Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Otwarty konkurs ofert na ralizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Nazwa

Otwarty knkurs ofert na ralizację zadania z zakresu pomocy społecznej

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-02-22

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Żyrardowa

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ

I. Rodzaj zadania: Świadczenie usług socjalno-bytowych dla osób bezdomnych z terenu Miasta
Żyrardowa w tym zapewnienie schronienia, wyżywienia, ubrania stosownie do pory roku i opieki medycznej.
II. Wysokość dotacji na realizację zadania: 68.400,00 zł.
Termin realizacji zadania: w okresie od 01.04.2005r. - 31.12.2005r.
III. Termin składania i otwarcia ofert:
Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia 30.03.2005r. do godziny 9.00 w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta ul. 1-go Maja 41 pok. 30 w zapieczętowanej kopercie lub drogą pocztową. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.03.2005r. o godzinie 9.15 w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta.
IV. Warunkiem rozpatrzenia ofert jest:
1. Złożenie w wymaganym terminie oferty zgodnej z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.10.2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193 poz. 1891).
2. Dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczącego statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności w zakresie pomocy społecznej (ważność dokumentu trzy miesiące od daty wystawienia).
3. Przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub w przypadku krótszej działalności – za okres tej działalności.
V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Oferty na realizację zadania będą rozpatrywane w dniu 30.03.2005r.
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, podpisana przez osobę (osoby) statutowo upoważnioną przez instytucję do składania oświadczeń woli w jej imieniu oraz opatrzona pieczęcią firmową organizacji.
3. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.
4. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Podmiot wnioskujący o przyznanie środków na realizację zadania winien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodną z zasadami uczciwej konkurencji.
6.1. W pierwszej części konkursu, obejmującej otwarcie ofert i ujawnienie ich treści, mają prawo uczestniczyć przedstawiciele oferentów.
6.2. W drugiej części konkursu, oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą pod względem merytorycznym przy zastosowaniu następujących kryteriów:
- możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony,
- jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie,
- ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
- zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,
- analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
- wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania,
- cena brutto za jeden miesiąc świadczenia usługi w przeliczeniu na jedną osobę bezdomną
- ocena kalkulacji kosztów.
7. Oferty opiniowane będą przez zespół opiniujący powołany przez Prezydenta Miasta odrębnym Zarządzeniem.
8. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią zespołu opiniującego.
9. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 30.03.2005r.
VI. Warunki realizacji zadania:
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie na terenie Powiatu Żyrardów.
2. Szczegółowe warunki realizacji zadania określi pisemna umowa.
VII. Inne informacje:
1. Warunkiem zawarcia umowy jest:
- otwarcie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji,
- w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana korekta kosztorysu projektu.
2. W latach ubiegłych zadanie nie było zlecane.


Uwaga:
Planowana wysokość środków finansowych na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Żyrardowa na rok 2005 innej kwoty wydatków przeznaczonych na zadanie.

Wszelkich informacji związanych z konkursem udzielają:

Pani Ewa Lasecka – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie ul. Armii Krajowe 3, tel: (046) 855 31 26, tel./faks: (046) 855 36 59.

Prezydent Miasta
(-) mgr Krzysztof Ciołkiewicz

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 12:14
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2922
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:38

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10770099
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 14:02

Stopka strony