Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«czerwiec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Krystyna Kobyłka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należy:
1) z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego:
         a) dokonywanie w aktach wzmianek dodatkowych w oparciu o:
               -  prawomocne orzeczenia sądów,
               - ostateczne decyzje administracyjnych i decyzje administracyjne o zmianie imienia i nazwiska,
               - odpisy aktów stanu cywilnego,
               - protokoły sporządzane przez kierowników urzędów stanu cywilnego albo konsulów z czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, które wymagają dołączenia wzmianek dodatkowych do aktów stanu cywilnego,
               - odpisy zagranicznych dokumentów stanu cywilnego lub innych dokumentów pochodzących od organów obcego państwa, niewymagających uznania,
               - inne dokumenty mające wpływ na treść lub ważność aktu,
         b) bieżąca migracja aktów stanu cywilnego do elektronicznego systemu „Źródło”,
         c) rejestrowanie zdarzeń z zakresu stanu cywilnego w Systemie Rejestrów Państwowych (Rejestr Stanu Cywilnego, Rejestr PESEL) przy pomocy aplikacji „Źródło”,
         d) przyjmowanie zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
         e) wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu,
         f) przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński (w formie protokołu) w tym poza lokalem USC,
         g) sporządzanie aktów małżeństwa i wydawanie odpisów  tych aktów,
         h) przyjmowanie oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci,
         i) sporządzanie protokołów dotyczących przyjęcia oświadczenia o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
         i) wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że obywatel polski lub zamieszkały w Polsce cudzoziemiec nie mający obywatelstwa żadnego państwa może zawrzeć małżeństwo za granicą,
         j) przyjmowanie zgłoszenia urodzenia dziecka (w formie protokołu), sporządzanie aktów  urodzenia dziecka i wydawanie odpisów tych aktów,
         k) dokonywanie zameldowań nowonarodzonych dzieci i pozyskiwanie dla nich przy pomocy aplikacji „ Źródło” nr PESEL,
         l) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa (w formie protokołu) w tym dziecka poczętego, o nadaniu dziecku nazwiska męża matki, o zmianie imienia dziecka,
         m) rejestracja orzeczeń sądowych ustalających pochodzenie dziecka – ustalenie bądź uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, rozwiązanie przysposobienia oraz unieważnienie uznania,
         n) wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego w formie czynności materialno-technicznej w sprawach:
               - odtworzenia treści aktów stanu cywilnego sporządzanych za granicą jeżeli uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami,
               - odtworzenia aktu stanu cywilnego w razie zaginięcia lub zniszczenia księgi stanu cywilnego,
               - ustalenia treści aktu stanu cywilnego w przypadku zdarzeń, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego,
               - sprostowania oczywistego błędu pisarskiego w treści aktu stanu cywilnego,
               - uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
               - przeniesienie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego,
               - wpisanie do aktu urodzenia imienia i nazwiska ojca osobom, którym akt sporządzono przed 30 sierpnia 1955r. i nie zawierał on tych danych,
         o) przenoszenie treści wypisów z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed 1stycznia 1946r. przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego do ksiąg USC miejsca sporządzenia aktu w przypadku zaginięcia lub zniszczenia księgi),
         p) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zmiany imienia i nazwiska,
         r) wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących odmowy dokonania czynności związanych z rejestracją stanu cywilnego lub wydania odpisu,
         s) wydawanie skróconych, zupełnych i wielojęzycznych odpisów aktów stanu cywilnego;
         t) wydawanie zaświadczeń:
               - stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wyznaniowego,
               - o zdolności prawnej obywatela polskiego do zawarcia małżeństwa za granicą,
               - o stanie cywilnym,
               - potwierdzających uznanie ojcostwa,
               - o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych  dotyczących osoby,
         u) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zgonów (w formie protokołu), sporządzanie aktów zgonu i wydawanie odpisów tych aktów,
         w) prowadzenie akt zbiorowych dotyczących urodzeń, małżeństw i zgonów oraz skorowidzów alfabetycznych,
         z) prowadzenie archiwum, zabezpieczanie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
         ż) wnioskowanie do sądu lub do Wojewody w sprawach unieważnienia aktu stanu cywilnego,
         za) przygotowywanie w imieniu Prezydenta Miasta wniosków w sprawach nadania medali „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz organizowanie uroczystości związanych z 50 –leciem pożycia małżeńskiego i 100 – leciem urodzin,
         zb) występowanie do Wojewody o zgodę na wyniesienie ksiąg z Urzędu Stanu Cywilnego w razie zaistnienia takiej potrzeby,
         zc) comiesięczne sporządzanie sprawozdań i przekazywanie danych do GUS, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
         zd) realizowanie zadań wynikających z konwencji dotyczącej międzynarodowej wymiany informacji z zakresu stanu cywilnego i legalizacji niektórych aktów i dokumentów oraz prowadzenie korespondencji konsularnej,
         ze) zlecanie innym USC (drogą elektroniczną)  migracji aktów stanu cywilnego, dołączenie przypisków lub wzmianek,
         zf) występowanie w formie elektronicznej do właściwych podmiotów o usunięcie niezgodności w rejestrze PESEL,
         zg) nanoszenie przypisków pod aktami stanu cywilnego o zawarciu małżeństwa, rozwodzie i zgonie,
         zh) wydawanie poświadczonych kserokopii dokumentów z akt zbiorowych,
         zi) realizacja zadań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012;

