Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Żyrardów: oczyszczanie miasta

Nazwa

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Żyrardów: oczyszczanie miasta

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-02-04

Treść ogłoszenia

GK. VI-30341/1/2005
Żyrardów, 2005-01-25
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Część I
Zadanie l obejmuje: utrzymanie w czystości jezdni, opasek i zatok ogólnodostępnych.
Część II
Zadanie l obejmuje: oczyszczanie placów miejskich.
Zadanie 2 obejmuje: opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego : Prezydent Miasta Żyrardowa
Ulica : Plac Jana Pawła II nr l
Kod : 96-300 Żyrardów
Strona internetowa: www.zyrardow.pl
E-mail : wydzial.gk@zyrardow.pl
Godziny urzędowania: 8:00-16:00

2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: osobiście w siedzibie Urzędu Miasta wydział Gospodarki Komunalnej, 96-300 Żyrardów, Plac Jana Pawła II nr l, pok. 41 III p lub za zaliczeniem pocztowym cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne cena specyfikacji: 30,00 zł

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na :
Część I - Zadanie l
Część II - Zadanie l
Część II - Zadanie 2
Opis przedmiotu, wielkości i zakresu zamówienia
Część I kod CPV - 90 21 10 00 - 9
Zadanie nr l - Utrzymanie w czystości jezdni, opasek i zatok ogólnodostępnych na długości do 50 km bieżących ulic z wywozem zanieczyszczeń na wysypisko
Część II kod CPV - 90 20 00 00 - 9
Zadanie nr l - Oczyszczanie placów miejskich o łącznej powierzchni 22 ha w zakresie
zbierania zanieczyszczeń, koszenia wraz z zagrabianiem trawy, grabienia liści, wywozu nieczystości na wysypisko.
Zadanie nr 2 - Opróżnianie 400 sztuk koszy ulicznych na terenie miasta, utrzymanie czystości w ich sąsiedztwie, wywóz odpadów na wysypisko i konserwacja koszy.

4a) Opis części zamówienia:
Część I - Zadanie Nr l
Część II - Zadanie Nr l
- Zadanie Nr 2

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 01.04.2005r. - 31.03.2007r

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art.24. ust. l i 2 oraz spełniający wymogi art. 22 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 9 lutego 2004r. Nr 19 poz. 177) oraz spełniają warunki dodatkowe określone w siwz.

8) Informacja na temat wadium:
Część I - Zadanie Nr l - 5000 zł
Część II - Zadanie Nr l - 5000 zł
- Zadanie Nr 2- 1500 zł

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Część I - Zadanie Nr l cena-l 00%
Część II - Zadanie Nr l cena-l 00%
- Zadanie Nr 2 cena - 100%

10) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie zamawiającego
Nazwa zamawiającego : Prezydent Miasta Żyrardowa
Urząd Miasta w Żyrardowie
Ulica : Plac Jana Pawła II nr l
Kod : 96-300 Żyrardów
Pokój 41
do dnia 2005-03-23 do godz. 10:00

11) termin związania ofertą
okres 60 dni tj. do dnia 23.05.2005r.

12) Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2005-01-28

Nazwa zamawiającego : Prezydent Miasta Żyrardowa


Prezydent Miasta
(-) mgr Krzysztof Ciołkiewicz

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 12:33
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3275
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:49

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10770109
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 14:02

Stopka strony