Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz – Dyrektor Wydziału Edukacji

Do zadań Wydziału Edukacji należy:
1) prowadzenie spraw związanych z zadaniami Miasta jako organu prowadzącego gminne jednostki oświatowe, a w szczególności:
         a) sprawowanie nadzoru nad działalnością gminnych placówek oświatowych,
         b) udzielanie pomocy merytorycznej dyrektorom szkół i placówek w zakresie spraw organizacyjnych i pracowniczych wynikających z ustaw: o systemie oświaty i Karta Nauczyciela,
         c) organizowanie narad z dyrektorami podległych placówek oświatowych,
         d) przygotowywanie dokumentów dotyczących zakładania, przekształcania, łączenia w zespół i likwidowania gminnych jednostek oświatowych,
         e) opracowywanie statutów dla nowych jednostek oświatowych,
         f) podejmowanie działań umożliwiających utrzymywanie gminnych  jednostek oświatowych,
         g) sporządzanie dokumentów dla określenia sieci przedszkoli i  szkół,
         h) sporządzanie dokumentów dla określenia granic obwodów szkół publicznych,
         i) analiza merytoryczna i formalna arkuszy organizacyjnych gminnych placówek oświatowych i zmian do nich przedkładanych w formie  aneksów z wykorzystaniem wersji elektronicznej programu Sigma Optivum; zatwierdzanie arkuszy i aneksów składanych w wersji papierowej,
         j) podejmowanie działań zapewniających dzieciom realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
         k) koordynowanie prac związanych z rekrutacją do przedszkoli i pozostałych gminnych placówek oświatowych. Obsługa i nadzór nad kolejnymi etapami elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli, klas pierwszych szkół; przygotowanie wzorów zgłoszeń i wniosków o przyjęcie, weryfikacja danych zawartych w zgłoszeniach i wnioskach,
         l) organizowanie i nadzorowanie dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, przygotowanie  umów z rodzicami i przewoźnikami,
         m) podejmowanie działań zapewniających obsługę ekonomiczno-finansową gminnych jednostek oświatowych,
         n) analizowanie programów naprawczych placówek oświatowych w sytuacji stwierdzenia przez Kuratorium niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania,
         o) podejmowanie czynności i sporządzanie dokumentów umożliwiających powierzanie stanowisk kierowniczych w gminnych jednostkach oświatowych i odwoływania z tych stanowisk,
         p) prowadzenie spraw osobowych dyrektorów gminnych placówek oświatowych,
         r) prowadzenie działań i przygotowywanie materiałów  umożliwiających dokonanie oceny pracy dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
         s) sporządzanie opinii przy powierzaniu przez dyrektora stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych,
         t) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nauczycielom kolejnych stopni awansu zawodowego w tym organizowanie składu, udział w pracach komisji egzaminacyjnych, prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń o zdanym egzaminie, przygotowanie aktów nadania stopnia awansu zawodowego i umów z ekspertami z listy MEN,
         u) przygotowanie regulaminu wynagradzania dla nauczycieli, opracowanie kryteriów i zasad przyznawania nagród organu prowadzącego dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w dziedzinie oświaty i wychowania,
         w) sporządzanie wniosków o odznaczenia i nagrody dla dyrektorów placówek oświatowych,
         x) przygotowywanie dokumentów upoważniających nauczyciela danej szkoły do oceny pracy pracowników pedagogicznych w przypadku gdy dyrektorem szkoły jest osoba nie posiadająca kwalifikacji pedagogicznych,
         y) sporządzanie opinii w sprawie wniosku dyrektora o przeniesienie nauczyciela z innej placówki,
         z) podejmowanie czynności w zakresie wskazania osoby zastępującej dyrektora w placówkach, w których nie ma stanowisk wicedyrektora,
         za) sporządzanie analiz obsady kadrowej w szkołach i sporządzanie dokumentów do przeniesienia nauczyciela przez organ prowadzący w sytuacjach określonych Kartą Nauczyciela,
         zb) przygotowywanie materiałów będących podstawą do podjęcia decyzji w sprawie zwolnienia nauczyciela od zwrotu zasiłku na zagospodarowanie,
         zc) przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie działań obrony nauczyciela z urzędu,
         zd) przygotowanie dokumentów umożliwiających realizowanie zadań w zakresie finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
         ze) sporządzanie dokumentów przy powierzaniu nauczycielom zadań doradcy metodycznego,
         zf) przygotowywanie materiałów regulujących zasady zniżek podstawowego pensum nauczycieli zajmujących stanowiska funkcyjne w placówce,
         zg) przygotowywanie dokumentów określających wymiar czasu pracy specjalistycznych stanowisk pedagogicznych ( logopeda, pedagog itp.),
         zh) przygotowywanie dokumentów umożliwiających wyrażanie zgody na obniżenie przez dyrektora tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych nauczycielom w sytuacjach określonych ustawą Karta Nauczyciela,
         zi) kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież , zamieszkałą na terenie Miasta Żyrardowa oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie z wykorzystaniem programu Droga Edukacyjna Ucznia,
         zj) podejmowanie czynności i sporządzenie dokumentów do wszczęcia postępowania egzekucyjnego z tytułu nierealizowania obowiązku szkolnego, obowiązku nauki oraz obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
         zk) sporządzanie dokumentów do wskazywania placówki oświatowo-wychowawczej jako zakładu realizującego świadczenia socjalne wobec nauczycieli emerytów ze zlikwidowanych placówek,
         zl) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem uczniom pomocy materialnej w różnych formach,
         zm) podejmowanie działań wynikających z przepisów prawa dotyczących przyznawania uczniom i nauczycielom nagród Prezydenta Miasta,
         zn) organizowanie gminnych konkursów, turniejów i uroczystości w zakresie oświaty,
         zo) opracowanie informacji  o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny,
         zp) nadzór i prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością oświatową np. System Informacji Oświatowej, osiąganie przez nauczycieli średnich wynagrodzeń gwarantowanych ustawą Karta Nauczyciela,
         zr) współdziałanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Wojewodą Mazowieckim, Mazowieckim Kuratorem Oświaty i organizacjami związków zawodowych w  sprawach wymagających uzgodnień lub opinii, pozyskiwania środków finansowych oraz innych wynikających z przepisów prawa oświatowego,
         zs) sporządzanie planów, analiz i sprawozdań wynikających z zadań wydziału,
         zt) załatwianie skarg, interwencji  wniosków i petycji związanych z funkcjonowaniem gminnych placówek oświatowych z wyłączeniem skarg na dyrektorów;

