Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-02-10

Treść ogłoszenia

OR.II.3410-1/05
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Miasta w Żyrardowie Pl. Jana Pawła II l
96-300 Żyrardów
2.Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
3. Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Miasta w Żyrardowie Plac Jana Pawła Nr l pokój nr 46 w godz. 9-15 lub pocztą.
4. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania:
1) 10 sztuk zestawów komputerowych z zainstalowanym pakietem oprogramowania,
2) 5 sztuk monitorów LCD 15" i 5 sztuk monitorów CRT 17" ,
3) 10 sztuk licencji i oprogramowania: Windows XP Professional PL z dołączonym nośnikiem, Microsoft Office 2003 Standard Pl.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 30231300-0
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych / częściowych.
6. Termin wykonania zamówienia:
w terminie 14 dni od podpisania umowy
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci uprawnieni do składania ofert i spełniający następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z charakterem zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
e) złożą stosowne oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium:
Cena
Waga
100%
10. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót) w godzinach od 9°° do 15°°, nie później niż do dnia 28 lutego 2005 r. do godz. 12 30 w Urzędzie Miasta w Żyrardowie, Żyrardów Plac Jana Pawła II nr l, pokój nr 46
11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Prezydent Miasta
(-) mgr Krzysztof Ciołkiewicz

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 12:22
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3343
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:46

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10838634
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-14 15:33

Stopka strony