Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta Żyrardowa

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2020»
PnWtŚrCzwPtSobNd
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.zyrardow.pl

Treść strony

Zadania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

 •  Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku  wpisanym do rejestru zabytków

 

Podstawa prawna:

 

 • art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z  dnia z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 165, poz. 987)  
 • § 2 Porozumienia z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 2, poz. 87).
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, Nr 267 ze zm.).

 

 1. WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - formularz - KZ.01-1, do którego należy załączyć:

 • program planowanych prac lub badań;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez osobę prowadzącą prace lub badania kwalifikacje, o których mowa w § 22, 23 oraz 25 ww. Rozporządzenia MKiDN w przypadku gdy osoba ta nie będzie wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

W przypadku prac konserwatorskich, restauratorskich lub badań konserwatorskich:

 • kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub w specjalności w zakresie konserwacji zabytków,
 • dokumenty poświadczające odbycie po ukończeniu studiów co najmniej 12 – miesięcznej praktyki zawodowej w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków albo zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów,
 • w dziedzinach nie objętych programem wyższych studiów: kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego albo dokumenty poświadczające posiadanie wykształcenia średniego i dyplomu albo dyplomu mistrza - w zawodach odpowiadających danej dziedzinie oraz dokument potwierdzający odbycie co najmniej 5 – letniej praktyki zawodowej w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków;

W przypadku prac restauratorskich polegających na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków:

 • kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich obejmujących wiadomości w ww. zakresie,
 •  dokumenty poświadczające odbycie po ukończeniu studiów co najmniej 12 – miesięcznej praktyki zawodowej przy konserwacji i pielęgnacji ww. zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
 • w pracach o charakterze technicznym: kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego albo dokumenty poświadczające posiadanie wykształcenia średniego i dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo dokumenty poświadczające odbycie co najmniej  12-miesięcznej praktyki zawodowej przy pielęgnacji ww. zabytków wpisanych do rejestru zabytków;                   

W przypadku badań architektonicznych:

 • kserokopia dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku architektura lub na kierunku, w ramach którego został zaliczony przedmiot obejmujący treścią kształcenia prowadzenie badań architektonicznych,  w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin albo dokument poświadczający ukończenie studiów podyplomowych w tym zakresie,
 • dokumenty poświadczające odbycie po ukończeniu studiów co najmniej 6 - miesięcznej praktyki zawodowej w zakresie wykonywania badań architektonicznych;
 • do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich lub restauratorskich - dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do wystąpienia z wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu takiego tytułu;
 • do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych - dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do wystąpienia z wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu takiego tytułu albo zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy   z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca prowadzić te badania, albo oświadczenie , że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika (o ile ustanowiono pełnomocnika );
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Urząd Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców, pokój nr 1, parter, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

 1. OPŁATY:

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

 • opłata skarbowa w wysokości 17 zł tytułem złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282
  ze zm.)
 • opłata skarbowa w wysokości 82 zł tytułem wydania pozwolenia konserwatorskiego (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,
   t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

Opłat należy dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto  63 1020 1026 0000 1702 0272 9325 - PKO Bank Polski

Wyłączenia oraz zwolnienia z opłaty skarbowej określa art. 2 oraz 4 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

 

 1. ZAŁATWIENIE SPRAWY:
 • do 1 miesiąca
 • do 2 miesięcy w przypadkach szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego, t. j. Dz. U. 2013,Nr 267 ze zm. )

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie

ul. Mireckiego 56,  96- 300 Żyrardów, tel. (46) 858-15-00 w. 501.

 

VI.       TRYB ODWOŁAWCZY:

 • Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się w Urzędzie Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców, parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94,(46) 858-15-96.

 

VII.      UWAGI:

 • Wniosek niezgodny ze wzorem załączonego formularza, zawierający informacje określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym ustalone wymagania;
 • Kopie załączonych dokumentów należy poświadczyć czytelnym podpisem (imię i nazwisko) z datą, za zgodność z oryginałem;
 • Zgodnie z § 11 powołanego wyżej Rozporządzenia MKiDN, w przypadku jeżeli wniosek zawiera oświadczenie, że wykonawca prac albo badań zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Miejski Konserwator Zabytków w drodze postanowienia zatwierdza pod względem konserwatorskim załączony do wniosku program prac, jeżeli spełnia on warunki do wydania pozwolenia. Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie prac lub badań, wydaje się po przekazaniu przez wnioskodawcę danych osoby prowadzącej te prace lub badania oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez tę osobę wymaganych kwalifikacji i praktyki zawodowej;
 • Zgodnie z § 12 powołanego wyżej Rozporządzenia MKiDN, Miejski  Konserwator Zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych prac konserwatorskich lub prac restauratorskich.

 

drukuj (Zadania Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Mikulska
  data wytworzenia: 2014-07-02
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-12-15 09:58
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-15 12:11

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 58571
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-15 12:43