Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Monika Rogowiecka-Lasota – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami należy w szczególności:
1) koordynowanie i prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska w oparciu o zapisy ustawy Prawo ochrony środowiska i aktów wykonawczych, w tym m.in.:
         a) realizacja i aktualizacja Programu Ochrony Środowiska,
         b) realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji,
         c) realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest;

2) rozpatrywanie spraw i kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w ramach zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami;

3) współdziałanie z innymi organami ochrony środowiska (Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Starosta Powiatu Żyrardowskiego, Marszałek Województwa) w zakresie egzekwowania obowiązku spełniania wymagań ochrony środowiska przez jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze;

4) realizacja zadań określonych w ustawie o odpadach:
         a) wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
         b) opiniowanie wniosków Starosty i Marszałka w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne wytwarzanych przez podmioty prowadzące działalność na terenie Miasta Żyrardowa;

5) gromadzenie i przetwarzanie informacji uzyskanych z inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, składanie sprawozdań Marszałkowi, obsługa wojewódzkiej bazy wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA),

6) realizacja zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
         a) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
         b) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

7) realizacja zadań określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych, wynikających z zapisów ustawy Prawo wodne:
         a) współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Gminą Radziejowice i Jaktorów,
         b) sporządzenie zbiorczych sprawozdań z realizacji KPOŚK dot. aglomeracji Żyrardów (gminy: Żyrardów, Jaktorów, Radziejowice);

8) prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej społeczności lokalnej, współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi;

9) gospodarka odpadami komunalnymi - realizacja zadań gminy wynikających z przejęcia obowiązków od właścicieli nieruchomości w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w związku z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
         a) aktualizacja Regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście,
         b) przygotowanie projektów uchwał niezbędnych dla funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami,
         c) nadzór i rozliczanie wykonawcy z tytułu realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych,
         d) nadzór i rozliczanie kosztów funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK),
         e) bieżąca obsługa systemu monitorowania gospodarki odpadami,
         f) prowadzenie sprawozdawczości budżetowej Wydziału,
         g) prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych wśród mieszkańców na temat prawidłowego gospodarowania odpadami,
         h) nadzór nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
         i) kontrola realizacji selektywnej zbiórki odpadów przez właścicieli nieruchomości,
         j) weryfikacja danych wykazanych w sprawozdaniach składanych kwartalnie przez przedsiębiorców odbierających odpady w stosunku do ilości osób zgłoszonych w deklaracjach,
         k) sporządzanie rocznych sprawozdań dla Marszałka Województwa oraz dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy),
         l) dokonywanie analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Miasta w zakresie gospodarowania odpadami, w tym kontrolowanie osiągania odpowiednich poziomów recyklingu, odzysku i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
         m) przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składanej przez właścicieli nieruchomości,
         n) weryfikacja złożonych deklaracji,
         o) rozstrzyganie spornych kwestii dotyczących zawartości deklaracji,
         p) przeprowadzenie postępowania administracyjnego wraz z przygotowaniem projektów decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie złożyli deklaracji albo gdy istnieją uzasadnione wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji,
         q) przygotowywanie projektów decyzji w sprawie umorzenia, odmowy umorzenia lub rozłożenia na raty zaległości z tytułu braku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
         r) przygotowywanie propozycji odpowiedzi na wnioski mieszkańców i innych jednostek w kwestii prowadzonej przez wydział problematyki,
         s) opracowanie informacji przewidzianych do udostępniania na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym:
               - informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
               - informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
               - informacje o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
               - informacje o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania;

10) prowadzenie spraw związanych z unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych (Realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest):
         a) przygotowywanie wniosku do WFOŚiGW na dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest,
         b) przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy na demontaż , transport i utylizację wyrobów zawierających azbest,
         c) odbiór prac oraz rozliczenie dotacji;

11) podejmowanie działań w zakresie realizacji programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu;

12) prowadzenie spraw związanych z kąpieliskami lub miejscami przeznaczonymi do kąpieli w mieście;

13) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

14) wydawanie zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i decyzji o wykreśleniu z rejestru zgodnie art. 68 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

15) realizacja Uchwały Nr XLIX/356/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta, w tym:
         a) przyjmowanie i weryfikowanie wniosków mieszkańców o dotację celową na wymianę źródła ciepła;
         b) przygotowanie projektów umów dla wnioskodawców na udzielenie dotacji;
         c) rozliczenie dotacji w oparciu o przedstawione przez wnioskodawców dokumenty oraz wizje w terenie przeprowadzone z udziałem pracowników Urzędu Miasta.


Kontakt:

tel. (46) 858 15 05

fax (46) 858 15 11

drukuj (Monika Rogowiecka-Lasota – Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Szustakiewicz
    data wytworzenia: 2019-03-29
  • opublikował: Dorota Rdest
    data publikacji: 2019-04-02 14:49
  • zmodyfikował: Dorota Rdest
    ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 15:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 128148
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-09 11:05