Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1999 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1999 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

107.

XVI/128/99

30.12.1999

zmiany Uchwały Nr XII/89/99 z dnia 16 września 1999 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

106.

XVI/127/99

30.12.1999

opłaty targowej

105.

XVI/126/99

30.12.1999

uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

uchylona w części Uchwałą Nr L/391/06 z 26.10.2006; zmieniona Uchwałą Nr XLIX/413/10 z 30.09.2010

104.

XVI/125/99

30.12.1999

dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki przedsięwzięcia pn. "Zespół Sportowy w PDM w Żyrardowie"

103.

XVI/124/99

30.12.1999

uchwalenia budżetu miasta na 2000 rok

zmieniona Uchwałą Nr XVIII/135/00 z 24.02.2000, Uchwałą Nr XIX/145/00 z 23.03.2000, Uchwałą Nr XXII/159/00 z 18.05.2000, Uchwałą Nr XXIII/162/00 z 01.06.2000, Uchwałą Nr XXIV/165/00 z 29.06.2000, Uchwałą Nr XXV/178/00 z 04.08.2000, Uchwałą Nr XXVII/200/00 z 28.09.2000, Uchwałą Nr XXVII/205/00 z 28.09.2000, Uchwałą Nr XXVII/209/00 z 26.10.2000, Uchwałą Nr XXIX/219/00 z 30.11.2000, Uchwałą Nr XXX/240/00 z 28.12.2000

102.

XVI/123/99

30.12.1999

ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 1999

101.

XV/122/99

16.12.1999

określenia regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

100.

XV/121/99

16.12.1999

stawek podatku od posiadania psów

99.

XV/120/99

16.12.1999

określenia stawek podatku od środków transportowych

98.

XV/119/99

16.12.1999

ustalenia stawek podatku od nieruchomości

97.

XV/118/99

16.12.1999

zmian w budżecie Miasta na 1999 rok

96.

XIV/117/99

25.11.1999

ustalenia dopłat do kapitału zapasowego Spółki PEC "Żyrardów"  w latach 2000–2004

95.

XIV/116/99

25.11.1999

opłat za korzystanie z przedszkoli miejskich

uchylona Uchwałą Nr XXVII/197/00 z 28.09.2000

94.

XIV/115/99

25.11.1999

rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

93.

XIV/114/99

25.11.1999

sprzedaży działki nr. ewid. 1263/6

92.

XIV/113/99

25.11.1999

sprzedaży nieruchomości przyległych

91.

XIV/112/99

25.11.1999

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

90.

XIV/111/99

25.11.1999

sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Wittenberga 2e

89.

XIV/110/99

25.11.1999

zmiany Statutu Miasta Żyrardowa

88.

XIV/109/99

25.11.1999

uchwalenia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie
załącznik

zmieniona Uchwałą Nr XXIX/218/00 z 30.11.2000; uchylona Uchwałą Nr XXXVIII/315/09 z 30.09.2009

87.

XIII/108/99

29.10.1999

nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żyrardowie
załącznik

uchylona Uchwałą Nr XXI/184/04 z 27.05.2004

86.

XIII/107/99

29.10.1999

zmieniajaca Uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

85.

XIII/106/99

29.10.1999

zmian w budżecie Miasta na 1999 rok

84.

XIII/105/99

29.10.1999

wyboru członków kolegium do spraw wykroczeń na kadencję w latach 2000–2003 r.

83.

XIII/104/99

29.10.1999

wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Żyrardowie na kadencję w latach 2000–2003 r.

82.

XIII/103/99

29.10.1999

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Skierniewicach na kadencję w latach 2000–2003 r.

81.

XIII/102/99

29.10.1999

utworzenia Spółki pod nazwą: Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Żyrardowie

80.

XII/101/99

30.09.1999

nadania nazwy ulicy

79.

XII/100/99

30.09.1999

darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Żyrardowskiego

78.

XII/99/99

30.09.1999

zaciągnięcia kredytu na budowę "Zespołu Sportowego przy szkole w Północnej Dzielnicy Mieszkaniowej"

zmiany Uchwałą Nr IX/63/99 z 06.05.1999

77.

XII/98/99

30.09.1999

protestu wniesionego przez Towarzystwo Przyjacół m. Żyrardowa do projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego teren przy ul. Limanowskiego 42 

76.

XII/97/99

30.09.1999

zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego obszar ograniczony: ul. Środkową, ul. Jedności Robotniczej i ul. Jodłowskiego, terenem cmentarza i północną granicą działek przy ul. Spokojnej

75.

XII/96/99

30.09.1999

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

74.

XII/95/99

30.09.1999

zmiany Uchwały Nr XXVII/178/96 z dnia 26 września 1996 r. Rady Miejskiej Żyrardowa w sprawie wykupu nieruchomości

73.

XII/94/99

30.09.1999

zaopiniowania przebiegu dróg powiatowych na obszarze miasta Żyrardowa

72.

XII/93/99

30.09.1999

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników i członków kolegium

71.

