Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2009 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2009 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

86.

XLI/338/09

22.12.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

85.

XLI/337/09

22.12.2009

Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2010

84.

XLI/336/09

22.12.2009

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2010

zmieniona Uchwałą Nr XLII/339/10 z 28.01.2010, Uchwałą Nr XLIV/362/10 z 25.03.2010, Uchwałą Nr XLV/374/10 z 29.04.2010, Uchwałą Nr XLVI/385/10 z 27.05.2010, Uchwałą Nr XLVII/389/10 z 24.06.2010, Uchwałą Nr XLVIII/397/10 z 26.08.2010, Uchwałą Nr XLIX/405/10 z 30.09.2010, Uchwałą Nr L/414/10 z 28.10.2010, Uchwałą Nr LI/424/10 z 09.11.2010, Uchwałą Nr IV/15/10 z 30.12.2010

83.

XLI/335/09

22.12.2009

zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

82.

XL/334/09

26.11.2009

przystąpienia Miasta Żyrardowa do Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

81.

XL/333/09

26.11.2009

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

80.

XL/332/09

26.11.2009

przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

79.

XL/331/09

26.11.2009

o przystapieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

78.

XL/330/09

26.11.2009

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

zmieniona Uchwałą Nr XLIII/358/10 z 25.02.2010 oraz Uchwałą Nr X/61/15 z 18.06.2015; uchylona Uchwałą Nr XLII/291/17 z 27.04.2017

77.

XL/329/09

26.11.2009

zmieniająca uchwałę nr XVIII/140/08 z dnia 31.01.2008 r. dotyczącą ustalenia płatnej strefy reklamowo-informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy oraz określenia sposobu pobierania tych opłat

uchylona Uchwałą Nr XLII/290/17 z 27.04.2017

76.

XL/328/09

26.11.2009

 określenia stawek podatku od nieruchomości

75.

XL/327/09

26.11.2009

określenia wyskości stawek podatku od środków transportowych

74.

XL/326/09

26.11.2009

zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

73.

XXXIX/325/09

29.10.2009

udzielenia poręczenia kredytu

uchylona Uchwałą Nr XLIII/359/10 z 25.02.2010

72.

XXXIX/324/09

29.10.2009

rozpatrzenia skargi

71.

XXXIX/323/09

29.10.2009

rozpatrzenia skargi

70.

XXXIX/322/09

29.10.2009

rozpatrzenia skargi

69.

XXXIX/321/09

29.10.2009

pozbawienia statusu pomnika przyrody

68.

XXXIX/320/09

29.10.2009

sprzedaży nieruchomości

67.

XXXIX/319/09

29.10.2009

zmiany Uchwały Nr XXXV/289/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

66.

XXXIX/318/09

29.10.2009

zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

65.

XXXVIII/317/09

30.09.2009

sprostowania udziałów w użytkowaniu wieczystym działki gruntu, w zwiazku z korektą udziałów w nieruchomości wspólnej

64.

XXXVIII/316/09

30.09.2009

sprzedaży nieruchomości

63.

XXXVIII/315/09

30.09.2009

przyjęcia Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XVI/87/15 z 29.10.2015

62.

XXXVIII/314/09

30.09.2009

przyjęcia "Programu obniżenia niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2009–2017"
załącznik

uchylona Uchwałą Nr IV/26/18 z 28.12.2018

61.

XXXVIII/313/09

30.09.2009

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa, obejmującego obszar po zachodniej stronie ul. 1 Maja na odcinku od ul. Czystej do granic miasta

60.

XXXVIII/312/09

30.09.2009

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

59.

XXXVIII/311/09

30.09.2009

zaliczenia dróg o znaczeniu loklanym do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu
załącznik

58.

XXXVIII/310/09

30.09.2009

zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

57.

XXXVII/309/09

27.08.2009

rozpatrzenia skargi

56.

XXXVII/308/09

27.08.2009

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

55.

XXXVII/307/09

27.08.2009

przedłużenia okresu użytkowania wieczystego

54.

XXXVII/306/09

27.08.2009

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1

zmieniona Uchwałą Nr XIV/94/11 z 22.09.2011; uchylona Uchwałą Nr XLV/302/17 z 22.06.2017

53.

XXXVII/305/09

27.08.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości

52.

XXXVII/304/09

27.08.2009

sprzedaży nieruchomości

51.

XXXVII/303/09

27.08.2009

likwidacji zakładu budżetowego "Miejski Zakład Komunikacyjny w Żyrardowie"

zmieniona Uchwałą Nr XLIV/366/10 z 25.03.2010

50.

XXXVII/302/09

27.08.2009

wystawienia weksla własnego in blanco jako forma zabezpieczenia zwrotu środków dla Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

49.

