Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Barbara Smolarek – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

Do zadań Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych należy w szczególności:
1) prowadzenie działań z zakresu ochrony zdrowia:
         a) przygotowywanie programów profilaktycznych będących odpowiedzią na potrzeby zdrowotne środowiska,
         b) koordynowanie działań dotyczących programów profilaktycznych dofinansowywanych przez Miasto,
         c) prowadzenie działań związanych z realizacją zadań programu profilaktycznego chorób układu krążenia „Czas dla serca”,
         d) organizowanie imprez prozdrowotnych plenerowych dla mieszkańców mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia,
         e) współpraca z instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji działań prozdrowotnych dla mieszkańców gminy,
         f) współpraca z lokalnymi mediami w celu publikacji materiałów promujących zdrowy styl życia i zachowania prozdrowotnego,
         g) organizowanie spotkań z przedstawicielami placówek oświatowych w celu współpracy na rzecz profilaktyki zdrowotnej wśród uczniów,

2) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej:
         a) współpraca ze specjalistycznymi jednostkami w zakresie monitorowania potrzeb świadczeniobiorców i świadczeniodawców oraz jakości świadczonych usług,
         b) prowadzenie innych zadań o charakterze lokalnym z zakresu ochrony zdrowia nie zastrzeżonych przepisami dla innych podmiotów,
         c) przygotowywanie sprawozdań z realizacji programów zdrowotnych zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami w tym zakresie,
         d) uczestnictwo w spotkaniach organizowanych dla przedstawicieli samorządu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Fundusz Zdrowia i inne instytucje  właściwe do spraw zdrowia;

3) prowadzenie spraw z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii poprzez:
         a) podejmowanie przedsięwzięć mających na celu wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi, ochronę zdrowia psychicznego, przeciwdziałanie narkomanii,
         b) realizacja programów profilaktyczno - edukacyjnych dla młodzieży  w szkole,
         c) pozyskanie wykonawców i koordynacja realizacji programów profilaktycznych dla uczniów i rodziców na temat uzależnień, przeciwdziałania przemocy i agresji,
         d) przygotowywanie projektów programów: Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii,
         e) pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych - współpraca ze stowarzyszeniami realizującymi programy pomocy dla mieszkańców,
         f) pozyskanie wykonawców szkoleń dla nauczycieli, rodziców, uczniów na temat zagrożeń używania substancji psychoaktywnych,
         g) pozyskanie wykonawcy, Programu Punktu Konsultacyjnego ds. narkomanii oraz koordynowanie jego działalności,
         h) przygotowanie zarządzeń w sprawie ogłaszanych i rozstrzyganych konkursów na wyłonienie realizatorów programów profilaktycznych, wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży oraz koordynowanie realizacji zadań,
         i) pozyskanie wykonawców działań profilaktycznych i przygotowanie umów na realizację,
         j) organizowanie szkoleń dla pedagogów i nauczycieli z zakresu przygotowania do pracy z uczniem z rodziny dysfunkcyjnej,
         k) przygotowanie zarządzeń w sprawie powołania i składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
         l) współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie realizacji zadań przeciwdziałania alkoholizmowi,
         m) koordynowanie i organizacja lokalnych imprez propagujących zachowania wolne od uzależnień,
         n) współpraca z biegłym sądowym w zakresie wykonywanych opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu na wnioski Miejskiej Komisji,
         o) sporządzanie sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Rady Miasta Żyrardowa,
         p) sporządzanie sprawozdań z działań profilaktycznych z zakresu wydziału (wymaganych przez instytucje zewnętrzne);

4) prowadzenie spraw z zakresu zapobieganie i przeciwdziałanie HIV/AIDS poprzez:
         a) działania na rzecz przygotowania i pozyskania realizatora programu,
         b) koordynowanie realizacji programów profilaktycznych na temat profilaktyki HIV/AIDS dla uczniów,
         c) przygotowywanie materiałów edukacyjnych w temacie profilaktyki HIV/AIDS i przekazywanie lokalnym mediom celem publikacji;

5) prowadzenie spraw z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez:
         a) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Żyrardowa  w zakresie:
               - ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
               - określenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym przez gminę albo u dziennego opiekuna,
               - ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
               - warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia rodziców od ponoszenia opłat,
               - maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania,
               - przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,
               - wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na każde dziecko objęte opieką,
         b) przyjmowanie wniosków o wpis do rejestru lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
         c) prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz ich publikacja w BIP,
         d) sprawowanie w imieniu Prezydenta Miasta nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki,
         e) prowadzenie spraw w odniesieniu do instytucji dziennego opiekuna polegających na:
               - wyborze dziennych opiekunów w drodze otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
               - przygotowaniu procedur i dokumentów do zawarcia na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych umowy ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania i finansowania składki na to ubezpieczenie,
               - prowadzeniu wykazu dziennych opiekunów, z którymi Prezydent zawarł umowę,
         f) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i przekazywanie ich właściwemu wojewodzie;

6) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie:
         a) prowadzenia spraw dotyczących pomocy społecznej:
               - opracowywania i wdrażania lokalnych programów pomocy społecznej,
               - przygotowywania decyzji administracyjnych potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
               - działań podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych,
               - realizowania zadań z zakresu pomocy społecznej i zlecanie ich w konkursach dla organizacji pozarządowych,
               - działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez współdziałanie z instytucjami świadczącymi pomoc niepełnosprawnym,
               - wskazywania kandydata na pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie;
         b) prowadzenia spraw dotyczących wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
               - przygotowanie projektu i realizacja 3-letniego gminnego programu wspierania rodziny,
               - tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego,
               - prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, odmową wydania, cofaniem zezwoleń na prowadzenie placówki wsparcia dziennego,
               - prowadzenie rejestru placówek wsparcia dziennego oraz publikacja w BIP,
               - sprawowanie w imieniu Prezydenta kontroli nad placówkami wsparcia dziennego,
               - tworzenie możliwości i finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny,
               - zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia, pomocy asystenta rodziny, rodziny wspierającej lub dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
               - organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających;
               - finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
               - finansowanie kosztów związanych z udzielaniem pomocy ponoszonych przez rodziny wspierające,
               - współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
               - sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny dla Wojewody i Rady Miasta Żyrardowa,
               - prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy,
               - realizacja zadań wynikających z rządowych programów z zakresu wspierania rodziny zgodnie z wytycznymi wojewody,
               - wydawanie upoważnień do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania decyzji,
               - ustanawianie rodziny wspierającej, na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego,
               - zawieranie umów z rodziną wspierającą, określających zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy;

7) koordynowanie prac związanych ze współpracą z organizacjami pozarządowymi:
         a) przygotowanie projektu Programu Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi i projektu uchwały w sprawie jego przyjęcia,
         b) przygotowanie projektów zarządzeń w sprawie konsultacji uchwał przez organizacje pozarządowe, wynikających z zadań Wydziału i ogłaszanie wyników konsultacji,
         c) udzielanie merytorycznego wsparcia i pomocy dotyczącej: wypełniania wniosków konkursowych, zakładania i funkcjonowania stowarzyszeń, uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych z innych źródeł,
         d) organizowanie oraz udział w roboczych spotkaniach z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Miasta,
         e) przygotowywanie projektów zarządzeń i ogłoszeń konkursowych na realizację zadań publicznych wynikających z zadań Wydziału oraz ich publikacja w BIP na stronie internetowej Miasta, tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i lokalnej prasie,
         f) przygotowanie projektów zarządzeń i dokumentów dotyczących przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursów,
         g) przygotowywanie umów na zlecanie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji,
         h) przygotowywanie sprawozdania z całorocznej współpracy z Organizacjami Pozarządowymi dla Rady Miasta Żyrardowa,
         i) aktualizacja strony internetowej dotyczącej Organizacji Pozarządowych,
         j) organizacja corocznego Forum z Organizacjami Pozarządowymi;

8) prowadzenie spraw związanych z ogólnopolską kartą dużej rodziny:
         a) przyjmowanie wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
         b) obsługa systemu informatycznego SI KDR,
         c) wydawanie kart,
         d) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w sprawach: o odmowie przyznania Karty lub stwierdzeniu utraty prawa do posiadania Karty,
         e) przygotowywanie informacji statystycznych oraz sprawozdań cyklicznych dla Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;

9) prowadzenie spraw związanych z Żyrardowską Kartą Dużej Rodziny:
         a) przyjmowanie wniosków o wydanie Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny,
         b) wydawanie kart,
         c) przygotowywanie informacji statystycznych oraz sprawozdań cyklicznych;

10) prowadzenie spraw związanych z Żyrardowską Kartą Seniora:
         a) przyjmowanie wniosków o wydanie Żyrardowskiej Karty Kartą Seniora lub wydanie duplikatu Żyrardowskiej Karty Kartą Seniora,
         b) wydawanie kart,
         c) przygotowywanie informacji statystycznych oraz sprawozdań cyklicznych;

11) współpraca z Wydziałem Kultury i Promocji Miasta w zakresie  realizacji programów Żyrardowskiej Karty Dużej Rodziny, Żyrardowskiej  Karty Seniora

12) prowadzenie spraw z zakresu polityki senioralnej, w tym współpraca z Wydziałem Rewitalizacji i Rozwoju w prowadzeniu Klubu Seniora.


Kontakt

tel.:   (46) 858 15 71
        
fax:   (46) 858 15 11

drukuj (Barbara Smolarek – Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:20
  • zmodyfikował: Agnieszka Celej
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-08 12:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88451
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-26 13:50