Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 • Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego.

 

Podstawa prawna:

 • art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. nr 150, poz. 1579),
 • § 2 Porozumienia z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miasta Żyrardowa,
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, Nr 267 ze zm.).

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego - formularz - KZ. 04-1, do którego należy załączyć:

 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu,
 • zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy albo przeniesiony zabytek ruchomy,
 • projekt budowlany przemieszczenia zabytku nieruchomego,
 • dokumenty potwierdzające spełnienie przez osobę kierującą robotami budowlanymi lub osobę wykonującą nadzór inwestorski dodatkowych wymagań, o których mowa w § 24 ww. Rozporządzenia MKiDN, w przypadku gdy osoby te nie będą wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:
 • dokumenty poświadczające posiadanie przez te osoby odpowiednich uprawnień budowlanych określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późń. zm.),
 • dokumenty poświadczające odbycie co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków
 • upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika (o ile ustanowiono pełnomocnika),
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

 

Urząd Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 – Biuro Obsługi Mieszkańców,

parter, pokój nr 1, tel. ((46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

 1. OPŁATY:

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

-      opłata skarbowa w wysokości 17 zł tytułem złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282
ze zm.)

-      opłata skarbowa w wysokości 82 zł tytułem wydania pozwolenia konserwatorskiego (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej,
t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

 

Opłat należy dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto BANK PEKAO S.A. I - Oddział Żyrardów 81-1240-3350-1111-0000-3540-1760

 

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa art. 2 oraz 4 ustawy z dnia
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

IV.       ZAŁATWIENIE SPRAWY:

 

-      do 1 miesiąca

-      do 2 miesięcy w przypadkach szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. 2013,
Nr 267 ze zm. )

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

 

 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie

            ul. Mireckiego 56, 96-300 Żyrardów, tel. (046) 858-15-00 w. 501

 

VI.       TRYB ODWOŁAWCZY:

-      Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego
w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się
w Urzędzie Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1, Biuro Obsługi Mieszkańców, parter, pokój nr 1.
tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

VII.      UWAGI:

 

 • Wniosek niezgodny ze wzorem załączonego formularza, zawierający informacje określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym ustalone wymagania.

 

 • Kopie załączonych dokumentów należy poświadczyć czytelnym podpisem (imię
  i nazwisko) z datą, za zgodność z oryginałem.

 

 • Zgodnie z § 11 powołanego wyżej Rozporządzenia MKiDN, w przypadku jeżeli wniosek zawiera oświadczenie, że wykonawca robót budowlanych zostanie wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Miejski Konserwator Zabytków w drodze postanowienia zatwierdza pod względem konserwatorskim załączony do wniosku projekt, jeżeli spełnia on warunki
  do wydania pozwolenia. Pozwolenie konserwatorskie na wykonanie robót budowlanych, wydaje się po przekazaniu przez wnioskodawcę danych osoby prowadzącej te roboty oraz dokumentów potwierdzających posiadanie przez tę osobę wymaganych kwalifikacji i praktyki zawodowej;

 

 • Zgodnie z § 12 powołanego wyżej Rozporządzenia MKiDN Miejski  Konserwator Zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia, będącej w posiadaniu wnioskodawcy, dodatkowej dokumentacji: historycznej, konserwatorskiej, fotograficznej lub dokumentacji powykonawczej poprzednio prowadzonych robót budowlanych.

 

 

 

 

 

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Butt-Hussaim
  data wytworzenia: 2011.12.05
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-12-15 10:45
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 13:38

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53086
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-03 14:52

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10334476
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 16:11

Stopka strony