Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1997 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1997 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

87.

XLII/288/97

29.12.1997

upoważnienia Zarządu Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr XLIV/307/98 z 29.04.1998

86.

XLII/287/97

29.12.1997

powołania radnego do Komisji ds. Samorządów Mieszkańców Rady Miejskiej Żyrardowa

85.

XLII/286/97

29.12.1997

ustalenia opłat za wodę pobraną z ujęć komunalnych i za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych miasta

84.

XLII/285/97

29.12.1997

zmian w budżecie Miasta na 1997 rok

83.

XLII/284/97

29.12.1997

określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

82.

XLII/283/97

29.12.1997

wydzierżawienie nieruchomości niezabudowanej przy ul. Mickiewicza 17

81.

XLII/282/97

29.12.1997

opłat za korzystanie z przedszkoli miejskich

zmieniona Uchwałą Nr VI/30/99 z 04.03.1999

80.

XLII/281/97

29.12.1997

opłaty targowej

zmieniona Uchwałą Nr XLIII/300/98 z 12.03.1998; uchylona Uchwałą Nr V/23/99 z 22.01.1999

79.

XLII/280/97

29.12.1997

maksymalnej kwoty kredytów i pożyczek krótkoterminowych na 1998 r.

78.

XLII/279/97

29.12.1997

stawek podatku od posiadania psów

77.

XLII/278/97

29.12.1997

określenia stawek podatku od środków transportowych

76.

XLII/277/97

29.12.2017

ustalenia stawek podatku od nieruchomości

75.

XLII/276/97

29.12.1997

uchwalenia budżetu miasta na 1998 rok

zmieniona Uchwałą Nr XLIII/302/98 z 12.03.1998, Uchwałą Nr XLIV/304/98 z 29.04.1998, Uchwałą Nr XLV/333/98 z 18.06.1998, Uchwałą Nr III/11/98 z 17.12.1998

74.

XLI/275/97

27.11.1997

powołanie radnego do Komisji Budżetu i Planu Gospodarczego Rady Miejskiej Żyrardowa

73.

XLI/274/97

27.11.1997

przekazania na własność Przedsiębiorstwa Energertyki Cieplnej "Żyrardów" sp.z o.o. środków trwałych

72.

XLI/273/97

27.11.1997

upoważnienia Zarządu Miasta do ustalenia wysokości opłat za wodę pobraną z ujęć komunalnych i za ścieki odprowadzane do urządzeń komunalnych miasta

uchylona Uchwałą Nr XLV/345/98 z 18.06.1998

71.

XLI/272/97

27.11.1997

zmian w budżecie Miasta na 1997 rok

70.

XLI/271/97

27.11.1997

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

69.

XLI/270/97

27.11.1997

zwolnienia gruntu od oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu

68.

XLI/269/97

27.11.1997

przekazania nieruchomości przy ul. Jaktorowskiej 15 w użytkowanie wieczyste

67.

XLI/268/97

27.11.1997

przejęcia nieruchomości przy ulicy I. Zielińskiej 4–6

66.

XLI/267/97

27.11.1997

ustalenia cen za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

zmieniona Uchwałą Nr XLIII/301/98 z 12.03.1998; uchylona Uchwałą Nr V/22/99 z 22.01.1999

65.

XL/266/97

29.10.1997

ustanowienia Tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa" oraz Tytułu "Zasłużonego dla Miasta Żyrardowa"

uchylona Uchwałą Nr XLVI/332/14 z 22.05.2014

64.

XL/265/97

29.10.1997

ustanowienia symboli Miasta Żyrardowa

63.

XL/264/97

29.10.1997

remontu zabezpieczającego budynku przy ul. Mireckiego 42 w Żyrardowie

62.

XL/263/97

29.10.1997

ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych

uchylona Uchwałą Nr XVIII/133/00 z 24.02.2000

61.

XL/262/97

29.10.1997

zatwierdzenia lokalnego programu ochrony środowisla miasta Żyrardów do 2010 r. oraz planu realizacyjnego na lata 1997–2000
załącznik

60.

