Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2001 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2001 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

105.

XLIII/353/01

20.12.2001

uchwalenia budżetu miasta na 2002 rok

zmieniona Uchwałą Nr XLVI/371/02 z 28.03.2002, Uchwałą Nr XLIX/382/02 z 27.06.2002, Uchwałą Nr LI/410/02 z 26.09.2002, Uchwałą Nr II/24/02 z 06.12.2002, Uchwałą Nr III/29/02 z 19.12.2002

104.

XLIII/352/01

20.12.2001

poręczenia pożyczki

103.

XLIII/351/01

20.12.2001

ustalenia wysokości stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

102.

XLIII/350/01

20.12.2001

zmian w budżecie Miasta na 2001 rok

101.

XLIII/349/01

20.12.2001

ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków nie wygasających z upływem roku 2001

100.

XLIII/348/01

20.12.2001

ustalenia trybu udzielenia i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom, szkołom podstawowym i gimnazjom

uchylona Uchwałą Nr XXV/203/08 z 28.08.2008

99.

XLII/347/01

30.11.2001

zmian w budżecie Miasta na 2001 rok

98.

XLII/346/01

30.11.2001

przyjęcia i przystąpienia do realizacji Programu Promocji Zdrowia i Prewencji Chorób Układu Kążenia w Gminie Żyrardów w latach 2001–2005 o nazwie "CZAS DLA SERCA"
załącznik

97.

XLII/345/01

30.11.2001

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

96.

XLII/344/01

30.11.2001

założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta Żyrardowa
załącznik

95.

XLII/343/01

30.11.2001

przyznania dodatku specjalnego dla Prezydenta Miasta

94.

XLI/342/01

08.11.2001

przyjęcia programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

93.

XLI/341/01

08.11.2001

ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr XXI/169/12 z 26.04.2012; uchylona Uchwałą Nr LVII/439/18 z 28.06.2018

92.

XLI/340/01

08.11.2001

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

91.

XLI/ 339/01

08.11.2001

opłaty targowej

90.

XLI/338/01

08.11.2001

określenia stawek podatku od nieruchomości

89.

XLI/337/01

08.11.2001

podatku od posiadania psów

88.

XLI/336/01

08.11.2001

nadania nazwy placowi publicznemu

87.

XLI/335/01

08.11.2001

przejęcia i sprzedaży lokalu mieszkalnego

86.

XL/334/01

25.10.2001

zasad wynajmu lokali użytkowych

85.

XL/333/01

25.10.2001

zaciągnięcia kredytu

84.

XL/332/01

25.10.2001

zaciągnięcia kredytu

83.

XL/331/01

25.10.2001

zaciągnięcia kredytu lub pożyczki

82.

XL/330/01

25.10.2001

zmian w budżecie Miasta na 2001 rok

81.

XL/329/01

25.10.2001

uchylenia uchwał

80.

XL/328/01

25.10.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

79.

XL/327/01

25.10.2001

odwołania członka komisji spoza Rady ze składu komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

78.

XL/326/01

25.10.2001

odwołania radnego ze składu komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

77.

XXXIX/325/01

27.09.2001

sprzedaży części nieruchomości położonej w gminie Rewal
załącznik

uchylona Uchwałą Nr X/78/07 z 21.06.2007

76.

XXXIX/324/01

27.09.2001

rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

75.

XXXIX/323/01

27.09.2001

wniesienia wkładów niepieniężnych do Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

zmieniona Uchwałą Nr XXII/189/04 z 24.06.2004

74.

XXXVIII/322/01

06.09.2001

dofinansowania przez Urząd Kultury Fizycznej i Sportu przedsięwzięcia pod nazwą "Modernizacja toru kolarskiego w Żyrardowie – II etap"

73.

XXXVIII/321/01

06.09.2001

zaciągnięcia kredytu

uchylona Uchwałą Nr XL/329/01 z 25.10.2001

72.

XXXVIII/320/01

06.09.2001

zmian w budżecie Miasta na 2001 rok

71.

XXXVIII/319/01

06.09.2001

przekazania na własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. środków trwałych

70.

XXXVIII/318/01

06.09.2001

przekazania na własność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Sp. z o.o. środków trwałych

69.

XXXVIII/317/01

06.09.2001

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

68.

XXXVIII/316/01

06.09.2001

poręczenia pożyczki

67.

XXXVIII/315/01

30.08.2001

wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej Żyrardowa do Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

66.

XXXVIII/314/01

30.08.2001

zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa

65.

XXXVIII/313/01

30.08.2001

protestu wniesionego do projektu zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa obejmującego teren przy ul. Kamiennej 1–5 w Żyrardowie

64.

XXXVIII/312/01

30.08.2001

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XLVII/340/17 z 28.09.2017

63.

XXXVIII/311/01

30.08.2001

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

62.

XXXVII/310/01

09.08.2001

utworzenia obwodu głosowania

61.

XXXVI/309/01

28.06.2001

powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

60.

XXXVI/308/01

28.06.2001

opłata za korzystanie z przedszkoli miejskich

uchylona Uchwałą Nr III/28/02 z 19.12.2002

59.

XXXVI/307/01

28.06.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego miasta Żyrardowa

58.

XXXVI/306/01

28.06.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego miasta Żyrardowa

57.

