Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Ogłoszenie konkurs ofert

Nazwa

Ogłoszenie konkurs ofert

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-01-26

Treść ogłoszenia

OW. 0621-1/2005
O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z 2004 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003, Nr 193, poz.1891)

PREZYDENT MIASTA ŻYRARDÓW

zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert w trybie wsparcia realizacji zadań publicznych w obszarze
„ upowszechniania kultury fizycznej i sportu”.

I. RODZAJ ZADANIA.

Działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat z terenu miasta Żyrardowa poprzez realizację procesu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w ramach n/w dyscyplin:
zadanie 1: piłka koszykowa
zadanie 2: piłka siatkowa
zadanie 3: piłka nożna
zadanie 4: kolarstwo

II. FORMY REALIZACJI ZADANIA.

1. Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonywane poprzez realizację przedsięwzięć z zakresu:
· organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych,
· organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
· organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych,
· organizacja różnych form współzawodnictwa sportowego
· udziału zawodników żyrardowskich w zawodach lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych.
· szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo.

2. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

III. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W ROKU 2005 I W ROKU POPRZEDNIM.

1. Na realizację w/ w zadań w roku 2005 przeznacza się kwotę 246.500,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych 0/100 gr)

2. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Miasta w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

3. Podaje się do wiadomości, że suma dotacji przyznanych przez Miasto Żyrardów na realizację w/w zadań w roku 2004 wyniosła 246.500,00 zł

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w ustawie.

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent
może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

3. Warunkiem przekazania dotacji finansowej na realizację zadania wyłonionego w ramach konkursu ofert
jest prawidłowe rozliczenie się z dotacji otrzymanej w roku 2004.

V. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA.

1. Zadanie winno być realizowane w ciągu całego 2005 roku nie dłużej niż do 15.12.2005r.

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami.

VI. TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy złożyć do Urzędu Miasta, Plac Jana Pawła II Nr 1,96-300 Żyrardów pokój nr 18 w zamkniętych kopertach z adnotacją „Dotacja na zadanie pn. - Działania w zakresie sportu powszechnego dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat z terenu miasta Żyrardowa poprzez realizację procesu szkolenia i współzawodnictwa sportowego w................” i oznaczeniem podmiotu składającego ofertę. Termin składania ofert tj do dnia 25.02.2005r. do godz..15:00
2. Dopuszcza się możliwość złożenia oferty na realizację wszystkich w/w zadań lub tylko na jedno wybrane zadanie.

3. Oferty należy składać na druku określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2003, Nr 193, poz.1891) wraz ze wskazanymi załącznikami.

4. Oferty złożone na drukach innych niż wskazane w/w rozporządzeniu, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VII. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERT.

1. Otwarcie i wybór ofert nastąpi w ciągu 5 dni od upływu terminu składania ofert.
2. Oceny ofert dokona Komisja Konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Żyrardów.
3. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert dotyczących realizacji zadania będzie kierowała się następującymi kryteriami:
A. merytorycznymi:
1. organizacja współzawodnictwa sportowego (pkt. 0 – 20)
2. planowana liczba szkoleń sportowych dla młodzieży (rocznie) (pkt. 0 – 20)
3. planowana liczba odbiorców (pkt. 0 – 20)
4. .planowana liczba kadry (pkt. 0 – 20)
B. finansowymi:
1. sposób kalkulacji kosztów realizacji planowanego zadania, za szczególnym uwzględnieniem kosztu na
1 osobę rocznie w tej samej dyscyplinie:
a/ koszt kształcenia zawodnika (pkt. 0 – 40)
b/ koszt wynagrodzeń pracowników (pkt. 0 – 40)
2. udział środków własnych oferenta w realizacji pełnego zadania (pkt. 0 – 40)
3. stopień zaangażowania środków pozabudżetowych przeznaczonych na realizację zadania (pkt. 0 – 40)
C / organizacyjnymi:
1. posiadane zasoby :
a/ kadrowe (pkt. 0 – 5)
b/ lokalowe (pkt. 0 – 5)
c/ sprzętowe (pkt. 0 –5)
2. doświadczenie w realizacji powyższych zadań ( w ostatnich 2 latach) (pkt. 0 – 10)
D / zakładani partnerzy (1 partner – 1 pkt)
E / zatrudnienie wolontariuszy przy realizacji zadania (1 wolontariusz – 1 pkt)

4. Dotację na realizację zdań o których mowa w pkt. I otrzyma podmiot, który uzyska najwyższą ilość
punktów dla danego zadania.

5. Postępowanie jest również prowadzone, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna
oferta.

6. Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na realizację zadania i otrzymania dotacji.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Prezydentem Miastem Żyrardów a oferentem.

2. Dotowany podmiot, który otrzyma dotację z budżetu Miasta jest zobowiązany do:
· wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy,
· dostarczenia na wezwanie Urzędu Miasta oryginałów dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji z nią związanej. Kontrola, o której mowa wyżej nie ogranicza prawa Miasta Żyrardów do kontroli całości realizowanego zadania pod względem finansowym i merytorycznym,
· dostarczenia kserokopii dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób zatrudnionych przy realizacji zadania.

3. Wyniki konkursu przedstawione zostaną na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Żyrardów oraz zostaną opublikowane na
stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Żyrardów www.zyrardow.pl.

Ramowy wzór oferty dostępny jest w Wydziale Oświaty i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta ,Żyrardów, ul. 1 Maja 49, pok 39, na stronie internetowej www.zyrardow.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

Prezydent Miasta
mgr Krzysztof Ciołkiewicz

Metryka

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 12:40
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 12:40
Załączniki ogłoszenia

Metryka

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 12:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3892
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:52