Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół lub placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Żyrardów

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2017 r. poz. 1657).

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:
   

Zgłoszenie o wpis do ewidencji  szkół i placówek niepublicznych –   formularz ED.05-1

Załączniki:

 

 1. statut szkoły lub placówki podpisany przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe i art. 102 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej)  a w przypadku  prowadzenia innych form wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego opracowany na podstawie § 6 ust. 1 Rozporządzenia Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania;
 2. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych  z podaniem informacji dotyczących ich kwalifikacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi, przewidzianych do zatrudnienia  w szkole lub placówce  oraz wskazanie osoby pełniącej funkcję dyrektora szkoły /placówkiwykaz kadry pedagogicznej formularz ED.05-2; (bez kserokopii świadectw i dyplomów);
 3. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu (np. akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użytkowania itp.);
 4. informacja o warunkach lokalowych (formularz ED.05-3) zapewniających:
 1.  możliwość prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
 2.  realizację innych zadań statutowych,
 3. bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny
  w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio
 • pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego,
 • pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 1. zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3 ustawy Prawo oświatowe (w przypadku szkoły podstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej)  - formularz  ED.05-4;
 2. pozytywna opinia Mazowieckiego Kuratora Oświaty (w przypadku szkoły podstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej).
 3. formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (dane uzupełniające do rejestru szkół i placówek oświatowych (RSPO) prowadzonego przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej– formularz ED.5-5;

 

Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawna inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej.

Oświadczenie może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji.

           

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:

 

Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II Nr 1, Biuro Obsługi Klienta, parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96

 

III.        OPŁATY:

Postępowanie jest wolne od opłat administracyjnych i skarbowych.

 

IV.       ZAŁATWIENIE SPRAWY:

           W terminie 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia.

 

V.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa,
 ul. Józefa Mireckiego 56

tel.  46/858-15-00 wew. 569, 858-15-69,

tel./fax 46/855-36-09

 

VI.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Od decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa,  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta Żyrardowa,  Plac Jana Pawła II Nr 1, Biuro Obsługi Klienta, parter pokój nr 1.

 

 

VII.      UWAGI:
 

   • kserokopie składanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem,
   • w przypadku szkoły podstawowej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię Kuratora Oświaty,
   • w przypadku stwierdzenia braków formalnych Prezydent Miasta wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia,
   • organ ewidencyjny doręcza z urzędu zgłaszającemu zaświadczenie
    o wpisie do ewidencji,
    a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu,
   • osoba prowadząca szkołę lub placówkę jest obowiązana zgłosić Prezydentowi Miasta w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałe po wpisie do ewidencji – Formularz  ED.05-6.
   • wymogi zawarte w art. 14 ust.3 ustawy Prawo oświatowe dotyczą szkoły, która:
      1. realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe dla szkoły publicznej;
      2. realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;
      3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów dla szkół publicznych;
      4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
      5. zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych.

 

 

Po uzyskaniu wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych szkoła lub placówka zostaje zarejestrowana w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO), co jest związane z nadaniem szkole/placówce numeru REGON.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Barbara Cieplak
  data wytworzenia: 2015-06-30
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-09-11 11:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-27 12:58

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69383
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-02 15:53