Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: przeciwdziałanie patologiom społecznym

Nazwa

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: przeciwdziałanie patologiom społecznym

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-03-10

Treść ogłoszenia

Prezydent Miasta Żyrardów
na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą
Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Karty współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwałą Nr XXXI/238/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: „przeciwdziałanie patologiom społecznym”

1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział podmioty należące do sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), które na mocy postanowień statutowych uprawnione są do prowadzenia działalności
w zakresie wymienionym w ogłoszeniu konkursowym w pkt 3 oraz mają siedzibę w Żyrardowie.
2. Do otwartego konkursu ofert zostaną dopuszczone jedynie oferty kompletne, które spełniają wymogi formalne zgodne z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Rodzaj zadania.
3. Działania z obszaru „przeciwdziałanie patologiom społecznym” na rzecz rodzin osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
4.1. Zamawiający przeznacza na realizację całego zadania kwotę do 27.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
4.2. Dopuszcza się przyznanie mniejszej dotacji niż wnioskowana.
4.3. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, podmiot przed podpisaniem umowy może zmienić zakres realizacji zadania oraz dokonać korekty kosztorysu projektu.
4.4. Na realizację zadania w roku 2004 przeznaczona była kwota 27.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
Zasady przyznawania dofinansowania.
5.1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
5.2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
5.3. Dotacja zostanie przekazana w formie określonej w umowie.
Termin i warunki realizacji zadania.
6. Termin realizacji zadania obejmuje okres od kwietnia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
7. Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
a. prowadzenie punktu pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie i/lub dzieci pozostających bez opieki, w tym udzielanie schronienia i zapewnianie niezbędnego wsparcia,
b. poradnictwo dla osób uzależnionych i współuzależnionych udzielane przez specjalistów, w tym dyżurujących przy telefonie zaufania.
8. Adresatami winni być mieszkańcy Żyrardowa.
Termin i miejsce składania ofert.
9. Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs: przeciwdziałanie patologiom społecznym – działania na rzecz rodzin osób uzależnionych od alkoholu
i środków psychoaktywnych” do dnia 11 kwietnia do godziny 10.00 w Wydziale Ogólno – Organizacyjnym Urzędu Miasta w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, pokój nr 18.
Termin, miejsce, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
10.1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 15 kwietna 2005 r. do godziny 16.00 w Wydziale Zdrowia
i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Żyrardowie, ul. 1 Maja 41, pokój 30.
10.2. Oferty będą opiniowane w trybie określonym w regulaminie Komisji Konkursowej.
Kryteria oceny ofert.
11.1. Oferta będzie rozpatrywana w szczególności pod względem:
a. celowości i racjonalności w gospodarowaniu środkami budżetowymi,
b. merytorycznej wartości sposobu realizacji zadania,
c. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
d. przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – udział własny wnioskodawcy.
11.2. Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 20 punktów.
Postanowienia końcowe.
12.1. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie albo nie spełniające warunków z pkt. 7 i pkt. 8 nie będą rozpatrywane.
12.2. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełniona, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią firmową oferenta.
12.3. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.
12.4. Wzór oferty jest dostępny w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Żyrardowie (ul. 1 Maja 41, pokój 30, tel.: 855 30 34 w. 166, 171).

Metryka

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 11:37
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 11:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3448
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:23