Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«marzec 2021»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

 • Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych

Podstawa prawna:

 

 • Art. 122 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 z późn.zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianychi ich wynagradzania (Dz.U. z 2014 r. poz. 232 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Komisji UE NR 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, s.1)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z póżn. zm.)
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1808, z późn. zm. );

 

   I.  WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek pracodawcy  o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (formularz ED.11-1)

  2.  Załączniki:

1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,

2) kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

3) kopia świadectwa pracy młodocianego pracownika w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego,

4) kopia odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu zawodowego, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,

5) oświadczenie pracodawcy o miejscu zatrudnienia pracownika w sytuacji, kiedy w imieniu pracodawcy przygotowanie zawodowe młodocianego prowadzi uprawniony do tego pracownik,

6) aktualny dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej (wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej

7) kopia umowy spółki w przypadku ubiegania się o dofinansowanie przez spółkę,

8) pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez inna osobę,

9) wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych prze podmiot ubiegający się o pomoc de minimis ( Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311 z póżn. zm.) – druk do pobrania,

10) wszystkie zaświadczenia (kopie)o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie ( oświadczenie - formularz ED.11-2)

11) oświadczenie dotyczące otrzymanej wysokości pomocy de minimis w odniesieniu do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą – druk do pobrania

 

II. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z POZOSTAŁYMI DOKUMENTAMI:

Urząd Miasta Żyrardowa, Plac Jana Pawła II Nr 1, Biuro Obsługi Klienta, parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96

   

III. OPŁATY:

Nie pobiera się

IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji następuje niezwłocznie, nie później niż  w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku. Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Żyrardowa, ul. Mireckiego 56, tel.  46/858-15-00 w. 569,  858-15-69, tel./fax 46/ 855-36-09

 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Żyrardowa w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta Żyrardowa,  Plac Jana Pawła II nr 1,  Biuro Obsługi Klienta, parter pokój nr 1.

 

VII. UWAGI

 1. Wniosek o dofinansowanie pracodawca winien złożyć w terminie 3 miesięcy od dniazdania przez młodocianego pracownika egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu kwalifikacyjnego.

 2. Dofinansowanie przyznaje Prezydent (burmistrz, wójt)właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

 3. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w  Rozporządzeniu  Komisji UE Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013r. s.1) lub Rozporządzeniu  Komisji UE nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9).

 4. Załączone do wniosku kopie dokumentów winny być potwierdzone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jolanta Troszczyńska
  data wytworzenia: 2019-10-23
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-09-11 12:35
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-23 15:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 69284
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-09-02 15:53