Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

konkurs ofert - organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnch w okresie ferii zimowych w roku 2005 "Zima w mieście"

Nazwa

konkurs ofert - organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnch w okresie ferii zimowych w roku 2005 "Zima w mieście"

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2005-01-10

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE
Prezydent Miasta Żyrardów
na podstawie art. 11 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie ferii zimowych w roku 2005 „Zima w mieście”.

1. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział podmioty, należące do sektora finansów publicznych, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873
z późniejszymi zmianami), które na mocy postanowień statutowych uprawnione są do prowadzenia działalności opiekuńczo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.
2. Do otwartego konkursu ofert zostaną dopuszczone jedynie oferty kompletne, które spełniają wymogi formalne zgodne z załącznikiem nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2003 r. Nr 193 poz. 1891).
Rodzaj zadania.
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w okresie ferii zimowych w roku 2005 „Zima w mieście”.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
1. Na realizację zadania przeznaczone jest 20 000 PLN.
2.1. Dopuszcza się przyznanie mniejszej dotacji niż wnioskowana.
2.2. Przed podpisaniem umowy dopuszcza się możliwość zmniejszenia zakresu realizacji zadania publicznego w związku z przyznaniem mniejszej dotacji niż wnioskowana.
Zasady przyznawania dotacji.
1.Dotacja jest przekazywana po podpisaniu umowy w formie:
a. refundacji dokonanej po wykonaniu zadania i przedstawieniu udokumentowanych wydatków poniesionych tytułem jego realizacji,
b. jednorazowej zaliczki – w przypadkach szczególnie uzasadnionych, jeżeli sytuacja finansowa podmiotu wnioskującego o dotację uniemożliwia realizację zadania w trybie określonym w ppkt a.
2. Wysokość dotacji zależy od liczby uczestników określonej przez wnioskodawcę.
3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmie Prezydent Miasta po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
Termin i warunki realizacji zadania.
1. Termin realizacji zadania: 14.02.2005 r. – 25.02.2005 r.2. Warunki realizacji zadania.
a. Adresatami „Zimy w mieście” są dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie Żyrardowa.
b. W ramach „Zimy w mieście” realizowane powinny być:
- Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
- Wydawanie gorących posiłków,
- Zajęcia sportowo-rekreacyjne,
- Zajęcia edukacyjno-kulturalne.
Termin i miejsce składania ofert.
Oferty należy składać do 10 lutego 2005 r. do godziny 10.00 w Wydziale Ogólno-Organizacyjnym Urzędu Miasta w Żyrardowie, Plac Jana Pawła II nr 1, pokój nr 18.
Termin, miejsce, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
1. Termin:
Rozpatrzenie ofert nastąpi 10 lutego 2005 r. o godzinie 15.00 w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta w Żyrardowie, ul. 1 Maja 41, pokój 30.
2. Tryb:
Oferty będą opiniowane w trybie określonym w regulaminie Komisji Konkursowej.
3. Kryteria:
Oferta będzie rozpatrywana w szczególności pod względem:
a. celowości i racjonalności w gospodarowaniu środkami budżetowymi,
b. znaczenia zadania dla realizacji celów publicznych,
c. możliwości realizacji zadania przez podmiot składający ofertę,
d. przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
e. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania – udział własny wnioskodawcy.
Postanowienia końcowe.
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej „Oferta konkursowa: Zima
w mieście 2005”.
2. Oferty sporządzone wadliwie bądź niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów, nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być kompletna, czytelnie wypełniona, podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanego podmiotu oraz opatrzona pieczęcią firmową oferenta.
4. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną.
5. Wzór oferty jest dostępny w Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej Urzędu Miasta
w Żyrardowie (ul. 1 Maja 41, pokój 30, tel.: 855 30 34 w. 166, 171).

Metryka

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 12:53
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 12:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3491
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 12:55