Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«listopad 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

  • Wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholi

 

Podstawa prawna:

 

 

1. Art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2019 r. poz.2277).

2. Uchwała Nr LVII/439/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28.06.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa.

3. Uchwała Nr LVII/440/18 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28.06.2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa.

4. Art.104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz.256).

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – Form.DG.04-1 (pobierz)

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych (oryginał do wglądu).

3. Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (oryginał do wglądu).

4. Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz.1252) (oryginał do wglądu).

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwić wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.

 

 

II. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 

1. Urząd Miasta Żyrardowa

Biuro Obsługi Klienta

Plac Jana Pawła II Nr 1, parter pokój nr 1

96-300 Żyrardów

 

2. Wniosek oraz załączone dokumenty mogą być złożone do Urzędu w formie elektronicznej poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP), której funkcję pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do złożenia wniosku przez ESP konieczne jest posiadanie: bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP i bezpłatnego Profilu Zaufanego (ePUAP) lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

 

 

III. OPŁATA:

 

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

a/ 525zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b/ 525zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa),

c/ 2100 zł – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu

 

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim. Opłatę ustala się na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych – Form.DG.08-1 w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia roku następnego:

a/ 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500zł,

b/ 1,4% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37.500zł,

c/ 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów zawierających powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000zł

 

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem w wysokości jak wyżej.

 

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty można dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Żyrardowa nr 63 1020 1026 0000 1702 0272 9325 w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia w terminie do dnia 31 stycznia, przedsiębiorca może dopełnić jeszcze tej czynności w terminie 30 kolejnych dni wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej opłaty podstawowej za korzystanie z zezwoleń.

W przypadku niedokonania opłaty w ustawowej wysokości i w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września przedsiębiorca może jeszcze dopełnić tej czynności w terminie 30 kolejnych dni, przy czym kwota do zapłaty zostaje powiększona o 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w danym roku kalendarzowym.

 

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w ustawowych terminach zezwolenie wygasa a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

 

 

Opłata skarbowa:

- 17zł – za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – w przypadku okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych

- 17zł – za pełnomocnictwo

 

 

IV. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek zostanie złożony bez wymaganych załączników i nieuzupełniony w terminie nie krótszym niż 7 dnia od doręczenia wezwania zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia – art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256).

Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę osobiście lub poprzez pocztę tradycyjną.

 

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Urząd Miasta Żyrardowa

Wydział Działalności Gospodarczej

Plac Jana Pawła II Nr 1, parter pokój nr 12

tel. 46 858-15-57 , 858-15-34

 

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44 za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 

Zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

 

VII. Uwagi:

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep) wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata, a zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 4 lata.

Zezwolenia, o których mowa wyżej organ zezwalający wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w formie postanowienia o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jadwiga Szcześniak
    data wytworzenia: 2020-02-14
  • opublikował: Agnieszka Klem
    data publikacji: 2008-09-05 09:19
  • zmodyfikował: Agnieszka Celej
    ostatnia modyfikacja: 2020-02-24 11:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 42701
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-24 11:37