2) z zakresu Spraw Obywatelskich:
         a) prowadzenia ewidencji ludności w tym cudzoziemców poprzez:
               - dokonywanie czynności meldunkowych takich jak:
                     -- zameldowanie na pobyt stały,
                     -- wymeldowanie z pobytu stałego,
                     -- zameldowanie na pobyt czasowy,
                     -- wymeldowanie z pobytu czasowego,
               - przyjmowanie zgłoszeń wyjazdu za granicę oraz powrotu zza granicy,
               - prowadzenie postępowań administracyjnych i wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzji w sprawach o wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego bądź też w sprawach o uchylenie czynności materialno technicznej zameldowania,
               - wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców,
               - udostępnianie danych z Rejestru Mieszkańców oraz innych rejestrów uprawnionym podmiotom,
               - przesyłanie do MSW wniosków o nadanie nr PESEL,
               - sporządzanie wykazów i statystyk dotyczących mieszkańców Żyrardowa;
         b) obsługa interesantów  w zakresie wydawania  dowodów osobistych /elektronicznych/ poprzez:
               - przyjmowanie wniosków dowodowych  na nośniku papierowym ,
               - przyjmowanie  elektronicznych wniosków na dowód osobisty opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym,
               - przyjmowanie dowodów osobistych dostarczonych pocztą specjalną ( przez Policję)  oraz  odrębną przesyłką kodów PUK,
               - wydawanie zainteresowanym dowodów elektronicznych  oraz aktywacja nw. certyfikatów:
               - certyfikat potwierdzania obecności- wszystkie dowody,
               - certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia- dla osób z pełną i ograniczoną zdolnością do czynności prawnych,
               - certyfikat podpisu osobistego - dla osób z pełną zdolnością do czynności prawnych i małoletnich za zgodą rodzica, opiekuna lub kuratora,
               - certyfikat kwalifikowany  tj. certyfikat podpisu elektronicznego,
               - pomoc w ustalaniu przez  posiadaczy dowodów osobistych kodów PIN 1 i PIN 2 na potrzeby funkcjonalności odpowiednio certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniania lub certyfikatu podpisu osobistego,
               - przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego od posiadacza dowodu osobistego, który czasowo utracił kontrolę nad dokumentem,
               - przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego i wydawanie stosownych zaświadczeń ,
               - przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych dowodów osobistych  podlegających zniszczeniu,
               - unieważnianie dowodów osobistych z ustawowo określonych przyczyn,
               - udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz z kopert dowodowych
               - wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego bądź decyzji stwierdzającej nieważność dowodu osobistego,
         c) przyjmowanie zgłoszeń o organizowaniu zgromadzeń publicznych, informowanie właściwych służb oraz wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzji administracyjnych o zakazie zgromadzenia,
         d) prowadzenie stałego rejestru wyborców przy wykorzystaniu programu informatycznego Krajowego Biura Wyborczego,
         e) wydawanie z upoważnienia Prezydenta Miasta decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców osób stale zamieszkałych na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały,
         f) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie przygotowania geografii wyborczej z podziałem Miasta na obwody i okręgi głosowania,
         g) przygotowanie oraz wydruk i aktualizacja spisów wyborców na potrzeby wyborów do Sejmu i do Senatu RP, Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, do organów stanowiących jednostek samorządowych, Prezydenta Miasta oraz dla potrzeb referendum,
         h) przygotowywanie aktów pełnomocnictwa dla potrzeb przeprowadzenia wyborów ,
         i) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
         j) dopisywanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy,
         k) sporządzanie i przekazywanie do Krajowego Biura Wyborczego cyklicznych meldunków o stanie rejestru wyborców oraz meldunków przedwyborczych i wyborczych,
         l) przekazywanie dyrektorom publicznych szkół na obszarze Miasta informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży  w wieku 3-18 lat,
         ł) przekazywanie dla potrzeb poszczególnych parafii  danych statystycznych dotyczących ilości osób tam zameldowanych ,
         m) zlecanie innym gminom usunięcia niezgodności w rejestrze PESEL za pośrednictwem aplikacji Źródło oraz usuwanie niezgodności zleconych przez inne gminy.


Kontakt:

tel.   46 858 15 26, 46 858 15 45

fax:   46 858 15 11

drukuj (Krystyna Kobyłka – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małagorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2015-08-04 14:33
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 12:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 87678
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-05-26 13:50