Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Nazwa

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: "przeciwdziałanie patologiom społecznym".

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-03-10

Treść ogłoszenia

Prezydent Miasta Żyrardów
na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą
Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Karty współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwałą Nr XXXI/238/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: „przeciwdziałanie patologiom społecznym”.

1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział podmioty należące do sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), które na mocy postanowień statutowych uprawnione są do prowadzenia działalności
w zakresie wymienionym w ogłoszeniu konkursowym w pkt. 3 oraz mają siedzibę w Żyrardowie.
2. Do otwartego konkursu ofert zostaną dopuszczone jedynie oferty kompletne, które spełniają wymogi formalne zgodne z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Rodzaj zadania.
3. Działania z obszaru „przeciwdziałanie patologiom społecznym” w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
4.1. Na realizację zadania przeznacza się kwotę do 16.000,00 złotych (słownie: szesnaście tysięcy złotych).
4.2. Dopuszcza się przyznanie mniejszej dotacji niż wnioskowana.
4.3. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, podmiot przed podpisaniem umowy może zmienić zakres realizacji zadania oraz dokonać korekty kosztorysu projektu.
4.4. Na realizację zadania w roku 2004 przeznaczona była kwota 11.400,00 złotych (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych).
Zasady przyznawania dofinansowania.
5.1. Dopuszcza się możliwość wyboru więcej niż jednej oferty.
5.2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
5.3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
5.4. Dotacja zostanie przekazana w formie określonej w umowie.
Termin i warunki realizacji zadania.
6. Termin realizacji zadania obejmuje okres od kwietnia 2005 r. do 15 grudnia 2005 r.
7. Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
a. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,
b. zajęcia sportowo – rekreacyjne,
c. zajęcia edukacyjno – kulturalne.
8. Adresatami winny być dzieci i młodzież z Żyrardowa.
Termin i miejsce składania ofert.
9. Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach, z adnotacją: „Konkurs z obszaru: przeciwdziałanie patologiom społecznym w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” do dnia 11 kwietnia 2005 r. do godziny 10.00 w Wydziale Ogólno – Organizacyjnym Urzędu Miasta w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, pokój nr 18.
Termin, miejsce, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
10.1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 15 kwietna 2005 r. do godziny 16.00 w Wydziale Zdrowia
i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Żyrardowie, ul. 1 Maja 41, pokój 30.
10.2. Oferty będą opiniowane w trybie określonym w regulaminie Komisji Konkursowej.
Kryteria oceny ofert.
11.1. Oferta będzie rozpatrywana i oceniana w szczególności pod względem:
a. celowości i racjonalności w gospodarowaniu środkami budżetowymi,
b. atrakcyjności realizowanych zajęć oraz dostosowania programu do uczestników,
c. kompetencji merytorycznych osób prowadzących zajęcia,
d. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
e. przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
f. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – udział własny wnioskodawcy.
11.2. Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 20 punktów.
Postanowienia końcowe.
12.1. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie albo nie spełniające warunków z pkt. 7 i pkt. 8 nie będą rozpatrywane.
12.2. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełniona, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią firmową oferenta.
12.3. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.
12.4. Wzór oferty jest dostępny w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Żyrardowie (ul. 1 Maja 41, pokój 30, tel.: 855 30 34 w. 166, 171).

Metryka

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 11:51
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 11:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3878
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:24