania związane z realizacją projektu : Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych

Ogłoszenie

Zawiadomienie o zamknięciu postępowania na : "Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aktywnych i skonfigurowanych kart SIM dla potrzeb Miasta Żyrardowa i miejskich jednostek organizacyjnych"

zamknięcie postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zakupu paliw płynnych do samochodów służbowych

wybór oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. zakupu paliw płynnych do samochodów służbowych

unieważnienie

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. wykonania strony internetowej dotyczącej rewitalizacji w ramach projektu pod nazwą "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

wybór oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę pomocy edukacyjnych dla Miejskiego Integracyjnego Przedszkola nr 10 w Żyrardowie oraz przeszkolenie nauczycieli tej jednostki w zakresie obsługi tablic interaktywnych, projektów oraz dywanu interaktywnego

wybór oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych ( muzykoterapia, terapia pedagogiczna w zakresie rozwijania słuchu fonetycznego i funkcji językowych ) przewidzianych w ramach projektu "Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie"

wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. usługi biegłego rewidenta przeprowadzającego kontrolę projektu nr 12/MRM/2016 "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych"

wybór najkorzystniejszej oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. nabycia usługi polegającej na pełnieniu funkcji specjalisty ds. sprawozdawczości i monitorowania projektu "Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie"

wybór oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego dot. usługi przeprowadzenia kursów/szkoleń dla nauczycieli Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

unieważnienie postępowania

Wybór najkorzystniejszej oferty dot. Przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych (muzykoterapia, dogoterapia, terapia pedagogiczna w zakresie rozwijania słuchu fonematycznego i funkcji językowych) przewidzianych w ramach projektu „Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działanie RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa X Działanie dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna, Umowa o dofinansowanie Nr RPMA.10.01.04-14-2427/15-00.

wybór oferty

Unieważnienie zamówienia publicznego na usługi przeprowadzenia kursów/szkoleń dla nauczycieli Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie

unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego dot. dostawy pomocy i sprzętu dla projektu "Szansa na lepszy start dzieci niepełnosprawnych z Miejskiego Integracyjnego Przedszkola Nr 10 w Żyrardowie" oraz przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi tablic interaktywnych, projektorów oraz dywanu interaktywnego

Unieważnienie zapytania ofertowego

Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zaprojektowania, wykonania, dostawy i montażu w siedzibie Zamawiającego 3 plakatów informacyjno-promocyjnych w ramach promocji projektu "Rewitalizacja Miasta Żyrardowa motorem przemian społeczno-gospodarczych" współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Unieważnienie zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe dot. Wykonania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, VIII OSI PRIORYTETOWEJ Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 • opublikował: referat zamówień publicznych ZP
  data publikacji: 2016-08-04 12:00
 • autor informacji: Jacek Mitrowski
 • opublikował: referat zamówień publicznych ZP
  data publikacji: 2016-08-22 11:39
 • autor informacji: Jacek Mitrowski
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: referat zamówień publicznych ZP
  data publikacji: 2016-08-04 12:34
 • zmodyfikował: referat zamówień publicznych ZP
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-04 12:30

Wybór najkorzystniejszej oferty dot.Wykonania studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla zadania realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

wybór oferty

Wybór najkorzystniejszej oferty na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla zadania pn.: Budowa ulicy Chmielnej na odcinku od ul. Jaktorowskiej do granicy miasta

wybór oferty

Wybór najkorzstniejszej oferty dotyczącej dostawy urn wyborczych dla Miasta Żyrardowa

wybór oferty

Wybór oferty dotyczący dostawy paliw płynnych.

wybór oferty

Informacja dotycząca zapytania ofertowego w sprawie wykonywania usługi konwojowania kasjera przewożącego wartości pieniężne

informacja

Notatka służbowa na okoliczność udzielenia zamówienia na opracowanie studium wykonalności dla zadania pn.: Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej Żyrardów"

Notatka służbowa

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie i montaż 4 tablic

rozstrzygnięcie

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie negocjacji bez ogłoszenia, pn.: "Obsługa bankowa budżetu Miasta Żyrardowa oraz jednostek organizacyjnych Miasta Żyrardowa".

 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2016-03-24 11:28
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 11:37
 • autor informacji: Jacek Mitrowski
  data wytworzenia: 2016-03-23
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2016-03-24 11:36
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2016-03-24 11:36

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-06-20 11:09

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6592029
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-06-21 15:33

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl