Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2008 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2008 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

120.

XXXI/252/08

22.12.2008

przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Żyrardowa

119.

XXXI/251/08

22.12.2008

przystąpienia do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Żyrardowa 

118.

XXXI/250/08

22.12.2008

podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w Żyrardowie 

117.

XXXI/249/08

22.12.2008

podwyższenia kapitału zakładowego "AQUA ŻYRARDÓW" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością  w Żyrardowie 

116.

XXXI/248/08

22.12.2008

oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu nabywcom lokali mieszkalnych

115.

XXXI/247/08

22.12.2008

wyrażenia woli przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego zadania z zakresu właściwości powiatu dotyczącego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

114.

XXXI/246/08

22.12.2008

uchwalenia budżetu Miasta Żyrardowa na 2009 rok

zmieniona Uchwałą Nr XXXII/253/09 z 26.02.2009, Uchwałą Nr XXXIII/276/09 z 26.03.2009, Uchwałą Nr XXXIV/281/09 z 23.04.2009, Uchwałą Nr XXXV/288/09 z 28.05.2009, Uchwałą Nr XXXVI/293/09 z 18.06.2009, Uchwałą Nr XXXVII/300/09 z 27.08.2009, Uchwałą Nr XXXVII/310/09 z 30.09.2009, Uchwałą Nr XXXIX/318/09 z 29.10.2009, Uchwałą Nr XL/326/09 z 26.11.2009 i Uchwałą Nr XLI/335/09 z 22.12.2009

113.

XXXI/245/08

22.12.2008

ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2008

112.

XXXI/244/08

22.12.2008

zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

111.

XXX/243/08

27.11.2008

powołania przedstawicieli Rady Miasta w skład Komisji Opiniującej

110.

XXX/242/08

27.11.2008

zatwierdzenia projektu systemowego "Razem łatwiej"

109.

XXX/241/08

27.11.2008

ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transporu drogowego taksówką w Żyrardowie na 2009 r.

uchylona Uchwałą Nr L/420/10 z 28.10.2010

108.

XXX/240/08

27.11.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

uchylona Uchwałą Nr XVII/110/2015 z 10.12.2015

107.

XXX/239/08

27.11.2008

Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2009

106.

XXX/238/08

27.11.2008

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXXIV/284/09 z 23.04.2009

105.

XXX/237/08

27.11.2008

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

104.

XXX/236/08

27.11.2008

określenia stawek podatku od nieruchomości

103.

XXX/235/08

27.11.2008

zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

102.

XXX/234/08

27.11.2008

ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

101.

XXIX/233/08

30.10.2008

ustanowienia zabezpieczenia

100.

XXIX/232/08

30.10.2008

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Żyrardów na lata 2008-2012

99.

XXIX/231/08

30.10.2008

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

98.

XXIX/230/08

30.10.2008

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

97.

XXIX/229/08

30.10.2008

oddanie w trwały zarząd

96.

XXIX/228/08

30.10.2008

sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego

95.

XXIX/227/08

30.10.2008

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Chopina 13

94.

XXIX/226/08

30.10.2008

zmiany Uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości

93.

XXIX/225/08

30.10.2008

zmiany uchwały dotyczącej dodatkowego oznaczenia taksówek zarejestrowanych na terenie Miasta Żyrardowa

92.

XXIX/224/08

30.10.2008

przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2008-2032
załącznik

zmieniona Uchwałą Nr XXXII/273/09 z 26.02.2009

91.

XXIX/223/08

30.10.2008

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Żyrardów

zmieniona Uchwałą Nr XXXI/220/16 z 29.09.2016

90.

XXIX/222/08

30.10.2008

zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta Żyrardowa

89.

XXIX/221/08

30.10.2008

zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

88.

XXVIII/220/08

16.10.2008

emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

87.

XXVIII/219/08

16.10.2008

zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

86.

XXVII/218/08

25.09.2008

emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

uchylona Uchwałą Nr XXVIII/220/08 z 16.10.2008

85.

XXVII/217/08

25.09.2008

zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

84.

XXVI/216/08

11.09.2008

nadania tutułu Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa

83.

XXVI/215/08

11.09.2008

utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie, nadania mu statutu

82.

XXVI/214/08

11.09.2008

utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie, nadania mu statutu

81.