XXXVII/301/09

27.08.2009

zmieniająca uchwałę nr XXXIV/282/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

48.

XXXVII/300/09

27.08.2009

zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

47.

XXXVII/299/09

27.08.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjecia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

46.

XXXVI/298/09

18.06.2009

rozpatrzenia skargi

45.

XXXVI/297/09

18.06.2009

przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/299/09 z 27.08.2008, Uchwałą Nr XLIV/365/10 z 25.02.2010 i Uchwałą Nr VI/48/19 z 21.02.2019

44.

XXXVI/296/09

18.06.2009

sprzedaży nieruchomości

zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/305/09 z 27.08.2009

43.

XXXVI/295/09

18.06.2009

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

42.

XXXVI/294/09

18.06.2009

wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia umowy

41.

XXXVI/293/09

18.06.2009

zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

40.

XXXV/292/09

28.05.2009

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

39.

XXXV/291/09

28.05.2009

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa
załącznik, mapy, raport

uchylona Uchwałą Nr XXIII/165/16 z 28.04.2016

38.

XXXV/290/09

28.05.2009

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Kasztanowej

37.

XXXV/289/09

28.05.2009

emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/319/09 z 29.10.2009

36.

XXXV/288/09

28.05.2009

zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

35.

XXXIV/287/09

23.04.2009

rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

34.

XXXIV/286/09

23.04.2009

skargi Janusza Kasprzyckiego

33.

XXXIV/285/09

23.04.2009

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Żyrardowa

32.

XXXIV/284/09

23.04.2009

przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

31.

XXXIV/283/09

23.04.2009

wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości oraz zgody na nabycie nieruchomości

30.

XXXIV/282/09

23.04.2009

wyrażenia zgody na utworzenie rachunku dochodów własnych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których oraganem prowadzącym jest Miasto Żyrardów 

zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/301/09 z 27.08.2009

29.

XXXIV/281/09

23.04.2009

zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

28.

XXXIV/280/09

23.04.2009

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2008 r.

27.

XXXIII/279/09

26.03.2009

oddanie w trwały zarząd

26.

XXXIII/278/09

26.03.2009

zatwierdzenia projektu systemowego pn.: "Razem łatwiej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałannie 7.1.1.

25.

XXXIII/277/09

26.03.2009

utworzenia dodatkowych obwodów głosowania do wyborów do Parlamentu Europejskiego

24.

XXXIII/276/09

26.03.2009

zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

23.

XXXII/275/09

26.02.2009

przekazania srodków finansowych dla Policji

22.

XXXII/274/09

26.02.2009

rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta

21.

XXXII/273/09

26.02.2009

zmieniająca uchwałę Nr XXIX/224/08 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2008 roku w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta Żyrardowa w latach 2008-2032"

20.

XXXII/272/09

26.02.2009

sprzedaży nieruchomości na rzecz Polskiej Grupy Energetycznej Dystrybycja Łódź - Teren

19.

XXXII/271/09

26.02.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości

18.

XXXII/270/09

26.02.2009

określenia sposobu organizacji komunikacji publicznej w Żyrardowie

17.

XXXII/269/09

26.02.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2006-2010"

16.

XXXII/268/09

26.02.2009

Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXIX/194/16 z 25.08.2016

15.

XXXII/267/09

26.02.2009

Regulaminu Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XLVIII/399/10 z 26.08.2010

14.

XXXII/266/09

26.02.2009

udzielenia pomocy Województwu Mazowieckiemu

zmieniona Uchwałą Nr XLVII/392/10 z 24.06.2010

13.

XXXII/265/09

26.02.2009

przystąpienia Miasta Żyrardowa do projektów kluczowych realizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

12.

XXXII/264/09

26.02.2009

przystąpienia do stowarzyszenia

11.

XXXII/263/09

26.02.2009

powołania Rady Programowej ds. Strategii Rozwoju Miasta Żyrardowa

10.

XXXII/262/09

26.02.2009

o przystapieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

9.

XXXII/261/09

26.02.2009

oddanie w trwały zarząd

8.

XXXII/260/09

26.02.2009

sprzedaży nieruchomości

7.

XXXII/259/09

26.02.2009

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok

6.

XXXII/258/09

26.02.2009

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

5.

XXXII/257/09

26.02.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub cakowitego zwolnienia od opłat

4.

XXXII/256/09

26.02.2009

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

3.

XXXII/255/09

26.02.2009

regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

zmieniona Uchwałą Nr IX/52/15 z 28.05.2015 oraz Uchwałą Nr XL/272/17 z 02.03.2017

2.

XXXII/254/09

26.02.2009

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żyrardów oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

1.

XXXII/253/09

26.02.2009

zmian w budżecie Miasta na 2009 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2009 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17680
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110235
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony