Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1995 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1995 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

76.

XVIII/121/95

28.12.1995

zmian w podziale na obwody głosowania oraz ustalenia innych siedzib obwodowych komisji wyborczych ds. referendum

zmieniona Uchwałą Nr XXXIV/222/97 z 14.04.1997

75.

XVIII/120/95

28.12.1995

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne

uchylona Uchwałą Nr XX/125/96 z 15.02.1996

74.

XVIII/119/95

28.12.1995

nadania nazw ulicom

73.

XVIII/118/95

28.12.1995

opłat za korzystanie z przedszkoli miejskich

72.

XVIII/117/95

28.12.1995

maksymalnej kwoty pożyczek krótkoterminowych na 1996 rok

71.

XVIII/116/95

28.12.1995

zmian w budżecie miasta na 1995 roku

70.

XVII/115/95

23.11.1995

sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomości nr ewid.1618/1 położonej przy ul. 1 Maja

69.

XVII/114/95

23.11.1995

przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 1994 r.

68.

XVII/113/95

23.11.1995

zmieniająca Uchwałę w sprawie zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy i ustalenia kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

67.

XVII/112/95

23.11.1995

sprzedaży lolali użytkowych

zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/248/97 z 08.08.1997

66.

XVII/111/95

23.11.1995

nabycia akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.

65.

XVII/110/95

23.11.1995

zmian w budżecie na 1995 rok

64.

XVII/109/95

23.11.1995

wyboru Wiceprezydenta miasta Żyrardowa

63.

XVII/108/95

16.11.1995

ustalenia cen za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego  w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXX/188/96 z 18.11.1996

62.

XVII/107/95

16.11.1995

zabezpieczenia spłaty kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na dokończenie inwestycji "Stacja Uzdatniania Wody Mokra zad. III"

61.

XVII/106/95

16.11.1995

utworzenia Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie i nadania statutu

zmieniająca Uchwałę Nr XII/58/95 z 16.03.1995; uchylona Uchwałą Nr XI/87/07 z 30.07.2007

60.

XVII/105/95

16.11.1995

utworzenia  Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych i nadania Statutu

zmieniona Uchwałą Nr XLIV/356/02 z 31.01.2002; ZOPO zlikwidowane Uchwałą Nr XXXI/219/16 z 29.09.2016

59.

XVI/104/95

05.10.1995

wybór przedstawicieli Rady Miejskiej Żyrardowa do Rady Programowej gazety "Żyrardowski Tydzień"

58.

XVI/103/95

05.10.1995

przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego terenami PKP, ul. Mickiewicza, ul. Reymonta i zbiornikiem wodnym

57.

XVI/102/95

05.10.1995

przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Skrowaczewskiego, ul. I. Zielińskiej, ul. Pięknej i rowem burzowym

56.

XVI/101/95

05.10.1995

przystąpienia do sporządzenia zmian planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

55.

XVI/100/95

05.10.1995

sprzedaży nieruchomości

54.

XVI/99/95

05.10.1995

sprzedaży budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Żeromskiego 12 B

53.

XVI/98/95

05.10.1995

sprzedaży lokali mieszkalnych przy ul. Żeromskiego 12 A

52.

XVI/97/95

05.10.1995

upoważnienia  Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych

51.

XVI/96/95

05.10.1995

składu obwodowych komisji wyborczych

50.

XVI/95/95

05.10.1995

zmiany  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żyrardowie

49.

XVI/94/95

05.10.1995

zmiany w budżecie miasta na 1995 rok

48.

XVI/93/95

05.10.1995

przystąpienia do Fundacji "NERKA"

47.

XV/92/95

29.06.1995

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne

uchylona Uchwałą Nr XX/125/96 z 15.02.1996

46.

XV/91/95

29.06.1995

zmiany Uchwały Nr XII/57/95 R.M.Ż. z dnia 16 marca 1995 r.

45.

XV/90/95

29.06.1995

zmiany Uchwały Nr XIII/68/95 R.M.Ż. z dnia 26 kwietnia 1995 r.

44.

XV/89/95

29.06.1995

wystąpienia do Wojewody Skierniewickiego o udzielenie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem terenów przeznaczonych na cele budownictwa mieszkalnego

43.

XV/88/95

29.06.1995

zmian w budżecie miasta na 1995 rok

42.

XV/87/95

29.06.1995

ustalenia wielkości gruntów przeznaczonych dla kandydatów do Spółdzielni Mieszkaniowych, którzy zamierzają podjąć we własnym zakresie wspólną budowę domu mieszkalnego

41.

XV/86/95

29.06.1995

zmieniająca UCHWAŁĘ Nr VI/26/94 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 27 października 1994 roku w sprawie ustalenia cen na usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Żyrardowie

40.

XV/85/95

29.06.1995

wystąpienia ze spółki oraz zbycia udziałów

39.

XV/84/95

29.06.1995

wystąpienia ze spółki oraz zbycia udziałów

38.

XV/83/95

29.06.1995

nabycia gruntów stanowiących poszerzenia ulic

37.

XV/82/95

29.06.1995

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XLI/341/01 z 08.11.2001

36.

XV/81/95

29.06.1995

wprowadzenia zakazu regulaminowego spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XX/127/96 z 15.02.1996

35.

