Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Marlena Tabaczewska-Sip – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami

Do zadań Wydziału Gospodarki Nieruchomościami należy:
1) prowadzenie spraw dotyczących sprzedaży i oddawania w użytkowanie wieczyste osobom prawnym i fizycznym nieruchomości gruntowych i lokalowych, stanowiących własność Miasta lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta w drodze przetargowej i bezprzetargowej;

2) prowadzenie spraw związanych z wnoszeniem nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek;

3) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności w tym wydawanie decyzji i zaświadczeń, ustalanie opłaty za przekształcenie, udzielanie bonifikat;

4) prowadzenie spraw związanych z oddawaniem w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Miasta na rzecz miejskich jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz orzekanie o wygaśnięciu prawa trwałego zarządu;

5) prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem gruntami komunalnymi w tym przekazywanie w użytkowanie, dzierżawę, najem i użyczenie;

6) ustalanie cen nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia i opłat za korzystanie z nich w tym:
         a) zlecanie opracowania operatów szacunkowych wycen nieruchomości przeznaczonych do zbycia,
         b) dokonywanie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
         c) opracowanie stawek czynszu dzierżawnego i najmu oraz ich aktualizacji,
         d) dokonywanie przypisów księgowych w zakresie naliczonych należności w szczególności cen sprzedaży, opłat oraz czynszu dzierżawnego i najmu;

7) prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Miasta a w szczególności :
         a) zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Miasto Żyrardów a osobami fizycznymi lub prawnymi, inną jednostką samorządu terytorialnego bądź Skarbem Państwap
         b) darowizny nieruchomości,
         c) zakupu nieruchomości,
         d) wywłaszczenia nieruchomości,
         e) wykonania prawa pierwokupu,
         f) wykonania prawa odkupu,
         g) rozwiązywania prawa użytkowania wieczystego,
         h) zrzeczeniem się nieruchomości na rzecz gminy;

8) prowadzenie spraw związanych z komunalizacją gruntów w tym:
         a) przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
         b) przygotowanie wniosku do Wojewody o komunalizację,
         c) ujawnienie uzyskanego prawa na rzecz gminy w księgach wieczystych;

9) prowadzenie spraw związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości gminnych na podstawie odrębnych przepisów;

10) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy oraz sporządzanie planów wykorzystania tych zasobów zawierających:
         a) zestawienie powierzchni zasobu oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste,
         b) prognozę nabywania i zbywania nieruchomości, poziomu wydatków i wpływów,
         c) program zagospodarowania nieruchomości zasobu;

11) ewidencjonowanie nieruchomości będących w zasobie w tym:
         a) prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości,
         b) wprowadzania zmian w ewidencji nieruchomości związanych z ich obrotem i podziałami nieruchomości,
         c) udzielanie informacji o danych z ewidencji gruntów komunalnych,
         d) przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego w zakresie gruntów;

12) wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości udostępnione z zasobu;

13) prowadzenie działań umożliwiających gminie skorzystanie z prawa pierwokupu;

14) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;

15) podejmowanie czynności dla potrzeb postępowania sądowego o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej;

16) wykonywanie czynności niezbędnych do sporządzania i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste,użyczenie, użytkowanie, najem lub dzierżawę;

17) prowadzenie czynności w związku z ogłaszaniem, organizowaniem i przeprowadzaniem przetargów lub rokowań na zbycie i udostępnianie nieruchomości;

18) prowadzenie spraw dotyczących obniżenia i podwyższenia wartości w związku z uchyleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym:
         a) prowadzenie spraw związanych z roszczeniami właścicieli nieruchomości wynikających z obniżenia wartości nieruchomości wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
         b) ustalanie opłat związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w przypadku uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

19) prowadzenie czynności w celu ustalenia opłat adiacenckich, rozłożenia ich na raty  
w tym:
         a) ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, powstałego w wyniku podziału nieruchomości,
         b) ustalenie opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałego na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej;

20) prowadzenie czynności w celu wypłacania odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne w szczególności:
         a) prowadzenie  negocjacji w sprawie wysokości odszkodowania,
         b) uczestnictwo w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia odszkodowania;

21) wydawanie na wniosek właściciela nieruchomości zezwoleń na wykreślenie hipotek
w księgach wieczystych oraz innych ciężarów i ograniczeń wpisanych na rzecz Gminy, związanych w szczególności ze spłatą ratalną należności oraz z udzieloną przy zbyciu nieruchomości gminnych bonifikatą

22) prowadzenie spraw związanych z żądaniem zwrotu udzielonej bonifikaty;

23) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw ulic i obiektów fizjograficznych oraz prowadzenie numeracji porządkowej w tym:
         a) ustalanie numerów porządkowych nieruchomości,
         b) wydawanie zaświadczeń;

24) prowadzenie czynności w celu scalenia i ponownego podziału nieruchomości, w tym przygotowywanie niezbędnych aktów prawnych;

25) przygotowywanie decyzji zatwierdzających podział nieruchomości;

26) prowadzenie spraw umożliwiających wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;

27) wyrażanie zgody na dysponowanie gruntem do celów budowlanych na potrzeby realizacji inwestycji liniowych na gruntach gminnych.

28) prowadzenie spraw w związku z nadzorem nad uprawami maku lub konopii włóknistych w tym przygotowywanie zezwoleń na ich uprawę oraz prowadzenie rejestru wydanych zezwoleń;

29) prowadzenie spraw w celu zaopiniowania projektów decyzji starosty w sprawie rekultywacji i zagospodarowania gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych;

30) przygotowanie wniosków o umorzenie należności i opłat rocznych za wyłączenie z produkcji gruntów leśnych i rolnych w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej;

31) przygotowanie opinii nałożenia obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchniczej warstwy gleby.


Kontakt:

tel.     (46) 858 15 49

fax:     (46) 858 15 11

drukuj (Marlena Tabaczewska-Sip – Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Dorota Rdest
    data publikacji: 2019-04-02 14:29
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 08:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128145
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-09 11:05