Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 • Zezwolenie na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.

 

 

Podstawa prawna:

 • art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późń. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich
  i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. nr 150, poz. 1579),
 • art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2013 r., Nr 627, z późn. zm.).
 • § 2 pkt. 4 Porozumienia z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie powierzenia Miastu Żyrardów prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Mazowieckiego, wykonywanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zawartego pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem Miasta Żyrardowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 2, poz. 87),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013, Nr 267 ze zm.).

 

 1. WYMAGANE  DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - formularz - KZ.05-1, który powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, których mowa w art. 49 § 1 k.c.,
 • tytuł prawny władania nieruchomością (nie dotyczy wniosku właściciela urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 k.c.), jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela (współwłaścicieli). 
 • nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 • obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
 • przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
 • przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
 • wielkość powierzchni z której zostaną usunięte krzewy,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu
  w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

 

 1. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU:

 

Urząd Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców, parter pokój nr 1, tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

 1. OPŁATY:

Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

-      opłata skarbowa w wysokości 17 zł tytułem złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, (t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

-      nie pobiera się opłaty skarbowej tytułem wydania zezwolenia (art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej, t. j. Dz. U. 2012 r., Nr 1282 ze zm.)

 

Opłat należy dokonać w kasie urzędu lub przelewem na konto BANK PEKAO S.A. I - Oddział Żyrardów  81-1240-3350-1111-0000-35401760

 

-      W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie o ochronie przyrody
i aktach wykonawczych, pobiera się opłatę za usunięcie drzew lub krzewów.
   Opłaty te ustalane indywidualnie nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia. Za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków opłaty są wyższe o 100%. (art. 84 i 85  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody t.j. Dz. U. 2013 r., Nr 627, z późn. zm.).

 

IV.       ZAŁATWIENIE SPRAWY:

 • do 1 miesiąca
 • do 2 miesięcy w przypadkach szczególnie skomplikowanych (art. 35 § 3 ustawy
  z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego t. j. Dz. U. 2013,
  Nr 267 ze zm. )

 

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie

            ul. Mireckiego 56, 96-300 Żyrardów. Tel: (46) 858-15-01

 

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:
 • Odwołanie wnosi się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 za pośrednictwem Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składa się
  w Urzędzie Miasta – Plac Jana Pawła II nr 1 - Biuro Obsługi Mieszkańców, parter pokój nr 1,  tel. (46) 858-15-94, (46) 858-15-96.

 

VII.      UWAGI:

 

-    Wniosek niezgodny ze wzorem załączonego formularza, zawierający informacje określone w niniejszej karcie jest również wnioskiem spełniającym ustalone wymagania.

-    Kopie załączonych dokumentów należy poświadczyć czytelnym podpisem (imię  
i nazwisko) z datą, za zgodność z oryginałem.

-    Zezwolenie na usuniecie drzew w obrębie pasa drogowego drogi publicznej,
z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnych dyrektorem ochrony środowiska.

 • Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów
  w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.
 • oracji wodnych szczegółowych.

drukuj ()

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Mikulska
  data wytworzenia: 2014-07-02
 • opublikował: Agnieszka Klem
  data publikacji: 2008-12-15 11:02
 • zmodyfikował: Agnieszka Klem
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-03 13:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53085
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-07-03 14:52

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 10334474
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 16:11

Stopka strony