XXVI/213/08

11.09.2008

utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie, nadania mu statutu

80.

XXVI/212/08

11.09.2008

utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie, nadania mu statutu

79.

XXVI/211/08

11.09.2008

utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie, nadania mu statutu

78.

XXVI/210/08

11.09.2008

utworzenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie, nadania mu statutu

77.

XXV/209/08

28.08.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXVII/198/12 z 27.09.2012

76.

XXV/208/08

28.08.2008

wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej 

75.

XXV/207/08

28.08.2008

zniesienia współwłasności nieruchomości

74.

XXV/206/08

28.08.2008

ustanowienia prawa użytkowania

73.

XXV/205/08

28.08.2008

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Jodłowskiego 11

72.

XXV/204/08

28.08.2008

sprzedaż nieruchomości

zmieniona Uchwałą Nr XXIX/226/08 z 30.10.2008

71.

XXV/203/08

28.08.2008

trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji dla przedszkoli i szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych i prawnych prowadzących na terenie Miasta Żyrardowa wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.14 a ust. 7 ustawy o systemie oświaty

uchylona Uchwałą Nr XVII/104/15 z 10.12.2015

70.

XXV/202/08

28.08.2008

określenia zasad i form przyznawania nagród edukacyjnych Prezydenta Miasta Żyrardowa dla wybitnie uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych funkcjonujących na terenie Miasta Żyrardowa w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

uchylona Uchwałą Nr XXI/171/12 z 26.04.2012

69.

XXV/201/08

28.08.2008

zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

68.

XXIV/200/08

26.06.2008

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

67.

XXIV/199/08

26.06.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe środkami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXVII/198/12 z 27.09.2012

66.

XXIV/198/08

26.06.2008

zmiany nazwy ulicy Krętej

65.

XXIV/197/08

26.06.2008

sprzedaży nieruchomości

64.

XXIV/196/08

26.06.2008

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

63.

XXIV/195/08

26.06.2008

zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

62.

XXIII/194/08

29.05.2008

sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowania wieczystego

61.

XXIII/193/08

29.05.2008

przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Spółka z o.o.w Żyrardowie 

60.

XXIII/192/08

29.05.2008

sprzedaży nieruchomości

59.

XXIII/191/08

29.05.2008

ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrardowie

58.

XXIII/190/08

29.05.2008

uchylenia uchwały Rady Miejskiej Żyrardowa wprowadzającej regulaminowy zakaz spożywania napojów alkoholowych w niektórych miejscach publicznych na terenie Żyrardowa

57.

XXIII/189/08

29.05.2008

przystąpienia do Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

56.

XXIII/188/08

29.05.2008

zmiany nazwy Miejskiego Domu Kultury i nadania statutu

zmieniona Uchwałą Nr XLIX/348/14 z 26.06.2014

55.

XXIII/187/08

29.05.2008

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

uchylona Uchwałą Nr XXIV/184/12 z 28.06.2012

54.

XXIII/186/08

29.05.2008

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

53.

XXIII/185/08

29.05.2008

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

52.

XXIII/184/08

29.05.2008

o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

51.

XXIII/183/08

29.05.2008

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

50.

XXIII/182/08

29.05.2008

Regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XLVIII/400/10 z 26.08.2010

49.

XXIII/181/08

29.05.2008

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Zespole Urbanistycznym w Żyrardowie

48.

XXIII/180/08

29.05.2008

ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Żyrardowa

47.

XXIII/179/08

29.05.2008

zmiany Uchwały Nr XLVI/358/06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Żyrardów oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

uchylona Uchwałą Nr XXVII/218/08 z 25.09.2008, Uchwałą Nr XXVIII/220/08 z 16.10.2008

46.

XXIII/178/08

29.05.2008

zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

45.

XXII/177/08

24.04.2008

wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego

44.

XXII/176/08

24.04.2008

uzupełnienia składu Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa

43.

XXII/175/08

24.04.2008

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2007 r.

42.

XXI/174/08

16.04.2008

nabycia nieruchomości położonej w gminie Wiskitki

41.

XXI/173/08

16.04.2008

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

40.

XXI/172/08

16.04.2008

sprzedaży nieruchomości

39.

XXI/171/08

16.04.2008

sprzedaży nieruchomości

zmieniona Uchwałą Nr XXXII/271/09 z 26.02.2009

38.

