Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Zadania Wydziału Edukacji
 • Przeprowadzanie konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej

 

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • art. 62 i 63 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587).

 

 

 • WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju  publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki.

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacjęstażu pracypedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem.

3. Oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji).

 1. 4. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
  w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597),  tj.
  • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz dokumentów potwierdzających przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
  • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego zzakresu zarządzania oświatą,
  • poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez kandydata co najmniej pięcioletniego stażu pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia,
  • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzających znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) – w przypadku cudzoziemca,
  • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania
  • poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  • oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną,
   o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawyz dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z2017 r. poz. 1189, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), oraz nietoczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
   o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazempełnienia funkcji związanych
   z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1311),
  • oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych
   i korzysta z pełni praw publicznych.
5. Oświadczenie o dopełnieniu przez kandydata obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

 
Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczna szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt 4 lit. a-g.

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II Nr 1, Biuro Obsługi Klienta, parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96

   

III. OPŁATY:

Nie pobiera się.

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki ogłasza Prezydent Miasta.
 • Posiedzenie komisji konkursowej odbywa się nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu konkursu.
 • Przewodniczący komisji powiadamia pisemnie pozostałych członków komisji oraz kandydatów o terminie i miejscu posiedzenia komisji, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 • Komisja postępowanie konkursowe rozpoczyna się od oceny złożonych ofert pod kątem czy oferta została złożona w terminie i zawiera wszystkie dokumenty wskazanew ogłoszeniu konkursu oraz czy z oferty wynika, że kandydat spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu konkursu.
 • Komisja konkursowa, na podstawie złożonej oferty, podejmuje uchwałę o dopuszczeniu lub odmowie dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego. Uchwała zapada zwykła większością głosów w głosowaniu jawnym.
 • Przewodniczący komisji informuje ustnie kandydatów o dopuszczeniu albo odmowie dopuszczenia do dalszego postępowania konkursowego.
 • Kandydat, któremu odmówiono dopuszczenia do postępowania konkursowego, może w terminie 3 dni od otrzymania ustnej informacji o odmowie dopuszczenia do postępowania konkursowego, wystąpić z pisemnym wnioskiem o podanie przyczyn odmowy. Przewodniczący komisji informuje kandydata pisemnie w postaci papierowej o przyczynach odmowy dopuszczenia do postępowania konkursowego terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
 • Komisja, po rozmowie z każdym z kandydatów, dokonuje ich merytorycznej oceny. Ocenie podlega w szczególności przedstawiona przez kandydata koncepcja funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki. Członkowie komisji mogą zadawać kandydatom pytania.
 • Komisja konkursowa wyłania kandydata na stanowisko dyrektora w głosowaniu tajnym. Każdy z członków komisji dysponuje jednym głosem.
 • Konkurs wyłania kandydata na dyrektora, jeżeli jeden z uczestników otrzyma bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji.

 

V.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa,

ul. Józefa Mireckiego 56,
tel. 46/858-15-00 w.569, 858-15-69,   

tel./fax 46/855-36-09,

 

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

 

VII. UWAGI:

Oferty złożone po terminie, niezawierające wszystkich dokumentów wskazanych w ogłoszeniu konkursu oraz oferty, z których wynika, że kandydat nie spełnia wymagań wskazanych w ogłoszeniu konkursu, podlegają odrzuceniu a kandydaci nie są dopuszczeni do dalszego postępowania konkursowego.

drukuj (Zadania Wydziału Edukacji)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-09-11 10:25
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 15:22

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69385
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-02 15:53