XII/92/99

30.09.1999

likwidacji Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie

70.

XII/91/99

30.09.1999

zatwierdzenia kryteriów i sposobu oceny inwestycji zgłoszonych do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

69.

XII/90/99

16.09.1999

zmian w budżecie Miasta na 1999 rok

68.

XII/89/99

16.09.1999

ustelenia cen za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

zmieniona Uchwałą Nr XVI/128/99 z 30.12.1999; Uchwałą Nr XXVIII/208/00 z 26.10.2000; zmieniona Uchwałą Nr VIII/52/03 z 27.03.2003; uchylona Uchwałą Nr XXXIV/272/05 z 28.04.2005; uchylona Uchwałą Nr XXXV/276/05 z 19.05.2005

67.

XII/88/99

16.09.2017

udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do podpisywania decyzji przyznających zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

66.

XII/87/99

16.09.1999

udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej upoważnienia do wydawania decyzji administarcyjnych

65.

XII/86/99

16.09.1999

zmian w Statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr L/357/14 z 28.08.2014

64.

XII/85/99

16.09.1999

zatwierdzenia kierunków i celów zawartych w założeniach strategii mieszkaniowej Żyrardowa opracowanej przez K.B.U. "Habitat"
załącznik

63.

XI/84/99

24.06.1999

zmianiajaca uchwałę określającą zasady usytuowania miejsca sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych  napojów

uchylona Uchwałą Nr V/40/03 z 23.01.2003

62.

XI/83/99

24.06.1999

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żyrardów podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

uchylona Uchwałą Nr XIX/166/04 z 25.03.2004

61.

XI/82/99

24.06.1999

wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki Gminy Miasta Żyrardów Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów"

60.

XI/81/99

24.06.1999

zmian w budżecie Miasta na 1999 rok

59.

XI/80/99

24.06.1999

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żyrardowie

zmieniona Uchwałą Nr XXXI/253/01 z 18.01.2001

58.

X/79/99

27.05.1999

przekazania na własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" sp. z o.o. środków trwałych

57.

X/78/99

27.05.1999

przekazania na własność Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" sp. z o.o. środków trwałych

56.

X/77/99

27.05.1999

sprzedaży nieruchomości przy ul. Mickiewicza 42

55.

X/76/99

27.05.1999

wyrażenia opinii o zaliczenie do kategorii dróg powiatowych łącznika drogi 38513

54.

X/75/99

27.05.1999

zmian w budżecie Miasta na 1999 rok

53.

X/74/99

27.05.1999

zmiany Uchwały Nr VI/28/99 z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 1999 rok

52.

X/73/99

27.05.1999

zatwierdzenia porozumienia z Żyrardowską Spółdzielnią Mieszkaniową

51.

IX/72/99

06.05.1999

powołania komisji konkursowej i zatwierdzenia regulaminu pracy komisji dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów w placówkach oświatowo-wychowawczych

50.

IX/71/99

06.05.1999

ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Żyrardów

49.

IX/70/99

06.05.1999

zmiany formy organizacyjno-prawnej Ośrodka Sportu i Rekreacji

48.

IX/69/99

06.05.1999

zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskiego Przedszkola nr 10

47.

IX/68/99

06.05.1999

zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskiego Przedszkola nr 9

46.

IX/67/99

06.05.1999

zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskiego Przedszkola nr 8

45.

IX/66/99

06.05.1999

zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskiego Przedszkola nr 6

44.

IX/65/99

06.05.1999

zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskiego Przedszkola nr 5

43.

IX/64/99

06.05.1999

zmiany formy organizacyjno-prawnej Miejskiego Przedszkola nr 2

42.

IX/63/99

06.05.1999

zmiany Uchwały Nr VI/28/99 z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 1999 r.

41.

VIII/62/99

29.04.1999

sprzedaży nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 48b

40.

VIII/61/99

29.04.1999

zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (dot. obszaru ograniczonego ul. Bydgoską, ul. Piastowską, południową granicą działki przy ul. Piastowskiej 24, rzeką Pisią i granicami miasta)

powiązana: Uchwała Nr XXXI/250/05 z 28.02.2005; uchylona Uchwałą Nr VI/32/15 z 26.02.2015

39.

VIII/60/99

29.04.1999

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu Gminy za rok 1998

38.

VIII/59/99

29.04.1999

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia regulaminu Targowiska Miejskiego

37.

VIII/58/99

29.04.1999

nadania statutu Gimnazjum nr 2 w Żyrardowie

36.

VIII/57/99

29.04.1999

nadania statutu Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie

35.

VIII/56/99

29.04.1999

nadania imienia Szkole Podstawowej nr 7

34.

VII/55/99

25.03.1999

powołania stałych komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

33.

VII/54/99

25.03.1999

sprzedaży nieruchomości przyległych

32.

VII/53/99

25.03.1999

sprzedaży udziału Gminy w nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Okrzei 29

31.

VII/52/99

25.03.1999

sprzedaży nieruchomości położonych w Żyrardowie

30.

