Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację n/w zadań inwestycyjnych

Nazwa

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację n/w zadań inwestycyjnych

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-01-21

Treść ogłoszenia

O G Ł O S Z E N I E
o przetargu nieograniczonym

Prezydent Miasta Żyrardów
96-300 Żyrardów,
Plac Jana Pawła II nr 1
tel.(0-46)856-76-38, lub 855-30-34 wew.167,168 , fax (0-46)855-37-82
ogłasza przetarg nieograniczony na :

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację n/w zadań inwestycyjnych:

Zadanie I –utwardzenie ulicy Kasprowicza na odcinku od ul. Mazowieckiej do ul. Mickiewicza– w zakresie: utwardzenie nawierzchni jezdni, wjazdów do posesji, budowa chodników oraz budowa wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
Zadanie II – budowa kolektora deszczowego w ulicy Mazowieckiej z odprowadzeniem wód opadowych do rzeki Pisi-Gągoliny poprzez separator w ulicy Kanałowej.

Wymagany termin realizacji zamówienia (zadań) - 31.03.2005r.
Zamawiający dopuszcza złożenia oferty częściowej – zadaniowej.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, pokój nr 31.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Taida Sochańska tel. (0-46)855-30-34 w. 167, 168 oraz (0-46)856-76-38, godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 900-1500

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 9.02.2004r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) jak też spełnią warunki ujęte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj.
1.posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym , zgodnie z wymogami ustawowymi, prowadzą działalność tożsamą z niniejszym zamówieniem;
2.posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie , potencjał ekonomiczny , a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia;
4.znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Termin składania ofert upływa w dniu 02.02.2005 o godz. 1200
Oferty należy składać w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji (adres–jak wyżej)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2005 o godz. 1230
w Wydziale Rozwoju Miasta i Inwestycji.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie (w%):
Cena - 100 %,

Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni kalendarzowych, licząc od upływu terminu składania ofert.

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2013-09-07 02:04
  • zmodyfikował: Renata Jędrzejewska
    ostatnia modyfikacja: 2011-11-08 10:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3457
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-11-08 10:56

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10770084
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-23 14:02

Stopka strony