Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2010 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2010 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

88.

LI/426/10

09.11.2010

zamiany nieruchomości

87.

LI/425/10

09.11.2010

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między Gminą Żyrardów a Gminami Grodzisk Mazowiecki i Jaktorów dotyczącego współfinansowania nauczania religii Kościoła Chrześcjan Baptystów

86.

LI/424/10

09.11.2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

85.

L/423/10

28.10.2010

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

84.

L/422/10

28.10.2010

rozpatrzenia skargi

83.

L/421/10

28.10.2010

aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

82.

L/420/10

28.10.2010

ustalenia do wydania liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w Żyrardowie na 2011 r.

81.

L/419/10

28.10.2010

zmieniająca uchwałę Nr XXII/125/91 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 5 grudnia 1991 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego o nazwie "Targowisko Miejskie"

80.

L/418/10

28.10.2010

sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym

79.

L/417/10

28.10.2010

sprzedaży nieruchomości

78.

L/416/10

28.10.2010

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Pustynnej 69

77.

L/415/10

28.10.2010

określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

76.

L/414/10

28.10.2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

75.

XLIX/413/10

30.09.2010

o uchwaleniu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa
załącznik nr 1, mapa – synteza, mapa nr 1, mapa nr 2, mapa nr 3, mapa nr 4, mapa nr 5, mapa nr 6, mapa nr 7, mapa nr 7a, mapa nr 8, załącznik nr 2, załącznik nr 3, podsumowanie, uzasadnienie

powiązana: Uchwała Nr L/421/10 z 28.10.2010; zmieniona Uchwałą Nr LII/374/14 z 30.10.2014

74.

XLIX/412/10

30.09.2010

sprzedaży nieruchomości

73.

XLIX/411/10

30.09.2010

sprzedaży nieruchomości

72.

XLIX/410/10

30.09.2010

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 84

71.

XLIX/409/10

30.09.2010

przyjęcia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017" oraz "Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Żyrardowa na lata 2010–2013 z perspektywą na lata 2014–2017"
plan, program, mapa nr 1, mapa nr 2, mapa nr 3

uchylona Uchwałą Nr XXXVII/244/16 z 29.12.2016

70.

XLIX/408/10

30..09.2010

udzielenia pomocy Powiatowi Żyrardowskiemu

69.

XLIX/407/10

30.09.2010

zmieniająca uchwałę Nr II/21/02 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 6 grudnia 2002 roku w sprawie opłaty targowej

uchylona Uchwałą Nr XVII/110/15 z 10.12.2015

68.

XLIX/406/10

30.09.2010

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyboru Prezydenta Miasta

67.

XLIX/405/10

30.09.2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

66.

XLIX/404/10

30.09.2010

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

65.

XLVIII/403/10

26.08.2010

podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Żyrardowie

64.

XLVIII/402/10

26.08.2010

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Pustynnej 39

63.

XLVIII/401/10

26.08.2010

nadania nazwy ulicy

62.

XLVIII/400/10

26.08.2010

Regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XIII/85/11 z 31.08.2011

61.

XLVIII/399/10

26.08.2010

Regulaminu Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Żyrardowie

60.

XLVIII/398/10

26.08.2010

określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności tych organizacji

uchylona Uchwałą Nr VIII/44/11 z 31.03.2011

59.

XLVIII/397/10

26.08.2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

58.

XLVII/396/10

24.06.2010

sprzedaży nieruchomości

57.

XLVII/395/10

24.06.2010

sprzedaży nieruchomości

56.

XLVII/394/10

24.06.2010

zmian w opisie granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Miasta Żyrardowa

55.

XLVII/393/10

24.06.2010

przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

54.

XLVII/392/10

24.06.2010

zmiany uchwały Nr XXXII/266/09 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie udzielenia pomocy Województwu Mazowieckiemu

53.

XLVII/391/10

24.06.2010

zmiany Uchwały Nr XLVI/357/06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego

zmieniona Uchwałą Nr XV/104/11 z 27.10.2011; uchylona Uchwałą Nr XXX/219/12 z 27.12.2012

52.

XLVII/390/10

24.06.2010

emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

51.

XLVII/389/10

24.06.2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

50.

XLVI/388/10

27.05.2010

wspólnego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II"

49.

XLVI/387/10

27.05.2010

zmiany uchwały

48.

XLVI/386/10

27.05.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Zakładowi Budżetowemu "Targowisko Miejskie"

47.

XLVI/385/10

27.05.2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

46.