VII/51/99

25.03.1999

przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z realizacji Programu Funkcjonowania Pomocy Społecznej w 1998 roku

29.

VI/50/99

10.03.1999

rozszerzenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej Żyrardowa o osoby spoza składu Rady

28.

VI/49/99

10.03.1999

powołania stałych komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

27.

VI/48/99

10.03.1999

powołania komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników Urzędu Miejskiego w Żyrardowie

26.

VI/47/99

10.03.1999

zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

25.

VI/46/99

10.03.1999

ustalenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Żyrardowie, ul. Narutowicza 35

uchylona Uchwałą Nr XLIII/336/06 z 02.02.2006; uchylona Uchwałą Nr XI/92/07 z 30.08.2007

24.

VI/45/99

10.03.1999

ustalenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie, ul. Jasna 11

uchylona Uchwałą Nr XLIII/337/06 z 02.02.2006; uchylona Uchwałą Nr XI/90/07 z 30.08.2007

23.

VI/44/99

10.03.1999

założenia Gimnazjum nr 2 w Żyrardowie

22.

VI/43/99

10.03.1999

założenia Gimnazjum nr 1 w Żyrardowie

21.

VI/42/99

10.03.1999

ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr XIX/153/08 z 28.02.2008

20.

VI/41/99

10.03.1999

określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Żyrardowie ul. Roosevelta 2

uchylona Uchwałą Nr XIX/154/08 z 28.02.2008

19.

VI/40/99

10.03.1999

określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie ul. Mireckiego 56

uchylona Uchwałą Nr XIX/154/08 z 28.02.2008

18.

VI/39/99

10.03.1999

określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie ul. Radziwiłłowska 16 

uchylona Uchwałą Nr XIX/154/08 z 28.02.2008

17.

VI/38/99

10.03.1999

określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Stanisława Staszica w Żyrardowie, ul. Filipa de Girarda 10 C (Janiny Kacperskiej)

uchylona Uchwałą Nr XIX/154/08 z 28.02.2008

16.

VI/37/99

10.03.1999

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 1999 rok

15.

VI/36/99

10.03.1999

przyjęcia sprawozdania Zarządu Miasta z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 1998 rok

14.

VI/35/99

10.03.1999

zmiany ustaleń planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (dot. obszaru po zachodniej stronie ul. 1 Maja na odcinku od ul. Czystej do granic miasta)

uchylona Uchwałą Nr XVII/146/11 z 29.12.2011

13.

VI/34/99

04.03.1999

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr XIX/154/08 z 28.02.2008

12.

VI/33/99

04.03.1999

likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2

11.

VI/32/99

04.03.1999

likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1

10.

VI/31/99

04.03.1999

zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa (dot. obszaru ograniczonego ulicami Reymonta, Mickiewicza, terenami PKP oraz zbiornikiem wodnym)

powiązana: Uchwała Nr XXXIII/267/05 z 31.03.2005, Uchwała Nr XXXVI/293/05 z 30.06.2005 i Uchwała Nr XIII/106/07 z 27.09.2007; zmieniona Uchwałą Nr XLVI/362/06 z 24.05.2006 i Uchwałą Nr XXXV/292/09 z 28.05.2009

9.

VI/30/99

04.03.1999

zmiany Uchwały Nr XLII/282/93 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 16 grudnia 1993 r. w sprawie zasad ustalania czynszu dzierżawnego

uchylona Uchwałą Nr XVIII/138/08 z 31.01.2008

8.

VI/29/99

04.03.1999

zmiany Uchwały Nr V/26/99 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 22 stycznia 1999 r. dotyczącej zmiany Uchwały Nr XXXI/199/96 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 grudnia 1996r. dotyczącej poręczenia kredytu

zmieniona Uchwałą Nr VI/29/99 z 04.03.1999

7.

VI/28/99

04.03.1999

uchwalenia budżetu miasta na 1999 r.

zmieniona Uchwałą Nr IX/63/99 z 06.05.1999, Uchwałą Nr X/74/99 z 27.05.1999, Uchwałą Nr XI/81/99 z 24.06.1999, Uchwałą Nr XII/90/99 z 16.09.1999, Uchwałą Nr XIII/106/99 z 29.10.1999, Uchwałą Nr XV/118/99 z 16.12.1999

6.

V/27/99

22.01.1999

rozszerzenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej Żyrardowa o osoby spoza składu Rady

5.

V/26/99

22.01.1999

zmiany Uchwały Nr XXXI/199/96 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 30 grudnia 1996 r. dotyczącej poręczenia kredytu

4.

V/25/99

22.01.1999

ustalenia zasad udzielania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym

3.

V/24/99

22.01.1999

prowadzenia placówek wychowania pozaszkolnego

2.

V/23/99

22.01.1999

opłaty targowej

1.

V/22/99

22.01.1999

ustalenia cen za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XII/89/99 z 16.09.1999

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 1999 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17540
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-09 11:15

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9026752
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-18 15:35

Stopka strony