Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie

Nazwa

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na ubezpieczenie

Ogłaszający

Krzysztof Ciołkiewicz

Data ogłoszenia

2004-11-26

Treść ogłoszenia

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Prezydent Miasta Żyrardów Pl. Jana Pawła II l 96-3 00 Żyrardów
2.Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony
3 Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w Urzędzie Miasta w Żyrardowie Plac Jana Pawła Nr l pokój nr 46 w godz. 9-15 lub pocztą.
4. Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje usługę ubezpieczenia zgłoszonych grup mienia od strat materialnych powstałych na skutek działania żywiołów z rozszerzeniem o szkody będące następstwem działania lub awarii urządzeń technologicznych oraz odpowiedzialność cywilną zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych za szkody osobowe lub rzeczowe z tytułu posiadania i użytkowania mienia w stosunku do osób trzecich jak i najemców oraz wynajmujących w tym również za szkody osobowe i rzeczowe z tytułu nienależytego utrzymania dróg , placów , parków i zieleńców, ubezpieczenie komunikacyjne
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 66332000
Szczegółowe warunki ubezpieczenia wymaganego przez zamawiającego wraz z zespołem klauzul obligatoryjnych, wykaz lokalizacji zgłoszonych obiektów, wykaz dróg i samochodów objętych ubezpieczeniem znajdują się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych / częściowych.
6. Termin wykonania zamówienia:
od l stycznia 2005r do 31 grudnia 2005r
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci uprawnieni do składania ofert i spełniający następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zgodnie z charakterem zamówienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
e) złożą stosowne oświadczenie zgodnie z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium Waga
Cena 75%
Stosowanie udziału własnego i stosowanie franszyz 25%
10. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać w dni robocze (bez sobót) w godzinach od 9°° do 15°°, nie później niż
do dnia 13 grudnia 2004 r. do godz. 12 30 w Urzędzie Miasta w Żyrardowie , Żyrardów Plac Jana Pawła II nr l, pokój nr 46
11.Termin związania ofertą wynosi 30 dni . Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2005-08-19 13:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2005-08-19 13:04
Załączniki ogłoszenia
  • opublikował: Renata Jędrzejewska
    data publikacji: 2008-07-28 13:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4770
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2008-07-28 13:16

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10600312
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-10 13:11

Stopka strony