XLV/384/10

29.04.2010

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

45.

XLV/383/10

29.04.2010

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

44.

XLV/382/10

29.04.2010

zmian w opisie granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Miasta Żyrardowa

43.

XLV/381/10

29.04.2010

ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

zmieniona Uchwałą Nr XXXI/243/13 z 21.03.2013, Uchwałą Nr XVI/97/15 z 24.11.2015, Uchwałą Nr XXIX/197/2016 z 25.09.2016, Uchwałą Nr LV/405/18 z 19.04.2018, Uchwałą Nr LVII/431/18 z 28.06.2018 i Uchwałą Nr LXI/468/18 z 11.10.2018

42.

XLV/380/10

29.04.2010

zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Żyrardowie

41.

XLV/379/10

29.04.2010

sprzedaży nieruchomości

40.

XLV/378/10

29.04.2010

przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

39.

XLV/377/10

29.04.2010

przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

38.

XLV/376/10

29.04.2010

zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Żyrardowskiego w sprawie likwidacji samodzielnego publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

37.

XLV/375/10

29.04.2010

wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

36.

XLV/374/10

29.04.2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

35.

XLV/373/10

29.04.2010

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Żyrardowa z tytułu wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2009 r.

34.

XLV/372/10

29.04.2010

obsadzenia mandatu radnego

33.

XLV/371/10

29.04.2010

stwierdzenia wygaśniecia mandatu radnego

32.

XLIV/370/10

25.03.2010

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej

31.

XLIV/369/10

25.03.2010

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

30.

XLIV/368/10

25.03.2010

zatwierdzenia projektu systemowego "Razem łatwiej" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

29.

XLIV/367/10

25.03.2010

zmiany uchwały

28.

XLIV/366/10

25.03.2010

zmiany uchwały Nr XXXVI/303/09 Rady Miasta Żyrardowa

27.

XLIV/365/10

25.03.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie

26.

XLIV/364/10

25.03.2010

przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2010–2013"
aneks, załączniki

25.

XLIV/363/10

25.03.2010

przyjęcia Strategii Rozwoju Żyrardowa do roku 2025

uchylona Uchwałą Nr XIX/136/16 z 28.01.2016

24.

XLIV/362/10

25.03.2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

23.

XLIII/361/10

25.02.2010

uchylająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Żyrardów

22.

XLIII/360/10

25.02.2010

wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia umowy

21.

XLIII/359/10

25.02.2010

udzielenia poręczenia kredytu

20.

XLIII/358/10

25.02.2010

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

19.

XLIII/357/10

25.02.2010

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Żyrardowa

powiązana: Uchwała Nr VI/36/11 z 24.02.2011

18.

XLIII/356/10

25.02.2010

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego plannu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

17.

XLIII/355/10

25.02.2010

przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

16.

XLII/354/10

28.01.2010

rozpatrzenia skargi

15.

XLII/353/10

28.01.2010

rozpatrzenia skargi

14.

XLII/352/10

28.01.2010

zatwierdzenia "Regulaminu dofinansowania dla osób fizycznych kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie Miasta Żyrardowa"

uchylona Uchwałą Nr X/59/11 z 19.05.2011; uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową 19.05.2011

13.

XLII/351/10

28.01.2010

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

12.

XLII/350/10

28.01.2010

zatwierdzenia projektu "Równe szanse edukacyjne uczniów żyrardowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych"

11.

XLII/349/10

28.01.2010

powołania Komisji oceniajacej wnioski o przyznanie stypendium

10.

XLII/348/10

28.01.2010

stypendiów dla osób zajmujacych się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury

9.

XLII/347/10

28.01.2010

nadania nazw ulicom

8.

XLII/346/10

28.01.2010

nazwy ulicy

7.

XLII/345/10

28.01.2010

przyjęcia istniejących nazw ulic

zmieniona Uchwałą Nr XLVI/387/10 z 27.05.2010

6.

XLII/344/10

28.01.2010

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok

5.

XLII/343/10

28.01.2010

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

4.

XLII/342/10

28.01.2010

ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żyrardów oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2010 rok

3.

XLII/341/10

28.01.2010

powołania przedstawicieli Rady Miasta w skład Komisji oceniającej wnioski o udzielenie dotacji

2.

XLII/340/10

28.01.2010

określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Żyrardów

uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową; uchylona Uchwałą Nr XLIII/361/10 z 25.02.2010

1.

XLII/339/10

28.01.2010

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2010

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2010 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17686
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110386
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony