Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«styczeń 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: ochrona i promocja zdrowia.

Nazwa

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: "ochrona i promocja zdrowia".

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-03-10

Treść ogłoszenia

Prezydent Miasta Żyrardów
na podstawie art. 11 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) w związku z Uchwałą
Nr XXXI/237/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Karty współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Uchwałą Nr XXXI/238/05 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie Programu współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2005, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze: „ochrona i promocja zdrowia”.

1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział podmioty należące do sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), które na mocy postanowień statutowych uprawnione są do prowadzenia działalności
w zakresie wymienionym w ogłoszeniu konkursowym w pkt. 3.a i/lub 3.b.
2. Do otwartego konkursu ofert zostaną dopuszczone jedynie oferty kompletne, które spełniają wymogi formalne zgodne z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
Rodzaj zadania.
3. Działania z obszaru ochrony i promocji zdrowia w zakresie:
a. profilaktyki nowotworu sutka,
b. profilaktyki cukrzycy.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
4.1. Zamawiający przeznacza na realizację całego zadania kwotę do 8.000,00 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych).
4.2. Dopuszcza się przyznanie mniejszej dotacji niż wnioskowana.
4.3. W przypadku przyznania dotacji mniejszej niż wnioskowana, podmiot przed podpisaniem umowy może zmienić zakres realizacji zadania oraz dokonać korekty kosztorysu projektu.
4.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert tylko na jedną część zadania, przy czym na realizację części zadania określonego w pkt. 3.a (profilaktyka nowotworu sutka) przeznacza się nie więcej niż 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych), a na realizację części zadania określonego w pkt. 3.b (profilaktyka cukrzycy) przeznacza się nie więcej niż 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).
4.5. Na realizację zadania w roku 2004 przeznaczona była kwota 6.500,00 złotych (słownie: sześć tysięcy pięćset złotych), przy czym na realizację części zadania określonego w pkt. 3.a (profilaktyka nowotworu sutka) przeznaczona była kwota 3.500,00 złotych (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), na realizację części zadania określonego w pkt. 3.b (profilaktyka cukrzycy) przeznaczona była kwota 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).
Zasady przyznawania dofinansowania.
5.1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
5.2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
5.3. Dotacja zostanie przekazana w formie określonej w umowie.
Termin i warunki realizacji zadania.
6. Termin realizacji zadania obejmuje okres od kwietnia 2005 r. do 15 grudnia 2005 r.
7. Zadanie powinno być realizowane w szczególności poprzez:
a. prowadzenie punktu konsultacyjnego dla mieszkańców, z zakresu wymienionego w pkt. 3.a i/lub 3.b.
b. organizowanie szkoleń w formie warsztatów/wykładów dla mieszkańców, z zakresu wymienionego w pkt. 3.a i/lub 3.b.
c. czynny udział w imprezach prozdrowotnych organizowanych przez samorząd i prowadzenie
w ich trakcie działalności określonej w pkt. 7.a i 7.b.
8. Adresatami winni być mieszkańcy Żyrardowa.
Termin i miejsce składania ofert.
9. Oferty konkursowe należy składać w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Konkurs w obszarze: ochrona i promocja zdrowia” do dnia 11 kwietnia do godziny 10.00 w Wydziale Ogólno – Organizacyjnym Urzędu Miasta w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, pokój nr 18.
Termin, miejsce, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
10.1. Rozpatrzenie ofert nastąpi do dnia 15 kwietna 2005 r. do godziny 16.00 w Wydziale Zdrowia
i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Żyrardowie, ul. 1 Maja 41, pokój 30.
10.2. Oferty będą opiniowane w trybie określonym w regulaminie Komisji Konkursowej.
Kryteria oceny ofert.
11.1. Oferta będzie rozpatrywana w szczególności pod względem:
a. celowości i racjonalności w gospodarowaniu środkami budżetowymi,
b. merytorycznej wartości sposobu realizacji zadania,
c. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
d. przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – udział własny wnioskodawcy.
11.2. Każde kryterium będzie oceniane w skali od 0 do 20 punktów.
Postanowienia końcowe.
12.1. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione, złożone po terminie albo nie spełniające warunków z pkt. 7 i pkt. 8 nie będą rozpatrywane.
12.2. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełniona, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią firmową oferenta.
12.3. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.
12.4. Wzór oferty jest dostępny w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Żyrardowie (ul. 1 Maja 41, pokój 30, tel.: 855 30 34 w. 166, 171).

Metryka

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 11:58
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 11:58

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4031
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:27