XV/80/95

29.06.1995

określenia zasad usytuowania na terenie Żyrardowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

zmieniona Uchwałą Nr XXIII/144/96 z 23.04.1996; uchylona Uchwałą Nr XXXIX/252/97 z 25.09.1997

34.

XV/79/95

29.06.1995

zatwierdzenia regulaminu Targowiska Miejskiego

zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/218/97 z 03.04.1997 i Uchwałą Nr VIII/59/99 z 29.04.1999

33.

XV/78/95

29.06.1995

zatwierdzenia programu utwardzania dróg gminnych miasta Żyrardowa

32.

XV/77/95

29.06.1995

odwołania Członka Zarządu Miasta

31.

XIV/76/95

06.06.1995

wyboru Komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

30.

XIV/75/95

06.06.1995

sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste w formie bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy

29.

XIV/74/95

06.06.1995

zasad funkcjinowania Komisji Stałych RMŻ Rady Miejskiej Żyrardowa

28.

XIV/73/95

06.06.1995

zmian w budżecie miasta na 1995 rok

27.

XIII/72/95

26.04.1995

uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Samorządu Mieszkańców RMŻ

26.

XIII/71/95

26.04.1995

zamiany działki nr ewid. 53/3/5458 na działkę nr ewid. 5457

25.

XIII/70/95

26.04.1995

zmiany działki nr ewid. 6534 na działkę nr ewid. 6564

24.

XIII/69/95

26.04.1995

przystąpienia Gminy Żyrardów do Ogólnopolskiej Rady Gospodarczej Gmin

23.

XIII/68/95

26.04.1995

zaciągnięcia kredytu na dokończenie inwestycji pn. Stacja Uzdatniania Wody Mokra  zadania III

zmieniona Uchwałą Nr XV/90/95 z 29.06.1995

22.

XIII/67/95

26.04.1995

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta z tytułu przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej za 1994 rok

21.

XIII/66/95

26.04.1995

przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy za 1994 rok

20.

XII/65/95

23.03.1995

zmieniająca  uchwałę w sprawie przyjęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej

19.

XII/64/95

23.03.1995

uzupełnienia składu Komisji Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miejskiej oraz Komisji Budżetu i Planu Gospodarczego Rady Miejskiej Żyrardowa  i Komisji Gospodarki Komunalnej,Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Żyrardowa

18.

XII/63/95

23.03.1995

uzupełnienia składu osobowego Komisji ds. Samorządu Mieszkańców RMŻ

uchylona Uchwałą Nr XIII/72/95 z 26.04.1995

17.

XII/62/95

16.03.1995

sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku położonym przy ul. Doczkała 4

uchylona Uchwałą Nr XLVI/381/10 z 29.04.2010

16.

XII/61/95

16.03.1995

nabycia gruntów stanowiących poszerzenia ulic

15.

XII/60/95

16.03.1995

ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego

uchylona Uchwałą Nr XXXI/252/01 z 18.01.2001

14.

XII/59/95

16.03.1995

przystapienia do sporządzenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania  przestrzennego miasta Żyrardowa

13.

XII/58/95

16.03.1995

utworzenia Miejskiego Zespołu Urbanistycznego w Żyrardowie i nadania statutu

zmieniona Uchwałą Nr XVII/106/95 z 16.11.1995; uchylona Uchwałą Nr XI/87/07 z 30.08.2007

12.

XII/57/95

16.03.1995

zaciągnięcia kredytu na dokończenie inwestycji pn. Zbiornik Wody Łąki Korytowskie

zmieniona Uchwałą Nr XV/91/95 z 29.06.1995

11.

XII/56/95

16.03.1995

uchwalenia budżetu miasta na 1995 r.

zmieniona Uchwałą Nr XIV/73/95 z 06.06.1995, Uchwałą Nr XV/88/95 z 29.06.1995, Uchwałą Nr XVI/94/95 z 05.10.1995, Uchwałą Nr XVII/110/95 z 23.11.1995 i Uchwałą Nr XVIII/116/95 z 28.12.1995

10.

X/55/95

19.01.1995

wyboru przedstawiciela RMŻ do Kolegium Redakcyjnego "TV Żyrardowskiej"

9.

X/54/95

19.01.1995

ustalenia cen na usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

8.

X/53/95

19.01.1995

ustalenia cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego

7.

X/52/95

19.01.1995

zasad najmu lokali użytkowych w zasobach komunalnych

uchylona Uchwałą Nr XL/334/01 z 25.10.2001

6.

X/51/95

19.01.1995

zmiany Uchwały o utworzeniu Zakładu Budżetowego Targowisko Miejskie

5.

X/50/95

19.01.1995

opłaty targowej

uchylona Uchwałą Nr XXII/136/96 z 28.03.1996

4.

X/49/95

19.01.1995

stawek podatku od posiadania psów

uchylona Uchwałą Nr XIX/123/06 z 18.01.1996

3.

X/48/95

19.01.1995

podatku od środków transportowych w 1995 r.

2.

X/47/95

19.01.1995

ustalenia stawek podatku od nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XIX/122/96 z 18.01.1996

1.

X/46/95

19.01.1995

wygaśnięcia manadtu radnego oraz wstąpienia nowego kandydata do Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1995 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17560
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9031185
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 13:48

Stopka strony