Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«maj 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wpisanej do rejestru zabytków - osoby prawne

 

Podstawa prawna :

Ustawa z dnia 14 czerwca  1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, dalej k.p.a.), art. 83 -90 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm., dalej u.o.p.)

 

Przepisów ustawy nie stosuje się w przypadku usuwania:

1) krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o pow. do 25 m2;

2) drzew, których obwód na wys. 5 cm nie przekracza:

a) 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu, jesionolistnego kasztanowca  zwyczajnego,  

b) 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego,

c) 50 cm dla pozostałych gatunków,

3) drzew i krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych   i   są   usuwane   na   cele niezwiązane z prowadzeniem działalności  gospodarczej. UWAGA! W przypadku drzew wielopniowych za obwód przyjmuje się sumę obwodów pni,

4) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do  użytkowania rolniczego,

5) drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach (Dz.U. z 2017 r. poz. 788);

6) drzew lub krzewów owocowych z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni,

7) drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów pociągów a także  utrudniających eksploatację urządzeń torowych albo powodujących tworzenie się na  torowiskach  zasp  śnieżnych, usuwanych  na  podstawie  decyzji  właściwego organu,

8) drzew   lub  krzewów  usuwanych  na  podstawie  decyzji  właściwego  organu   ze względu   na   potrzeby   związane  z  utrzymaniem  urządzeń  melioracji wodnych szczegółowych,

9) drzew  usuwanych    w   wyniku   prowadzenia   akcji  ratunkowych przez jednostki  ochrony  przeciwpożarowej  lub   inne   służby   ustawowo   powołane  do niesienia pomocy w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia,

10) drzew lub krzewów stanowiących  złomy  lub wywroty usuwanych przez:

 1. jednostki ochrony  przeciwpożarowej,   właścicieli  urządzeń  w  myśl  art.  49 § 1 ustawy kc, zarządców   dróg,   zarządców   infrastruktury   kolejowej,   gminne   lub powiatowe jednostki  oczyszczania  lub  inne  podmioty  działające w tym zakresie na zlecenie gminy  lub  powiatu 
 2. inne osoby  lub  podmioty  po przeprowadzeniu oględzin przez właściwy organ do wydania zezwolenia na usunięcie drzew potwierdzający, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot.

Podmioty te w terminie 30 dni od dnia usunięcia drzewa lub krzewu przekazują do organu właściwego do wydania decyzji na usunięcie drzewa lub krzewu informacje o terminie, miejscu i przyczynie ich usunięcia wraz z dokumentacją fotograficzną,

 

11) drzew należących do  gatunków  obcych  określonych w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska  z dnia  9  września  2011 r.  w  sprawie  listy  roślin i zwierząt  gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia  do   środowiska   przyrodniczego   mogą  zagrozić  rodzimym  gatunkom  lub  siedliskom  przyrodniczym (Dz.U. nr   210, poz. 1260)- bożodrzew  gruczołkowaty (ajlant gruczołkowaty).

 

I.  wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości nie wpisanej do rejestru zabytków  - Form GKŚ.5-1 powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, adres nazwę i  siedzibę  posiadacza  i  właściciela  nieruchomości  albo  właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego;

2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 par. 1 Kodeksu cywilnego. Oświadczenie składa się pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,

3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana lub oświadczenie o  udostępnieniu Informacji, o której mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 u.o.p.,

4) oznaczenie nieruchomości, z której usuwane są drzewa i krzewy, nr ewid. działki i jej adres,5) nazwę gatunku drzewa lub krzewu

6) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:

a)  posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni;

b)  nie posiada pnia - obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa,

7) wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,

8) przyczynę i termin zamierzanego usunięcia drzewa lub krzewu wraz ze  wskazaniem, czy wynika to z celu związanego z prowadzeniem działalności  gospodarczej,

9) rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.

    Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),  określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,

10) projekt planu nasadzeń zastępczych rozumianych jako przesadzenie drzewa lub krzewu albo posadzenie drzew i krzewów w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensatę przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy, w rozumieniu art. 3 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). Projekt wykonany może być w formie rysunku lub projektu w skali 1:500 lub 1:100 zagospodarowania terenu z podaniem Informacji o liczbie, gatunkach lub odmianach drzew i krzewów wraz z określeniem miejsca i planowanym terminie przesadzenia lub posadzenia roślin,

11) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu Informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405), oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeśli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie,

12) zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt. 1-4 i 10 oraz art. 52 ust. 1 pkt. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeśli zostało wydane,

13) oryginał lub uwierzytelniona kopia pełnomocnictwa, jeśli zgłaszający ustanowił pełnomocnika,

14) dowód wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo gdy nie zachodzi przesłanka od jej zwolnienia.

 

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

 

II. miejsce składania wniosku

Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II nr 1 Biuro Obsługi Mieszkańców, parter pok. nr 1, Tel. (46) 858- 15-94 lub 858 15 96.

Wydział merytoryczny - Wydział Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska I piętro pokój nr 23, tel. (46)  858-15-50.

