Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 • Zezwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich w parku wpisanym
  do rejestru zabytków, albo przy innym rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej
  do rejestru zabytków.

Podstawa prawna:

 

 • art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150, poz. 1579),
 • art. 83 ust. 2 i 4 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013 r., Nr 627, z późn. zm.),
 • § 2 pkt 4  Porozumienia z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 2, poz. 87),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, Nr 267 ze zm.).

 

 1. WYMAGANE  DOKUMENTY:

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich w parku wpisanym do rejestru zabytków albo przy innym rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków - formularz - KZ.06-1 do którego należy załączyć:

 • program prac konserwatorskich – 2 egz. (w tym jeden dla MKZ),
 • tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, uprawniający
  do występowania z wnioskiem lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu,
 • zgoda współwłaścicieli jeżeli nieruchomość stanowi współwłasność,
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika (o ile ustanowiono  pełnomocnika),
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą prace konserwatorskie odpowiednich kwalifikacji zawodowych:
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, obejmujących wiadomości w tym zakresie,
 • dokumenty poświadczające odbycie co najmniej 12- miesięcznej praktyki zawodowej w zakresie konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
 • lub zaświadczenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
  o kwalifikacjach wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,
 • Inne (np. inwentaryzacja, dokumentacja projektowa, ekspertyza techniczna, zdjęcia, rysunki, archiwalia)

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Urząd Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców,  parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

 1. OPŁATY:

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

 • upoważnienie 17 zł – pobierana w przypadku ustanowienia pełnomocnika, (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282
  ze zm.)
 • opłata skarbowa w wysokości 82 zł tytułem wydania pozwolenia konserwatorskiego (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

 

Opłat należy dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto BANK PEKAO S.A. I - Oddział Żyrardów  81-1240-3350-1111-0000-35401760

 

Wyłączenia oraz zwolnienia z opłaty skarbowej określa art. 2 oraz 4 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

 

 1. ZAŁATWIENIE SPRAWY:

-    do 1 miesiąca

 • do 2 miesięcy w przypadkach szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 ustawy z dnia  14 czerwca 1960 kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. 2013,
  Nr 267 ze zm. ).

 

V.        JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

-    Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie

ul. Mireckiego 56, 96-300 Żyrardów, tel. (46) 858-15-00 w. 501

 

VI.       TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 -  Biuro Obsługi Mieszkańców, parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

VII.      UWAGI:

-      Wniosek niezgodny ze wzorem załączonego formularza, zawierający informacje określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym ustalone wymagania.

-      Kopie załączonych dokumentów należy poświadczyć czytelnym podpisem  (imię
 nazwisko) z datą, za zgodność z oryginałem.

 • Zgodnie z § 11 powołanego wyżej Rozporządzenia MKiDN, w przypadku jeżeli wniosek zawiera oświadczenie, że wykonawca prac zostanie wyłoniony
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Miejski Konserwator Zabytków w drodze postanowienia zatwierdza pod względem konserwatorskim załączony do wniosku program, jeżeli spełnia on warunki do wydania pozwolenia. Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac konserwatorskich, wydaje się po przekazaniu przez wnioskodawcę danych osoby prowadzącej te roboty oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez tę osobę wymaganych kwalifikacji
  i praktyki zawodowej.

 

 

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Mikulska
  data wytworzenia: 2014-07-02
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2014-07-03 13:48
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 13:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53090
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-03 14:52

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10334712
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 16:11

Stopka strony