Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2007 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2007 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

98.

XVII/132/07

28.12.2007

wyznaczenia dwóch przedstawicieli do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie III kadencji

97.

XVII/131/07

28.12.2007

ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2007

96.

XVII/130/07

28.12.2007

uchwalenia budżetu miasta Żyrardowa na rok 2008

zmieniona Uchwałą Nr XIX/141/08 z 28.02.2008, Uchwałą Nr XX/155/08 z 27.03.2008, Uchwałą Nr XXIII/178/08 z 29.05.2008, Uchwałą Nr XXIV/195/08 z 26.06.2008, Uchwałą Nr XXV/201/08 z 28.08.2008, Uchwałą Nr XXVII/217/08 z 25.09.2008, Uchwałą Nr XXVIII/219/08 z 16.10.2008, Uchwałą Nr XXIX/221/08 z 30.10.2008, Uchwałą Nr XXX/235/08 z 27.11.2008 i Uchwałą Nr XXXI/244/08 z 22.12.2008

95.

XVII/129/07

20.12.2007

zmian w budżecie Miasta na  2007 rok

94.

XVI/128/07

20.12.2007

opłaty od posiadania psów

93.

XVI/127/07

20.12.2007

uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Parku Miejskiego im. Karola Dittricha

uchylona Uchwałą Nr XXIX/214/12 z 29.11.2012

92.

XVI/126/07

20.12.2007

zamiany nieruchomości

91.

XVI/125/07

20.12.2007

sprzedaży i zamiany nieruchomości

90.

XVI/124/07    

20.12.2007

przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" sp. z o.o. elementów infrastruktury technicznej

89.

XVI/123/07

20.12.2007

zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

88.

XV/122/07

29.11.2007

powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

87.

XV/121/07

29.11.2007

zamiany nieruchomości

86.

XV/120/07

29.11.2007

sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego

85.

XV/119/07 

29.11.2007

nadania nazw ulicom

84.

XV/118/07

29.11.2007

zbycia udziału w nieruchomości

83.

XV/117/07

29.11.2007

rozpatrzenie skargi

82.

XV/116/07

29.11.2007

obniżenia wysokości wskaźnika procentowego do wyliczenia wysokości dodatku mieszkaniowego

81.

XV/115/07

29.11.2007

przyjęcia Statutu Miejskiego Domu Kultury w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXIII/188/08 z 29.05.2008

80.

XV/114/07

29.11.2007

przekazanie na rzecz "AQUA ŻYRARDÓW" Sp. z o.o. nakładów poniesionych na realizację inwestycji p.n. "Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-usługowego w Żyrardowie"

79.

XV/113/07

29.11.2007

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

78.

XV/112/07

29.11.2007

określenia stawek podatku od nieruchomości

77.

XV/111/07

29.11.2007

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXX/234/08 z 27.11.2008

76.

XV/110/07

29.11.2007

zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

75.

XIV/109/07

25.10.2007

powołania przedstawicieli Rady Miasta w skład Komisji Opiniującej

74.

XIV/108/07

25.10.2007

zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

73.

XIII/107/07

27.09.2007

wyboru ławników Sądu Rejonowego w Żyrardowie na kadencję lat 2008–2011

72.

XIII/106/07

27.09.2007

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

71.

XIII/105/07

27.09.2007

nabycia nieruchomości

70.

XIII/104/07

27.09.2007

sprzedaży nieruchomości

69.

XIII/103/07

27.09.2007

sprzedaży nieruchomości

68.

XIII/102/07

27.09.2007

wyboru ławników Wydziału Pracy Sądu Rejonowego w Żyrardowie na kadencję lat 2008–2011

67.

XIII/101/07

27.09.2007

wyboru ławników Sądu Rejonowego w Żyrardowie na kadencję lat 2008–2011

uchylona Uchwałą Nr XIII/107/07 z 27.09.2007

66.

XIII/100/07

27.09.2007

wyboru ławników Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję lat 2008–2011

65.

XIII/99/07

27.09.2007

przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze"

uchylona Uchwałą Nr XIX/144/08 z 28.02.2008 r.

64.

XIII/98/07

27.09.2007

utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze"

zmieniona Uchwałą Nr XIX/143/08 z 28.02.2008 r.

63.

XIII/97/07

27.09.2007

dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr XXIX/225/08 z 30.10.2008 r.

62.

XIII/96/07

27.09.2007

zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

61.

XII/95/07

12.09.2007

utworzenia obwodów głosowania

60.

XI/94/07

30.08.2007

powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

59.

XI/93/07

30.08.2007

określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami samochodowymi na terenie miasta Żyrardów

58.

XI/92/07

30.08.2007

określenia granicy obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie przy ul. Narutowicza 35

uchylona Uchwałą Nr XIX/153/08 z 28.02.2008 r.

57.

XI/91/07

30.08.2007

uchylenia uchwały

56.

XI/90/07

30.08.2007

określenia granicy obwodu Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Filipa de Girarda w Żyrardowie przy ul. Jasnej 11

uchylona Uchwałą Nr XIX/153/08 z 28.02.2008 r.

55.

XI/89/07

30.08.2007

uchylenia uchwały

54.

