Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żyrardowie - Etap I

Nazwa

Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żyrardowie - Etap I

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2004-12-29

Treść ogłoszenia

Przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żyrardowie; Etap I
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Żyrardów: przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żyrardowie - Etap I
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Prezydent Miasta Żyrardów, do kontaktów: Zdzisława Piątek
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta i Inwestycji, Plac Jana Pawła II 1, 96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie, tel. 046 8567638, fax 046 8553782, e-mail: wydzial.ri@zyrardow.pl, www.zyrardow.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa i remont Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żyrardowie - Etap I.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: prace remontowe wewnątrz budynku;
prace remontowe zewnętrzne - remont dachu, docieplenie ścian, elewacje, wymiana stolarki okiennej;
remont ogrodzenia;
wykonanie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i obiektów małej architektury..
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Żyrardów, ul. Roosevelta 2.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.30.00.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: powyżej 60 tys. euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 28.08.2006;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 20.000 PLN.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać oferenci, którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 oraz spełniają warunki zapisane w art. 22 prawo zamówień publicznych a także spełniają wymogi zawarte w siwz. Ocena spełniania warunków nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 17.01.2005, cena - 40.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.01.2005 godzina 11:00.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 17.01.2005, godzina 11:30, Urząd Miasta w Zyrardowie, Wydział Rozwoju Miasta i Inwestycji, Plac Jana Pawła II nr 1, pok. 31.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, priorytet 3, działanie 3.3 , poddziałanie 3.3.1.
2) Data wysłania ogłoszenia: 24.11.2004.

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 12:56
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 12:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6263
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 13:12

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10872502
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-24 15:47

Stopka strony