Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1996 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1996 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

80.

XXXI/201/96

30.12.1996

zmiany ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

79.

XXXI/200/96

30.12.1996

zmiany ustaleń miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

78.

XXXI/199/96

30.12.1996

poręczenia kredytu

zmieniona Uchwałą Nr V/26/99 z 21.01.1999

77.

XXXI/198/96

30.12.1996

stawek podatku od posiadania psów

uchylona Uchwałą Nr XLII/279/97 z 29.12.1997

76.

XXXI/197/96

30.12.1996

ustalenia stawek podatku od nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XLII/277/97 z 29.12.1997

75.

XXXI/196/96

30.12.1995

określenia stawek podatku od środków transportowych

74.

XXXI/195/96

30.12.1995

maksymalnej kwoty kredytów i pożyczek krótkoterminowych na 1997 r.

73.

XXXI/194/96

30.12.1996

zmian w budżecie miasta na 1996 rok

72.

XXX/193/96

28.11.1996

nadania Pawłowi Hulce-Laskowskiemu tytułu "Zasłużonego dla Miasta Żyrardowa"

71.

XXX/192/96

28.11.1996

realizacji budynku mieszkalnego

70.

XXX/191/96

28.11.1996

deklaracji pomocy w pozyskaniu przez Skarb Państwa nieruchomości na terenie miasta Żyrardowa na cele oświatowo-wychowawcze

uchylona Uchwałą Nr XLV/323/98 z 10.06.1998

69.

XXX/190/96

28.11.1996

wniosku o przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy

68.

XXX/189/96

28.11.1996

nabycia udziału w nieruchomości położonej przy ul.1 Maja 10

67.

XXX/188/96

28.11.1996

ustalenia cen za usługi przewozowe Środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXXIII/215/97 z 03.04.1997

66.

XXX/187/96

28.11.1996

zmian w budżecie na 1996 rok

65.

XXIX/186/96

24.10.1996

odwołania Radnego ze składu Komisji Oświaty Rady Miejskiej Żyrardowa

64.

XXIX/185/96

24.10.1996

zatwierdzenia kierunków założeń polityki miejskiej na 1997 rok

63.

XXVIII/184/96

14.10.1996

dofinansowania remontu i modernizacji hali sportowej MKS "Żyrardowianka"

62.

XXVIII/183/96

14.10.1996

poręczenia kredytu

61.

XXVIII/182/96

14.10.1996

zakupu nieruchomości Elektrociepłownia Zakładów Przemysłu Lniarskiego

60.

XXVII/181/96

26.09.1996

powołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Żyrardowa

59.

XXVII/180/96

26.09.1996

oddania nieodpłatnie w użytkowanie części budynku położonego przy ul.Narutowicza 35

uchylona Uchwałą Nr XI/82/99 z 24.06.1999

58.

XXVII/179/96

26.09.1996

zabezpieczenia finansowego funkcjonowania Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie

57.

XXVII/178/96

26.09.1996

wykupu nieruchomości

zmieniona Uchwałą Nr XII/95/90 z 30.09.1999 i Uchwałą Nr XXVI/186/00 z 07.09.2000

56.

XXVII/177/96

26.09.1996

wniosku o przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy

55.

XXVII/176/96

26.09.1996

powołania Rady Programowej Strategii Rozwoju Miasta Żyrardowa

54.

XXVII/175/96

26.09.1996

zmian w budżecie miasta na 1996 rok

53.

XXVII/174/96

19.09.1996

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

52.

XXVII/173/96

19.09.1996

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

51.

XXVII/172/96

19.09.1996

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

50.

XXVII/171/96

19.09.1996

oddanie nieodpłatnie w użytkowanie,częsci budynku szkoły w P.D.M.

49.

XXVII/170/96

19.09.1996

zatwierdzenia programu uciepłownienia miasta Żyrardowa

48.

XXVI/169/96

23.07.1996

o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

47.

XXVI/168/96

23.07.1996

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/159/96  Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 20 czerwca 1996 r.

46.

XXVI/167/96

23.07.1996

zwolnienia z podatku od nieruchomości

zmieniona Uchwałą Nr XIII/107/99 z 29.10.1999, Uchwałą Nr XXXV/293/01 z 31.05.2001. Uchwałą Nr XXXVIII/317/01 z 06.09.2001 i Uchwałą Nr VI/45/03 z 27.02.2003; uchylona Uchwałą Nr XIV/130/03 z 27.11.2003

45.

XXV/166/96

27.06.1996

zniesienia współwłasności nieruchomości

44.

XXV/165/96

27.06.1996

okreslenia zasad nabywania nieruchomości przez Gminę

uchylona Uchwałą Nr XLV/346/98 z 18.06.1998

43.

XXV/164/96

27.06.1996

zmian w budżecie miasta na 1995 rok

42.

XXV/163/96

27.06.1996

przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 1995 rok

41.

XXV/162/96

27.06.1996

zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

uchylona Uchwałą Nr XLIII/292/98 z 05.03.1998

40.

