Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

  • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wpisanej do rejestru zabytków - osoby fizyczne

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257. dalej k.p.a.), art. 83 ust.1 i 83f ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm., dalej u.o.p.)

 

I.  wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa powinno zawierać poniższe dane i załącznik:

1) imię, nazwisko, adres nazwę i  siedzibę  posiadacza,  właściciela  nieruchomości,  właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm., dalej k.c.),

2) pisemna zgoda współwłaścicieli,

3) oznaczenie nieruchomości, z której usuwane są drzewa i krzewy, nr ewid. działki
i jej adres,

3) rysunek lub mapka określająca usytuowanie drzew/ drzewa,,

4) oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeśli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,

5) dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka od jej zwolnienia,

6) nazwę gatunku drzewa,

7)  obwód  pnia  drzewa  mierzony  na  wysokości  5  cm,  a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)  posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni,

b)  nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

8)  wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew lub krzewy,

9) zezwolenie   w   stosunku   do gatunków  chronionych  na   czynności podlegające

zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 u.o.p., jeżeli zostało wydane.

Formularz

Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

II. miejsce składania wniosku

Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 Biuro Obsługi Mieszkańców, parter pok. nr 1, tel. (46) 858- 15-94 lub 858 15 96.

Wydział merytoryczny - Wydział Gospodarki Komunalnej,  pokój nr 23, tel. (46)  858-15-50.

 

III. opłaty skarbowe

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.).

 

Za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu co do zasadności wycinki drzewa lub krzewu oraz za udostępnienie protokołu oględzin pobiera się opłatę w wys. 17 zł (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.)

 

IV. wyłączenie stosowania ustawy

 

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa z działki stanowiącej własność osoby fizycznej, gdy wycinka nie ma związku z działalnością gospodarczą nie dotyczy:

1) krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o pow. do 25 m2;

2) drzew, których obwód na wys. 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego kasztanowca  zwyczajnego,  

b) 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,

c) 50 cm dla pozostałych gatunków. UWAGA!. W przypadku drzew wielopniowych za obwód przyjmuje się sumę obwodów pni,

3) drzew  lub  krzewów  usuwanych  w  celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

4) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788),

5) drzew  lub  krzewów   owocowych   z  wyłączeniem  roślin  rosnących  na   terenie  nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

6) drzew   lub  krzewów  usuwanych  na  podstawie  decyzji  właściwego  organu   ze  względu   na   potrzeby   związane  z  utrzymaniem  urządzeń  melioracji wodnych szczegółowych,

7) drzew   usuwanych    z   wyniku   prowadzenia   akcji  ratunkowych przez jednostki  ochrony  przeciwpożarowej  lub   inne   służby   ustawowo   powołane  do niesienia pomocy w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

8) drzew lub krzewów stanowiących  złomy  lub wywroty usuwanych  przez jednostki  ochrony  przeciwpożarowej,   właścicieli  urządzeń  w  myśl  art.  49 § 1 k.c., zarządców   dróg,   zarządców   infrastruktury   kolejowej,   gminne   lub powiatowe jednostki  oczyszczania  lub  inne  podmioty  działające w tym zakresie na zlecenie gminy  lub  powiatu  oraz  inne osoby  lub  podmioty  po przeprowadzeniu oględzin przez właściwy organ do wydania zezwolenia na usunięcie  drzew, potwierdzający, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot,

9) drzew należących do  gatunków  obcych  określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia  9  września  2011 r.  w  sprawie  listy  roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia  do   środowiska   przyrodniczego  mogą  zagrozić  rodzimym   gatunkom   lub  siedliskom   przyrodniczym (Dz.U. nr 210,  poz. 1260)- bożodrzew  gruczołkowaty (ajlant gruczołkowaty).

 

V. opłaty za usuwane drzewa lub krzewy

Osoby fizyczne usuwające drzewa z terenu nieruchomości, na której nie jest prowadzona działalność gospodarcza nie ponoszą opłat za usuwanie drzew i krzewów.

VI. załatwianie sprawy

1. W terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ dokonuje oględzin na terenie posesji celem ustalenia nazwy gatunku drzewa i jego obwodu.

Uwaga! Brak możliwości przeprowadzenia oględzin w terenie wyklucza możliwość usunięcia drzewa na podstawie wniesionego do organu zgłoszenia. Organ wyznacza wówczas nowy termin przeprowadzenia oględzin. Wskazany wyżej termin dla wniesienia sprzeciwu będzie liczony od dnia przeprowadzonych skutecznych oględzin.


2. W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może w drodze decyzji administracyjne wnieść sprzeciw. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej operatora albo w przypadku, o którym mowa w art. 391  k.p.a.- dzień wprowadzenia do systemu informatycznego. Z tego względu do 14 –dniowego terminu na wniesienie przez organ sprzeciwu należy doliczyć kilka dni na przekazanie ewentualnego rozstrzygnięcia organu (decyzji o sprzeciwie) za pośrednictwem operatora pocztowego.


3. W przypadku niekompletnego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa (brak danych identyfikujących osobę zgłaszającą, brak określenia nieruchomości lub bez załączników) organ w drodze postanowienia nakłada obowiązek jego uzupełnienia
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia w trybie postanowienia przerywa bieg terminu
na wniesienie sprzeciwu.

Uwaga! W przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia zgodnie z obowiązkiem nałożonym w drodze postanowienia, organ będzie mógł odstąpić od przeprowadzenia oględzin w terenie, pomimo ustalenia terminu ich przeprowadzenia i nie wniesie sprzeciwu do zgłoszenia

 

4. W przypadku usunięcia drzewa bez dokonanego zgłoszenia lub przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu, a także pomimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, organ wymierza administracyjna karę pieniężną za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

 

5. W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin w terenie, jego usunięcie może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 

6. Jeśli w terminie 5 lat od dokonania oględzin przeprowadzonych przez organ w związku ze złożonym zgłoszeniem usunięcia drzewa zostanie złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), a budowa będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana w części nieruchomości, na  której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej obowiązek uiszczenia opłat za usunięcie drzewa.

 

7. Organ może przed upływem terminu 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
Uwaga! Organ wydaje zaświadczenie na wniosek zgłaszającego.

Uwaga! Organ udostępnia protokół oględzin wyłącznie na wniosek zgłaszającego.

 

8. Organ może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w przypadku gdy:

- drzewo zlokalizowane jest na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub teren ten jest chroniony innymi zapisami  tego planu,

- w przypadku spełnienia przez drzewo kryteriów uznawania tworów przyrody żywej za pomniki przyrody określonych przez Ministra Środowiska w drodze rozporządzenia.

Uwaga! Wniesienie sprzeciwu przez organ wyklucza możliwość usunięcia drzewa wskazanego w zgłoszeniu.

 

VII. tryb odwoławczy

Na postanowienie w sprawie sprzeciwu usunięcia braków w zgłoszeniu nie przysługuje zażalenie.

Odwołanie od decyzji w sprawie sprzeciwu do zamiaru usunięcia drzewa wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa w terminie 14 dni od daty doręczenia/ otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców
w Urzędzie Miasta Żyrardowa pok. 1.

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gumula-Wrona
    data wytworzenia: 2017-09-22
  • opublikował: Agnieszka Klem
    data publikacji: 2017-09-22 12:34
  • zmodyfikował: Agnieszka Klem
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 15:16

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72534
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-25 13:32