Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ( lokale)

Nazwa

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ( lokale)

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-06-15

Treść ogłoszenia

Żyrardów 2005-06-09
GN I 0341- 57 /05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY: Prezydent Miasta Żyrardów
96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II/1

TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony dla zamówienia o wartości poniżej równowartości 60.000 euro

SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ : Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia może uzyskać każdy wykonawca za pokwitowaniem odbioru w pokoju 36 w Urzędzie Miasta w Żyrardowie do dnia 27 czerwca 2005 do godz. 9 00.

OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest określenie wartości nieruchomości lokalowych (ok. 40 lokali ) przeznaczonych do zbycia w drodze przetargowej i bezprzetargowej i dokonanie jednokrotnej aktualizacji wyceny po okresie 12 miesięcy od dnia wykonania wyceny

ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Sukcesywnie w terminie 0d 1.07.2005 do 31.03.2006, w około 9 zleceniach cząstkowych. Termin wykonania 1 zlecenia cząstkowego 2 tygodnie od dnia wizji w lokalu.


OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy:
1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. przedsiębiorcy składający ofertę wspólną przedstawią do oferty umowę o solidarnej odpowiedzialności oraz o wyznaczeniu spośród siebie strony wiodącej tj. pełnomocnika, który będzie reprezentował zawiązane konsorcjum przed Zamawiającym,
3. posiadają niezbędne uprawnienia lub kwalifikacje do wykonywania zamówienia.
4. dysponują niezbędną wiedzą, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i technicznym gwarantując wykonanie zamówienia,
5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie robót w ustalonym terminie,
6. nie podlegają wykluczeniu w rozumieniu art.24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
7. zrealizują zamówienie w ustalonym terminie
8. złożą do oferty dokumenty czytelne, bez przeróbek i skreśleń.

Zamawiający oceni spełnienie warunków wymienionych w niniejszym rozdziale na podstawie złożonych do oferty przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Oceny spełniania warunków dokona komisja przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta. Ocena spełniania warunków będzie dokonywana na zasadzie: spełnia / nie spełnia. Wykonawca, który nie udokumentuje spełnienia wymienionych wymagań, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona.

ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WYMAGAŃ WPŁATY WADIUM.

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

- cena wykonania 1 szacunku – 100 %

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do dnia 27.czerwca 2005r. do godz. 11 00 w pok.36 Urzędu Miasta w Żyrardowie.
MIEJSCE I TERMIN ROZPATRZENIA OFERT
Urząd Miasta w Żyrardowie , Wydział Gospodarki Nieruchomościami pok. 36, 27 czerwca 2005 godz. 11.15

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 15 dni.

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-18 14:15
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-18 14:15

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5099
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 09:42

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10757638
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-17 15:48

Stopka strony