Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«kwiecień 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • Zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły

PODSTAWA PRAWNA:

 

 • 32 ust. 6, art. 39 ust. 4 i art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

 1. Wniosek o zapewnienie dziecku/uczniowi niepełnosprawnemu bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - formularz ED.02-1

lub

 1. Wniosek o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz rodzica do przedszkola/szkoły/ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w danym roku szkolnym- formularz ED.02-2.

    Załączniki:

 • Kopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę lub ośrodek o realizowaniu przez dziecko/ucznia odpowiednio: obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki albo zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • Skierowanie Starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka/ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół
  i ośrodków specjalnych);

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:

 

Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II Nr 1, Biuro Obsługi Klienta, parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96

 

III. OPŁATY:

Nie pobiera się.

 

IV. ZAŁATWIENIE SPRAWY:

Wyłonienie przewoźnika świadczącego usługę dowozu dzieci/uczniów niepełnosprawnych  zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardowa wraz z zapewnieniem im opieki w czasie przewozu do placówek oświatowych następuje w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

W przypadku wniosku o zwrot kosztów przewozu dziecka/ucznia zawarcie umowy  nastąpi w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa,
ul. Józefa Mireckiego 56

Tel/fax   46/858-15-00 w.569,  858-15-69

Tel./fax  46/855-36-09

 

VI.      TRYB ODWOŁAWCZY

Nie przysługuje

 

VII.     UWAGI:

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 • zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie 127 (dotyczy dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki)
  , bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także
  do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 rok życia;
 • zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
 1. a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Sposób realizacji obowiązku dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych określa art. 39a.  ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym:

 1. Obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4, gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży
  i uczniów we własnym zakresie albo poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców.
 2. Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

koszt=(a-b)*c*d/100

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy
i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach  na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 1. Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy,
  w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.
 2. Zwrot kosztów przewozu, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie umowy zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami.
 3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) zawiera z rodzicami umowę, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.
 4. Jeżeli rodzice powierzyli wykonywanie transportu i sprawowanie opieki w czasie przewozu innemu podmiotowi, kwotę zwrotu kosztów przewozu ustala się zgodnie
  z ust. 2.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Wieczorkiewicz-Tkacz
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-09-11 10:29
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-24 15:14

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 71940
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-02 15:53