XXV/161/96

27.06.1996

ustalenia nowych wysokości stawki czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

uchylona Uchwałą Nr XL/263/97 z 29.10.1997

39.

XXV/160/96

20.06.1996

przekazanie nieruchomości w użytkowanie

38.

XXV/159/96

20.06.1996

zaciągnięcia kredytu

zmieniona Uchwałą Nr XXVI/168/96 z 23.07.1996

37.

XXIV/158/96

20.06.1996

Programu działań oświatowych na lata 1996–1998 w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXXIII/211/97 z 03.04.1997

36.

XXIV/157/96

30.05.1996

odwołania Radnego ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Żyrardowa

35.

XXIV/156/96

30.05.1996

nabycia akcji Banku Ochrony Środowiska S.A.

34.

XXIV/155/96

30.05.1996

zmian w budżecie miasta na 1996 rok

33.

XXIII/154/96

30.04.1996

zabezpieczenia finansowego na utworzenie Wyższej Szkoły Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXVII/179/96 z 26.09.1996

32.

XXIII/153/96

30.04.1996

zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

31.

XXIII/152/96

30.04.1996

poręczenia kredytu

uchylona Uchwałą Nr XXVIII/183/96 z 14.10.1996

30.

XXIII/151/96

30.04.1996

powołania komisji konkursowej i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowychowawczych

29.

XXIII/150/96

30.04.1996

sprzedaży nieruchomości przyległych

28.

XXIII/149/96

30.04.1996

sprzedaży nieruchomości

zmieniona Uchwałą Nr XLVII/369/06 z 29.06.2006

27.

XXIII/148/96

30.04.1996

sprzedaży udziałów w nieruchomościach

26.

XXIII/147/96

30.04.1996

uchylenia uchwały upoważniającej Dyrektora Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej do wydawania decyzji administracyjnej

25.

XXIII/146/96

30.04.1996

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

24.

XXIII/145/96

30.04.1996

przyjęcia sprawozdania z działalności finansowej Gminy za 1995 rok

23.

XXIII/144/96

23.04.1996

zmiany Uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Żyrardowa miejsc sprzedazy napojów alkoholowych

22.

XXIII/143/96

23.04.1996

założenia skargi na rozstzygnięcie nadzorcze wojewody

21.

XXII/142/96

28.03.1996

odwołania Radnego ze składu Komisji Budżetu i Planu Gospodarczego RMŻ

20.

XXII/141/96

28.03.1996

sprzedaży nieruchomości

19.

XXII/140/96

28.03.1996

nabycia gruntu stanowiącego ulicę

18.

XXII/139/96

28.03.1996

przekazania nieruchomości w zarząd

17.

XXII/138/96

28.03.1996

likwidacji Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Żyrardowie

16.

XXII/137/96

28.03.1996

ustalenia zasad oceny pracowników samorządowych

15.

XXII/136/96

28.03.1996

opłaty targowej

uchylona Uchwałą Nr XXXV/226/97 z 30.04.1997

14.

XXII/135/96

28.03.1996

uchwalenia budżetu miasta na 1996 rok

zmieniona Uchwałą Nr XXIV/155/96 z 30.05.1996, Uchwałą Nr XXV/164/96 z 27.06.1996, Uchwałą Nr XXVII/175/96 z 26.09.1996, Uchwałą Nr XXX/187/96 z 28.11.1996 i Uchwałą Nr XXXI/194/96 z 30.12.1996

13.

XX/134/96

15.02.1996

zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Żyrardowa

12.

XX/133/96

15.02.1996

sprzedaży nieruchomości

11.

XX/132/96

15.02.1996

przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste pod garażami

powiązana: Uchwała Nr XXIII/143/96 z 23.04.1996

10.

XX/131/96

15.02.1996

wydania opinii o zaliczeniu dróg do kategorii dróg lokalnych miejskich

9.

XX/130/96

15.02.1996

zmiany nazwy ulicy

8.

XX/129/96

15.02.1996

opłaty administracyjnej za ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania działki (terenu)

7.

XX/128/96

15.02.1996

zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

6.

XX/127/96

15.02.1996

wprowadzenia regulaminowego zakazu spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XXIII/190/08 z 29.05.2008

5.

XX/126/96

15.02.1996

uchwalenia Statutu Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr XIV/110/99 z 25.11.1999; Uchwałą Nr XXXVII/314/01 z 30.08.2001; uchylona Uchwałą Nr VIII/60/03 z 24.04.2003; uchylona Uchwałą Nr 107/03 z 25.09.2003

4.

XX/125/96

15.02.1996

ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

uchylona Uchwałą Nr XXV/161/96 z 27.06.1996

3.

XIX/124/96

18.01.1996

sprzedaży nieruchomości

2.

XIX/123/96

18.01.1996

ustalenia stawek podatku od posiadania psów

uchylona Uchwałą Nr XXXI/198/96 z 30.12.1996

1.

XIX/122/96

18.01.1996

ustalenia stawek podatku od nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XXXI/197/96 z 30.12.1996

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1996 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17544
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:03

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9026918
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 09:03

Stopka strony