XXXVI/305/01

28.06.2001

sprzedaży nieruchomości przyległych

56.

XXXVI/304/01

28.06.2001

sprzedaży nieruchomości położonych w Żyrardowie

55.

XXXVI/303/01

28.06.2001

sprzedaży lokali użytkowych przy ul. Moniuszki 13

54.

XXXVI/302/01

28.06.2001

rozwiązania umowy użytkowania wieczystego

53.

XXXVI/301/01

28.06.2001

nadanie nazw ulicom

52.

XXXVI/300/01

28.06.2001

zmian w budżecie Miasta na 2001 rok

51.

XXXVI/299/01

28.06.2001

poręczenia pożyczki

uchylona Uchwałą Nr V/49/07 z 22.02.2007

50.

XXXVI/298/01

28.06.2001

ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastryktury technicznej

49.

XXXVI/297/01

28.06.2001

ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej podziału nieruchomości

48.

XXXV/296/01

31.05.2001

powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie

47.

XXXV/295/01

31.05.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr L/406/02 z 29.08.2002

46.

XXXV/294/01

31.05.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

45.

XXXV/293/01

31.05.2001

zmieniająca Uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

44.

XXXV/292/01

31.05.2001

zmian w budżecie Miasta na 2001 rok

43.

XXXV/291/01

31.05.2001

ustanowienia kierunków działania Zarządu Miasta dotyczących zaopatrzenia Miasta w energię cieplną

42.

XXXIV/290/01

26.04.2001

określenia regulaminu konkursu oraz powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowo-wychowawczych

41.

XXXIV/289/01

26.04.2001

realizacji Projektu Pokazowego "Rozwoju infrastruktury dla promocji zdrowia i prewencji chorób układu krążenia na poziomie lokalnym w Polsce"

40.

XXXIV/288/01

26.04.2001

zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kolektora sanitarnego

39.

XXXIV/287/01

26.04.2001

zaciągnięcia kredytu

38.

XXXIV/286/01

26.04.2001

zaciągnięcia kredytu

37.

XXXIV/285/01

26.04.2001

zaciągnięcia kredytu

36.

XXXIV/284/01

26.04.2001

zaciągnięcia kredytu

35.

XXXIV/283/01

26.04.2001

przyjęcia prowadzenia zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego

34.

XXXIV/282/01

26.04.2001

udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta

33.

XXXIII/281/01

29.03.2001

przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2000

32.

XXXIII/280/01

29.03.2001

określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

31.

XXXIII/279/01

29.03.2001

wniesienia wkładów niepieniężnych do jednoosobowej Spółki Gminy Miasta Żyrardów Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o.

30.

XXXIII/278/01

29.03.2001

zmian w budżecie Miasta na 2001 rok

29.

XXXIII/277/01

29.03.2001

poręczenia kredytu

uchylona Uchwałą Nr XL/329/01 z 25.10.2001

28.

XXXIII/276/01

29.03.2001

zobowiązania w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Żyrardowie

27.

XXXIII/275/01

29.03.2001

zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

zmieniona Uchwałą Nr LII/421/02 z 08.10.2002

26.

XXXIII/274/01

29.03.2001

zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji Strategii Mieszkaniowej Miasta Żyrardowa oraz planu operacyjnego

25.

XXXIII/273/01

29.03.2001

zmian składu osobowego Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

24.

XXXIII/272/01

29.03.2001

zmian składu osobowego Komisji Oświaty Rady Miejskiej Żyrardowa

23.

XXXII/271/01

22.02.2001

przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

22.

XXXII/270/01

22.02.2001

Programu Funkcjonowania Pomocy Społecznej na 2001 rok

21.

XXXII/269/01

22.02.2001

ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

20.

XXXII/268/01

22.02.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

19.

XXXII/267/01

22.02.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

18.

XXXII/266/01

22.02.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

17.

XXXII/265/01

22.02.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

16.

XXXII/264/01

22.02.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

15.

XXXII/263/01

22.02.2001

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

14.

XXXII/262/01

22.02.2001

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

13.

XXXII/261/01

22.02.2001

zniesienia współwłasności nieruchomości

12.

XXXII/260/01

22.02.2001

zmian składu osobowego komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

11.

XXXII/259/01

22.02.2001

zmian składu osobowego komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

10.

XXXII/258/01

22.02.2001

obsadzenia mandatu radnego

9.

XXXI/257/01

18.01.2001

przekazania nieruchomości w trwały zarząd

8.

XXXI/256/01

18.01.2001

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2001 rok

7.

XXXI/255/01

18.01.2001

wstąpienia Miasta Żyrardów do Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji

6.

XXXI/254/01

18.01.2001

ustanowienia roku 2001 "Rokiem Pawła Hulki-Laskowskiego w mieście Żyrardów"

5.

XXXI/253/01

18.01.2001

zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żyrardowie
załącznik

4.

XXXI/252/01

18.01.2001

wprowadzenia opłat administracyjnych za czynności urzędowe

uchylona Uchwałą Nr XV/140/03 z 04.12.2003

3.

XXXI/251/01

18.01.2001

zmian w budżecie miasta na 2001 rok

2.

XXXI/250/01

18.01.2001

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

1.

XXXI/249/01

18.01.2001

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miejskiej Żyrardowa – 2001 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17558
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9031135
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 13:48

Stopka strony