2) prowadzenie innych spraw wynikających z przepisów oświatowych tj:
         a) wydawanie zezwoleń lub odmowy na prowadzenie szkół publicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jst oraz wyrażenie zgody na ich likwidację,
         b) wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji niepublicznym placówkom oświatowym,
         c) wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych,
         d) nadawanie i pozbawianie szkół niepublicznych uprawnień szkół publicznych,
         e) prowadzenie ewidencji placówek niepublicznych,
         f) naliczanie i rozliczanie dotacji celowej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego dla dzieci uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego  na terenie miasta,
         g) ustalenie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż jst oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
         h) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom, kosztów kształcenia młodocianych pracowników; wydawanie zaświadczeń o udzielonej pomocy de minimis, obsługa programu SHRIMP i sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
         i) nadzór i obsługa merytoryczna realizacji Programów Rządowych np. Wyprawka szkolna dla gminnych, powiatowych i niepublicznych szkół na terenie miasta,
         j) pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na działalność oświatową z rezerwy subwencji oświatowej,
         k) składanie i rozliczanie zbiorczego wniosku gminy na podstawie wniosków publicznych i niepublicznych szkół o dotację na podręczniki i materiały ćwiczeniowe.


Kontakt

tel.   (46) 858 15 69
       
fax:   (46) 858 15 11

drukuj (Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz – Dyrektor Wydziału Edukacji)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-23 10:21
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 12:46

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 88450
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-26 13:50