XX/170/08

27.03.2008

ustanowienie trwałego zarządu

37.

XX/169/08

27.03.2008

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

36.

XX/168/08

27.03.2008

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr LV/415/18 z 19.04.2018

35.

XX/167/08

27.03.2008

ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

uchylona Uchwałą Nr LV/414/18 z 19.04.2018

34.

XX/166/08

27.03.2008

zamiaru utworzenia od dnia 1 października 2008 r. Zespołu Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie

33.

XX/165/08

27.03.2008

zamiaru utworzenia od dnia 1 października 2008 r. Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie

32.

XX/164/08

27.03.2008

zamiaru utworzenia od dnia 1 października 2008 r. Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie

31.

XX/163/08

27.03.2008

zamiaru utworzenia od dnia 1 października 2008 r. Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie

30.

XX/162/08

27.03.2008

zamiaru utworzenia od dnia 1 października 2008 r. Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie

29.

XX/161/08

27.03.2008

zamiaru utworzenia od dnia 1 października 2008 r. Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie

28.

XX/160/08

27.03.2008

ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrardów

27.

XX/159/08

27.03.2008

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr XX/160/08 z 27.03.2008

26.

XX/158/08

27.03.2008

regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

załączniki do uchwały zmienione Uchwałą Nr XXXII/256/09 z 26.02.2009

25.

XX/157/08

27.03.2008

rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym oraz szczegółowych zasady i trybu ich przyznawania
załącznik

uchylona Uchwałą Nr XIII/83/11 z 31.08.2011

24.

XX/156/08

27.03.2008

przyjęcia Miejskiego Programu Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013

23.

XX/155/08

27.03.2008

zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

22.

XIX/154/08

28.02.2008

ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żyrardów

21.

XIX/153/08

28.02.2008

ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Żyrardów

20.

XIX/152/08

28.02.2008

założenia Publicznego Gimnazjum Nr 7 w Żyrardowie i nadania statutu

19.

XIX/151/08

28.02.2008

założenia Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie i nadania statutu

18.

XIX/150/08

28.02.2008

założenia Publicznego Gimnzajum Nr 4 w Żyrardowie i nadania statutu

17.

XIX/149/08

28.02.2008

założenia Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Żyrardowie z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie i nadania statutu

16.

XIX/148/08

28.02.2008

założenia Szkoły Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie i nadania statutu

15.

XIX/147/08

28.02.2008

założenia Szkoły Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie i nadania statutu

14.

XIX/146/08

28.02.2008

ustalenia wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego pierwszej kategorii zaszeregowania w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników administarcji i obsługi zatrudnionych w miejskich przedszkolach, szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach i Miejskim Ogrodzie Jordanowskim w Żyrardowie oraz jednego punktu w złotych

13.

XIX/145/08

28.02.2008

regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a tekże sposobu obliczania wynagrodzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

uchylona Uchwałą Nr XXXII/255/09 z 26.02.2009

12.

XIX/144/08

28.02.2008

przyjęcia Statutu Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze"

11.

XIX/143/08

28.02.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Mazowieckiego Związku Międzygminnego "Czyste Mazowsze"

10.

XIX/142/08

28.02.2008

procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu oraz procedura rozpatrywania  rocznego sprawozdania z wykonania budżetu 

uchylona Uchwałą Nr XIII/82/11 z 31.08.2011

9.

XIX/141/08

28.02.2008

zmian w budżecie Miasta na 2008 rok

8.

XVIII/140/08

31.01.2008

ustalenia płatnej strefy reklamowo-informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

zmieniona Uchwałą Nr XL/329/09 z 26.11.2009; uchylona Uchwałą Nr XLII/290/17 z 27.04.2017

7.

XVIII/139/08

31.01.2008

przekazywania środków finansowych dla Policji

6.

XVIII/138/08

31.01.2008

zasad wydzierżawiania nieruchomości

zmieniona Uchwałą Nr XLIV/367/10 z 25.03.2010

5.

XVIII/137/08

31.01.2008

Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 rok

4.

XVIII/136/08

31.01.2008

Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008

3.

XVIII/135/08

31.01.2008

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok

2.

XVIII/134/08

31.01.2008

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

1.

XVIII/133/08

31.01.2008

poręczenia kredytu

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2008 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17567
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9066974
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 13:48

Stopka strony