 

III. opłaty za usunięcie drzew i opłaty skarbowe

 

Nie pobiera się opłaty skarbowej za złożenie wniosku i za wydanie zezwolenia na usunięcie drzew (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm. - załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty, oraz zwolnienia” cz. III poz. 44 – zwolnienie poz. 6).

 

Za udzielenie pełnomocnictwa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej – załącznik „Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia cz. IV należy uiścić opłatę skarbową w wys. 17 zł.

Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów ciążące na posiadaczu nieruchomości ustala organ wydający zezwolenie na podstawie stawek określonych w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Środowiska i obwodów pni drzew.

Po upływie 14 dni od daty otrzymania przez wnioskodawcę zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów decyzja uprawomacnia się. Wówczas na jej podstawie należy wnieść opłatę za usunięcie drzew lub krzewów na konto Urzędu Miast Żyrardowa. Jest to warunek przystąpienia do usunięcia roślin.

 

Nie nalicza się opłat za usunięcie drzew lub krzewów: :

1) na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,

2) jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

3) które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,

4) które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, kolejowego i żeglugi,

5) usuwanych w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,

6) drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm nie przekracza:

a) 120  cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego i srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

b) 80 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

UWAGA!. Zgodnie z art. 85 ust. 2 u.o.p.  w  przypadku  drzew  wielopniowych  za  obwód  przyjmuje  się sumę obwodów pni. Jeśli drzewo nie posiada  pnia - za obwód przyjmuje się obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa,

7) krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2 w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnie z przeznaczeniem terenu określonym w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

8) usuwanych w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi na terenach zieleni,

9) które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z  przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,

10) topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nie należących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;

11) jeżeli ich usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;

12) usuwanych z grobli stawów rybnych;

13) jeżeli  ich usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków  naturalnych, wykonywaniem  i  utrzymaniem  urządzeń  wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

Zezwolenie na usunięcie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej z wyłączeniem gatunków obcych topoli wydaje się pod uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może być uzależnione od ich przesadzenia w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych roślin. W  przypadku,   gdy   przesadzone  drzewa  lub  krzewy  albo wykonane nasadzenia  zastępcze  nie  zachowały  żywotności  po  3  latach od  upływu terminu wskazanego  w  zezwoleniu   z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, organ właściwy do wydania zezwolenia  na  usunięcie  drzewa  lub  krzewu  nakłada ponownie   w   drodze   decyzji   obowiązek   wykonania   nasadzeń  zastępczych.  W przypadku    niewykonania   nasadzeń   zastępczych   zgodnie   z   zezwoleniem   na usunięcie drzew lub krzewów, stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

IV. załatwianie sprawy

Sprawy załatwiane są w terminie  1 miesiąca od dnia złożenia wniosku. 
W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin wynosi 2 miesiące (art. 35 § 3 k.p.a.).

Zgodnie z art. 35 §. 5 k.p.a. do terminu rozpatrzenia wniosku nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

V. tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44  za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta Żyrardowa pok. 1.

 

VI. uwagi

1. Wniosek niezgodny ze wzorem formularza GK.5 zawierający informacje określone w niniejszej karcie będzie rozpatrywany, o ile spełnia ustalone wymagania. W szczególnych przypadkach wnioskodawca zostanie poproszony o uzupełnienie wniosku.

2. Kopie załączonych dokumentów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem  czytelnym podpisem (imię i nazwisko) i opatrzyć z datą.

3. W przypadku usuwania drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków  (starówka miejska, cmentarz) decyzje wydawane są przez  Miejskiego Konserwatora Zabytków.

 

4. Uszkodzenie i zniszczenie drzewa. Zgodnie z ustawą prace w obrębie korony   drzewa nie  mogą  prowadzić  do  usunięcia  gałęzi  w  wymiarze przekraczającym 30% korony,  która  rozwinęła  się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają  na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

 

Zabiegi, o których mowa powyżej wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Powyższe zabiegi w obrębie korony drzewa nie wymagają uzyskania decyzji administracyjnych, ale powinny być przeprowadzone przez specjalistyczną firmę arborystyczną, gwarantującą prawidłowe wykonanie prac.

Usunięcie gałęzi  w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa, a usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony jest jednoznaczne ze zniszczeniem drzewa.

Działania takie dają podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego o wymierzenie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie drzew spowodowane niewłaściwym wykonaniem zabiegów pielęgnacyjnych.


 

VII. kary administracyjne

 

Administracyjna karę pieniężną wymierza się za  usunięcie  drzewa  lub   krzewu bez wymaganego zezwolenia, usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości,   zniszczenia    drzewa   lub    krzewu    lub   uszkodzenia   drzewa spowodowanego   niewłaściwym    wykonaniem   prac   w   koronie.

Procedurę postępowania w sprawie naliczania kar za samowolne usuwanie drzewi  krzewów   oraz   ich   wysokość  regulują  zapisy  art. 88- 90 u.o.p.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Gumula-Wrona
  data wytworzenia: 2017-09-22
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2009-07-29 09:29
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-17 14:55

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 72537
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-25 13:32