Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Maria Badeńska-Stapp – Miejski Konserwator Zabytków

Do zadań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków należy:
1) prowadzenie spraw określonych w porozumieniu w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych, znajdujących się w granicach Miasta Gminy Żyrardów oraz zabytków ujętych w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków, w szczególności:
         a) realizacja zadań określonych w przepisach ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami m. in,:
               - uzgadnianie programów prac konserwatorskich, programów zagospodarowania zabytków wpisanych do rejestru wraz z otoczeniem,
               - przedstawianie zaleceń konserwatorskich,
               - bezpłatne udostępnianie właścicielowi lub posiadaczowi zabytku materiałów zgromadzonych w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków,
               - przyjmowanie informacji o uszkodzeniu, zagrożeniu lub zniszczeniu zabytków,
               - wydawanie decyzji w sprawach ustalenia zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeologicznych przy zabytku archeologicznym wpisanym do rejestru lub objętym ochrona na podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przy zabytku archeologicznym, w związku ze zmianami w zalesieniach,
               - przyjmowanie zawiadomień o odkryciu obiektu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest zabytkiem; dokonywanie oględzin oraz organizowanie badań archeologicznych,
               - wydawanie odpowiednich decyzji administracyjnych w przypadku wstrzymania robót ze względu na znalezisko archeologiczne, w tym określenie miejsca przechowywania zabytków archeologicznych,
               - wydawanie zezwoleń na prowadzenie przy zabytku wpisanym do rejestru: prac konserwatorskich, remontowych, budowlanych; badań konserwatorskich, architektonicznych, archeologicznych; przemieszczenie zabytku; trwałe przeniesienia zabytku ruchomego; podział zabytków; zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania; umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, tablic, napisów, reklam; podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków,
               - uzależnienie wydania ww. decyzji od przedstawienia odpowiedniej dokumentacji,
               - prowadzanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, w tym wydawania zaleceń pokontrolnych oraz odpowiednich nakazów,
               - kierowanie odpowiednio do Policji, prokuratury albo sądu zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony opieki nad zabytkami; kierowanie do ww. organów wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń i przestępstwa w zakresie zabytków,
               - wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac prowadzonych niezgodnie z wydanym pozwoleniem bądź bez pozwolenia, wydawanie nakazów, w tym  przywrócenia zabytku do poprzedniego  lub jak najlepszego stanu; wydawanie zobowiązania do uzyskania pozwolenia na prowadzenie wstrzymanych prac, nakładanie obowiązku podjęcia określonych czynności we wskazanym terminie;
               - wznawianie postępowania w sprawie wydanego pozwolenia, zmiana lub cofnięcie pozwolenia,
               - wydawanie decyzji o zabezpieczeniu zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków  (czasowym zajęciu),
         b) realizacja zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uzgadnianie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkach zabudowy, warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,
         c) realizacja zadań określonych w prawie budowlanym i rozporządzeniach do tej ustawy: wydawanie opinii, decyzji, uzgadnianie decyzji na wniosek Starosty Powiatowego dotyczących  pozwoleń na budowę lub rozbiórkę, uzgadnianie ekspertyz,
         d) realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o ochronie przyrody: zezwolenia na usunięcie drzew i  krzewów oraz nowe nasadzenia,
         e) wydawanie zaświadczeń dla przedmiotów ruchomych sprowadzonych z zagranicy (wartość kolekcjonerska),
         f) przyjmowanie zawiadomień o przedmiotach o wartości artystycznej, naukowej lub zabytkowej pochodzących ze spadku,
         g) przyjmowanie zawiadomień o przejęciu przedmiotów wartościowych przez komorników i wskazywanie jednostki mającej nabyć ww. przedmioty,
         h) wskazywanie muzeum, biblioteki, archiwum, które mają przejąć przedmioty o wartości historycznej, naukowej bądź artystycznej  w stosunku do których orzeczono przepadek,
         i) uzgadnianie z organem egzekucyjnym postępowania odnośnie dóbr kultury  zajętych w toku egzekucji administracyjnej,
         j) wydawanie opinii o ustaleniu lokalizacji drogi,
         k) wydawanie decyzji w sprawach dot. eksploatacji gruntów na których znajdują się zabytki archeologiczne,
         l) wydawanie pozwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę, wnoszenie aportów do spółek lub użytkowanie wieczyste odnośnie nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących własność skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
         m) wydawanie opinii dla potrzeb sądów,
         n) wydawanie decyzji w sprawie lokalizowania składowisk odpadów w pobliżu zabytków,
         o) wydawanie pozwoleń na przeniesienie pamiątek znajdujących się na terenie cmentarnym przeznaczonym pod inny cel,
         p) udzielanie zgody na świadczenia rzeczowe, których przedmiotem są dobra kultury, na rzecz obronności,
         q) wydawanie zaświadczeń o utrzymywaniu zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w celu uzyskania zwolnienia z podatku;

2) ochrona oraz promocja historycznego układu urbanistyczno-architektonicznego pod nazwą „Żyrardów – XIX-wieczna Osada Fabryczna”, uznanego za pomnik historii Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 4 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. Nr 11, poz. 59);

3) prowadzanie gminnej ewidencji zabytków w formie papierowej i elektronicznej, w tym weryfikacja ewidencji zabytków;

4) sporządzanie i aktualizacja  Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami oraz przygotowywanie sprawozdania z jego realizacji;

5) opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru;

6) opiniowanie gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych;

7) współpraca z innymi wydziałami  w kwestiach:
         a) sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odnośnie terenów objętych prawna ochrona konserwatorską,
         b) Promocji zabytków Miasta Żyrardowa w kręgach specjalistycznych zajmujących się ochroną zabytków i opieką nad zabytkami oraz pośród mieszkańców.


Kontakt:

tel.   46 858 15 01

fax:   46 858 15 11

drukuj (Maria Badeńska-Stapp – Miejski Konserwator Zabytków)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2012-06-12 13:23
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 09:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88454
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-26 13:50