XXXIX/261/97

25.09.1997

sprzedaży nieruchomości

59.

XXXIX/260/97

25.09.1997

sprzedaży lokali mieszkalnych

uchylona Uchwałą Nr XLV/381/10 z 29.04.2010

58.

XXXIX/259/97

25.09.1997

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

57.

XXXIX/258/97

25.09.1997

sprzedaży nieruchomości przyległych

56.

XXXIX/257/97

25.09.1997

nadania statutu Klubowi Środowiskowemu w Żyrardowie przy ul. Mostowej

55.

XXXIX/256/97

25.09.1997

przekształcenia placówki oświatowej

54.

XXXIX/255/97

25.09.1997

ustalenia zasad wysokości i udzielania dotacji szkołom i przedszkolom niepublicznym

uchylona Uchwałą Nr XLIII/348/01 z 20.11.2001

53.

XXXIX/254/97

25.09.1997

dofinansowania modernizacji toru kolarskiego wraz z zapleczem w Żyrardowie

52.

XXXIX/253/97

25.09.1997

zmian w statucie Straży Miejskiej w Żyrardowie

51.

XXXIX/252/97

25.09.1997

określenia na terenie miasta Żyrardowa zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

zmiany Uchwałą Nr XI/84/99 z 24.06.1999; uchylona Uchwałą Nr V/40/03 z 23.01.2003

50.

XXXIX/251/97

25.09.1997

przyjęcia znowelizowanego Gminnego Programu Profilaktyki i Roziązywania Problemów Alkoholowych na 1997 rok

49.

XXXIX/250/97

25.09.1997

zmian w budżecie Miasta na 1997 rok

48.

XXXIX/249/97

25.09.1997

wygaśnięcia mandatu radnego

47.

XXXVIII/248/97

08.08.1997

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży lokali użytkowych

46.

XXXVIII/247/97

08.08.1997

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XLV/341/98 z 18.06.1998

45.

XXXVIII/246/97

08.08.1997

zmian w budżecie Miasta na 1997 rok

44.

XXXVIII/245/97

08.08.1997

zatwierdzenia znowelizowanego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1997 r.

43.

XXXVIII/244/97

08.08.1997

utworzenia obwodów głosowania  ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

42.

XXXVIII/243/97

08.08.1997

przyjęcia Startegii Rozwoju Żyrardowa do roku 2010

uchylona Uchwałą Nr XLIV/363/10 z 25.03.2010

41.

XXXVII/242/97

03.07.1997

przystąpienia do sporządzenia "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Żyrardowa"

40.

XXXVII/241/97

03.07.1997

zatwierdzenia treści Porozumienia z dnia 1 lipca 1997 r. dotyczacego korzystania z wysypisk śmieci we wsi Krzyżówki w latach 1998–2015 r.

39.

XXXVII/240/97

03.07.1997

wydżierżawienia nieruchomości zabudowanej przy ul. Wysockiego 9

uchylona Uchwałą Nr XLIV/308/98 z 29.04.1998

38.

XXXVII/239/97

03.07.1997

powołania komisji konkursowej i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowychowawczych oświatowo-wychowawczych

37.

XXXVII/238/97

03.07.1997

zaciągnięcia kredytu

36.

XXXVII/237/97

03.07.1997

zmian w budżecie Miasta na 1997 rok

35.

XXXVII/236/97

03.07.1997

programu funkcjonowania pomocy społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

34.

XXXVI/235/97

22.05.1997

odwołania członka spoza Rady ze składu Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Żyrardowa

33.

XXXVI/234/97

22.05.1997

wykupu nieruchomości położonej przy ul. Okrzei 56

32.

XXXVI/233/97

22.05.1997

zamiany nieruchomości

31.

XXXVI/232/97

22.05.1997

wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

30.

XXXVI/231/97

22.05.1997

wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komiunalnej

29.

XXXVI/230/97

22.05.1997

wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej

28.

XXXV/229/97

30.04.1997

wykupu nieruchomości

27.

