Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Tomasz Aleksandrowicz – Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki

Do zadań Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki należy:
1) ocena i analiza aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
         a) dokonywanie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
         b) dokonywanie analizy wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
         c) prowadzenie rejestru wniosków w sprawie sporządzenia planu  miejscowego lub jego zmiany,
         d) przygotowywanie wyników analiz i ocen zmian w zagospodarowaniu przestrzennym celem przedłożenia Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej i Radzie Miasta Żyrardowa,
         e) przygotowywanie wystąpień do Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o opinię do wyników sporządzonych analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym;

2) sporządzanie Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa:
         a) sporządzanie projektów uchwał w sprawie przystąpienia do opracowania lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego,
         b) przygotowywanie treści ogłoszeń i obwieszczeń o podjęciu uchwały      o przystąpieniu do sporządzenia studium, określających formę, termin i miejsce składania wniosków, oraz przekazywanie ogłoszeń i obwieszczeń do publikacji do prasy miejscowej i na stronę internetową,
         c) zawiadamianie na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgodnienia,
         d) przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji studium, obejmujące w szczególności:
               - uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
               - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
               - uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
               - zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
         e) rozpatrywanie wniosków złożonych związku z podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium,
         f) zlecanie opracowania materiałów wejściowych takich jak:
               - mapy geodezyjne,
               - inwentaryzacja urbanistyczna,
               - struktura własności,
               - stan systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
               - opracowanie fizjografii Miasta,
         g) przygotowywanie zleceń do jednostki projektowej o sporządzenie studium lub jego zmianę,
         h) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę
         i) występowanie do Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o  opinię do projektu studium,
         j) przygotowywanie treści wystąpień i występowanie o uzgodnienia i opinie do projektu studium,
         k) wykładanie projektu studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  do publicznego wglądu, oraz  organizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami,
         l) przedstawianie Radzie Miasta do uchwalenia projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag,
         ł)  przedstawianie wojewodzie studium wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności  z przepisami prawnymi;  

3) sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego Miasta Żyrardowa:
         a) dokonywanie analiz zasadności wniosku o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
         b) przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego lub jego zmiany,
         c) przygotowywanie treści ogłoszeń i obwieszczeń, ogłaszanie w prasie  miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określając formę i miejsce składania wniosków,
         d) zawiadamianie na piśmie o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania,
         e) przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmujące w szczególności:
               - uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
               - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
               - uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
               - zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu,
         f) rozpatrywanie wniosków,
         g) zlecanie opracowania materiałów wejściowych takich jak:
               - mapy geodezyjne,
               - ekofizjografia,
         h) przygotowywanie wystąpień do jednostki projektowej o sporządzenie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
         i) zlecanie opracowania prognozy oddziaływania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na środowisko,
         j) zlecanie wykonania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego,
         k) przygotowywanie treści wystąpień i występowanie o opinie i uzgodnienia do projektu planu miejscowego,
         l) przygotowywanie treści wystąpień i występowanie o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne,
         ł) wykładanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania planu na środowisko do publicznego wglądu, oraz organizowanie dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami,
         m) rozpatrywanie uwag i wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
         n) przedstawianie Radzie Miasta do uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z listą nieuwzględnionych uwag,
         o) przedstawianie wojewodzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi,
         p) przekazywanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Staroście Powiatu Żyrardowskiego,
         r)  prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
         s) przechowywanie oryginałów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz materiałów z nimi związanych.

4) realizacja ustaleń planów miejscowych:
         a) nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania  przestrzennego - rejestracja i analiza decyzji otrzymywanych od organów wydających decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, które dotyczą zagospodarowania terenu,
         b) wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
         c) wydawanie postanowień o zgodności wstępnego projektu podziału   działki z planem miejscowym,
         d) wydawanie zaświadczeń o zgodności lokalizacji obiektu budowlanego z planem miejscowym,
         e) wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenu w obowiązujących planach zagospodarowania przestrzennego,
         f) informowanie zainteresowanych stron o przeznaczeniu terenu;

5) sporządzanie projektów uchwał określających zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, ogrodzeń zgodnie z trybem i etapami uchwalania uchwały reklamowej określonymi w  ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

6) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:
         a) przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia warunków zabudowy i wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
         b) wszczęcie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia warunków zabudowy lub ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
         c) wyznaczenie obszaru analizowanego, przeprowadzenie analizy funkcji oraz  cech zabudowy i zagospodarowania terenu,
         d) występowanie o uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
         e) prowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
         f) prowadzenie rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy.   

7) prowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
         a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
         b) występowanie o opinie i uzgodnienia do właściwych organów,
         c) wydawanie postanowień o obowiązku sporządzenia raportu  o oddziaływaniu na środowisko lub jego odstąpieniu,
         d) podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wniosku o wydanie decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku,
         e) przygotowywanie i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
         f) podawanie do publicznej wiadomości informacji o zamieszczeniu wydanych decyzji w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzjach,
         g) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

8) organizacja i współpraca służb planowania:
         a) przygotowanie projektu zarządzenia Prezydenta Miasta o powołaniu  Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej wraz z projektem regulaminu ustalającego jej organizację i tryb działania,
         b) obsługa Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
         c) współpraca z innymi wydziałami urzędu:
               - opiniowanie wniosków o dzierżawę terenów,
               - opiniowanie wniosków o zbycie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym,
               - opiniowanie sposobów zagospodarowania terenów,
               - udzielanie informacji z planów miejscowych zagospodarowania  przestrzennego,
               -  opiniowanie rozwiązań projektowych dla inwestycji gminnych,
         d) opracowywanie rocznych i wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych.


Kontakt

tel.     (46) 858 15 47

fax:     (46) 858 15 11

drukuj (Tomasz Aleksandrowicz – Dyrektor Wydziału Planowania Przestrzennego i Urbanistyki)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:09
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 15:08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128144
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-09 11:05