Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: pomoc społeczna.

Nazwa

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze:"pomoc społeczna".

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-03-10

Treść ogłoszenia

Prezydent Miasta Żyrardów
na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą
Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Karty współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwałą Nr XXXI/238/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: „pomoc społeczna”.

1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział podmioty należące do sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), które na mocy postanowień statutowych uprawnione są do prowadzenia działalności
w zakresie wymienionym w ogłoszeniu konkursowym w pkt 3 oraz mają siedzibę w Żyrardowie.
2. Do otwartego konkursu ofert zostaną dopuszczone jedynie oferty kompletne, które spełniają wymogi formalne zgodne z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Rodzaj zadania.
3. Działania z obszaru „pomoc społeczna” z zakresu: zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem,
w tym dzieckiem niepełnosprawnym.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
4.1. Zamawiający przeznacza na realizację całego zadania kwotę do 24.950,00 złotych (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
4.2. Dopuszcza się przyznanie mniejszej dotacji niż wnioskowana.
4.3. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, podmiot przed podpisaniem umowy może zmienić zakres realizacji zadania oraz dokonać korekty kosztorysu projektu.
4.4. Na realizację zadania w roku 2004 przeznaczona była kwota 24.950,00 złotych (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
Zasady przyznawania dofinansowania.
5.1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
5.2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
5.3. Dotacja zostanie przekazana w formie określonej w umowie.
Termin i warunki realizacji zadania.
6. Termin realizacji zadania obejmuje okres od kwietnia 2005 r. do 15 grudnia 2005 r.
7. Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
a. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze,
b. zajęcia z nauką samoobsługi i uspołeczniania dzieci i młodzieży,
c. zajęcia sportowo – rekreacyjne,
d. zajęcia kulturalne,
e. wydawanie posiłków, w tym gorących.
8. Adresatami winni być mieszkańcy Żyrardowa.
Termin i miejsce składania ofert.
9. Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs w obszarze: pomoc społeczna – zapewnienie opieki nad rodziną i dzieckiem” do dnia 11 kwietnia, do godziny 10.00 w Wydziale Ogólno – Organizacyjnym Urzędu Miasta w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, pokój
nr 18.
Termin, miejsce, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
10.1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 15 kwietna 2005 r. do godziny 16.00 w Wydziale Zdrowia
i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Żyrardowie, ul. 1 Maja 41, pokój 30.
10.2. Oferty będą opiniowane w trybie określonym w regulaminie Komisji Konkursowej.
Kryteria oceny ofert.
11.1. Oferta będzie rozpatrywana w szczególności pod względem:
a. celowości i racjonalności w gospodarowaniu środkami budżetowymi,
b. atrakcyjności realizowanych zajęć oraz dostosowania programu do uczestników,
c. kompetencji merytorycznych osób prowadzących zajęcia,
d. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
e. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – udział własny wnioskodawcy.
11.2. Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 20 punktów.
Postanowienia końcowe.
12.1. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie albo nie spełniające warunków z pkt. 7 i pkt. 8 nie będą rozpatrywane.
12.2. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełniona, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią firmową oferenta.
12.3. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.
12.4. Wzór oferty jest dostępny w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Żyrardowie (ul. 1 Maja 41, pokój 30, tel.: 855 30 34 w. 166, 171).

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 11:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 11:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3178
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:26

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10879338
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-25 15:49

Stopka strony