XXXV/228/97

30.04.1997

zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej  i Turystyki przedsięwzięcia pn. "Zespół Sportowy przy Szkole w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej (PDM) w Żyrardowie"

26.

XXXV/227/97

30.04.1997

zmian w budżecie Miasta na 1997 rok

25.

XXXV/226/97

30.04.1997

opłaty targowej

uchylona Uchwałą Nr XLII/281/97 z 29.11.1997

24.

XXXV/225/97

30.04.1997

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na 1997 rok

23.

XXXV/224/97

30.04.1997

przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

22.

XXXV/223/97

30.04.1997

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

21.

XXXIV/222/97

14.04.1997

zmian w podziale na obwody głosowania oraz ustalenia innych siedzib obwodowych komisji wyborczych ds. referendum

20.

XXXIII/221/97

03.04.1997

zmian w budżecie Miasta na 1997 rok

19.

XXXIII/220/97

03.04.1997

współuczestnictwa w budowie pomnika Św. Wojciecha w Gnieźnie oraz wmurowania tablicy z herbem Żyrardowa na placu centralnym w Gnieźnie

18.

XXXIII/219/97

03.04.1997

dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki przedsięwzięcia pn. Zespół Sportowy przy Szkole w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej (PDM) w Żyrardowie

zmieniona Uchwałą Nr XXXV/228/97 z 30.04.1997

17.

XXXIII/218/97

03.04.1997

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu Targowiska Miejskiego

16.

XXXIII/217/97

03.04.1997

przekazania nieruchomości w użytkowanie

15.

XXXIII/216/97

03.04.1997

utworzenia w mieście jednostek pomocniczych – Samorządów Mieszkańców

zmieniona Uchwałą Nr XLIII/296/98 z 05.03.1998; uchylona Uchwałą Nr XXX/223/12 z 27.12.2012

14.

XXXIII/215/97

03.04.1997

ustalenia cen za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XLI/267/97 z 27.11.1997

13.

XXXIII/214/97

03.04.1997

przekazanie w użytkowanie wieczyste działki przy ul. Żeromskiego 9

12.

XXXIII/213/97

03.04.1997

przekazanie nieruchomości w zarząd

11.

XXXIII/212/97

03.04.1997

sprzedaży nieruchomości

uchylona w części Uchwałą Nr XIV/112/99 z 25.11.1999

10.

XXXIII/211/97

03.04.1997

zasad sprzedaży nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste

9.

XXXIII/210/97

03.04.1997

zatwierdzenia zestawienia przychodow i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1997 r.

uchylona Uchwałą Nr XXXVIII/245/97 z 08.08.1997

8.

XXXII/209/97

03.04.1997

zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 1996 r.

7.

XXXII/208/97

30.01.1997

wyboru przedstawicieli do Rady Programowej gazety "Żyrardowski Tydzień"

6.

XXXII/207/97

30.01.1997

wyznaczenia kandydatów do Rady Nadzorczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

5.

XXXII/206/97

30.01.1997

odwołania radnego ze składu Komisji Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miejskiej Żyrardowa

4.

XXXII/205/97

30.01.1997

przekazania gruntu w użytkowanie wieczyste przy ul. Sikorskiego

3.

XXXII/204/97

30.01.1997

przystąpienia do Związku Miast Polskich

2.

XXXII/203/97

30.01.1997

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

uchylona Uchwałą Nr XX/149/00 z 13.04.2000

1.

XXXII/202/97

30.01.1997

uchwalenia budżetu miasta na 1997 rok

zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/221/97 z 03.04.1997, Uchwałą Nr XXXV/227/97 z 03.04.1997, Uchwałą Nr XXXVIII/237/97 z 03.07.1997, Uchwałą Nr XXXVIII/246/97 z 08.08.1997, Uchwałą Nr XXXIX/250/97 z 25.09.1997, Uchwałą Nr XLI/272/97 z 27.11.1997 i Uchwałą Nr XLIII/285/97 z 29.12.1997

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1997 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17691
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110524
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony