Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu na dwa zadania budowy ulic

Nazwa

Ogłoszenie o przetargu na dwa zadania budowy ulic

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-06-27

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zadanie I - budowa ulicy Kasprowicza w Żyrardowie
Zadanie II - budowa ulicy Sosabowskiego w Żyrardowie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Żyrardów, do kontaktów: Małgorzata Haude i Taida Sochańska
Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji Urzędu Miasta w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, pokój nr 31, tel. (046) 856 76 38, Plac Jana Pawła II 1, 96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie, tel. 046 8567638, fax 046 8553782, e-mail: wydzial.ri@zyrardow.pl, www.zyrardow.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zadanie I - budowa ulicy Kasprowicza w Żyrardowie, zadanie II - budowa ulicy Sosabowskiego w Żyrardowie.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Zadanie I - kanał deszczowy dł. 184m wraz z przykanalikami do wpustów, jezdnia o pow. 2238,4m2 (warstwa ścieralna z SMA), zatoki postojowe o pow.831m2 z kostki betonowej, chodnik o pow. 372m2 z kostki betonowej kolorowej, oświetlenie uliczne-8szt. słupów i opraw.
Zadanie II-jezdnia z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie z kruszyw łamanych gr.20cm, o pow. 2241m2, chodnik jednostronny z kostki betonowej o pow. 363m2 wraz z wjazdami do posesji o pow. 240m2, budowa wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej w ilości 11 szt..
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Żyrardów-ul. Kasprowicza na odc. Mickiewicza-Mazowiecka oraz ul. Sosabowskiego na odc. Mostowa-Andersa.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.31.20, 45.23.21.30, 45.31.23.11.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 tys. euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 11;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: dla zadania I -10000zł, dla zadania II -10000zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24, ust.1 i 2, spełniający wymogi art.22, ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 12.08.2005, cena – 50 zł
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 12.08.2005 godzina 09:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.08.2005, godzina 09:30, Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji Urzędu Miasta w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, pokój nr 31, II piętro.

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-18 13:47
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-18 13:47

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5293
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 09:40

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10868020
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-21 15:49

Stopka strony