XI/88/07

30.08.2007

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zespole Urbanistycznym w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXIII/181/08 z 29.05.2008 r.

53.

XI/87/07

30.08.2007

statutu Miejskiego Zespołu Urbanistycznego

52.

XI/86/07

30.08.2007

podjęcia inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez radę gminy na rok 2007

51.

XI/85/07

30.08.2007

zmiany uchwały

50.

XI/84/07

30.08.2007

zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

49.

X/83/07

21.06.2007

rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta

48.

X/82/07

21.06.2007

przekazania nieruchomości w formie aportu  w użytkowanie wieczyste dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie

47.

X/81/07

21.06.2007

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

46.

X/80/07

21.06.2007

przejęcie od Wojewody zadań ochrony oraz opieki nad zabytkami

45.

X/79/07

21.06.2007

zmieniająca Statut Miasta Żyrardów

44.

X/78/07

21.06.2007

uchylajaca uchwałę w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej w gminie Rewal

43.

X/77/07

21.06.2007

zmiany uchwały Nr XLVIII/378/06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 31 sierpnia 2006 r.

uchylona Uchwałą Nr XLII/309/13 z 30.12.2012

42.

X/76/07

21.06.2007

zmiany uchwały Nr XXIV/169/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r.

41.

X/75/07

21.06.2007

emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

40.

X/74/07

21.06.2007

zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

39.

IX/73/07

28.05.2007

wyrażenia zgody na ustanowienie trwałego zarządu

38.

IX/72/07

28.05.2007

regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Żyrardów

37.

IX/71/07

28.05.2007

opłat za świadczenia udzielane przez miejskie przedszkola prowadzone przez Miasto Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr V/26/11 z 27.01.2011

36.

IX/70/07

28.05.2007

pozbawienia fragmentu drogi gminnej ul.Poprzecznej obecnej kategorii i wyłączenia jej z użytkowania

35.

IX/69/07

28.05.2007

przekazania na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" sp. z o.o. elementów infrastruktury technicznej

34.

IX/68/07

28.05.2007

przekazania nieruchomości w formie aportu w użytkowanie wieczyste dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie

33.

IX/67/07

28.05.2007

sprzedaży, zamiany i nabycia nieruchomości przyległych

32.

IX/66/07

28.05.2007

nieodpłatnego nabycia nieruchomości

31.

IX/65/07

28.05.2007

zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

30.

VIII/64/07

26.04.2007

przekazania środków finansowych dla Policji

29.

VIII/63/07

26.04.2007

zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

28.

VIII/62/07

26.04.2007

udzielenia absolutorium

27.

VII/61/07

16.04.2007

powiadomienia Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego

26.

VI/60/07

29.03.2007

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok

25.

VI/59/06

29.03.2007

nabycia nieruchomości

24.

VI/58/07

29.03.2007

propozycji pozbawienia fragmentu drogi gminnej ul.Poprzecznej obecnej kategorii i wyłączenia go z użytkowania

23.

VI/57/07

29.03.2007

regulaminu określającego wysokość środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy, a także warunki i sposób ich przyznawania

22.

VI/56/07

29.03.2007

utworzenia oddziałów integracyjnych i oddziałów specjalnych w Miejskim Przedszkolu Nr 2

21.

VI/55/07 

29.03.2007

wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady do dokonania czynności w zakresie podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miejskiej Żyrardowa

20.

VI/54/07

29.03.2007

zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

19.

V/53/07

22.02.2007

zmian składu Komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

18.

V/52/07

22.02.2007

zmian składu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Żyrardowa

17.

V/51/07

22.02.2007

zmian składu komisji Rady Miejskiej Żyrardowa

16.

V/50/07

22.02.2007

regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposóbu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych

uchylona Uchwałą Nr XIX/145/08 z 28.02.2008

15.

V/49/07

22.02.2007

uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr XXXI/246/13 z 21.03.2013

14.

V/48/07

22.02.2007

określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

13.

V/47/07

22.02.2007

sprzedaży nieruchomości przyległych

12.

V/46/07

22.02.2007

sprzedaży nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Okrzei 52 ł

11.

V/45/07

22.02.2007

zmian w budżecie Miasta na 2007 rok

10.

V/44/07

22.02.2007

obsadzenia mandatu radnego

9.

V/43/07

22.02.2007

obsadzenia mandatu radnego

8.

IV/42/07

25.01.2007

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

7.

IV/41/07

25.01.2007

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

6.

IV/40/07

25.01.2007

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XV/111/07 z 29.11.2007

5.

IV/39/07

25.01.2007

ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie 

zmieniona Uchwałą Nr XXIV/199/08 z 26.06.2008, Uchwałą Nr XXV/209/08 z 28.08.2008; uchylona Uchwałą Nr XXVII/198/12 z 27.09.2012

4.

IV/38/07

25.01.2007

Programu współpracy Miasta Żyrardów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2007

3.

IV/37/07

25.01.2007

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

2.

IV/36/07

25.01.2007

przekazania środków finansowych dla Policji

1.

IV/35/07

25.01.2007

poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

uchylona Uchwałą Nr LXII/478/18 z 08.11.2018

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2007 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17547
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9026937
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 09:06

Stopka strony