Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2018 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2018 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

98.

LXII/479/18

08.11.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

97.

LXII/478/18

08.11.2018

poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

96.

LXII/477/18

08.11.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

95.

LXII/476/18

08.11.2018

zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

94.

LXI/475/18

11.10.2018

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa zatwierdzonego uchwałą Nr XXXVIII/257/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 stycznia 2017 r.
załącznik nr 1, załącznik nr 2

93.

LXI/474/18

11.10.2018

regulaminu parkingów "Parkuj i Jedź" zarządzanych przez Prezydenta Miasta Żyrardowa

92.

LXI/473/18

11.10.2018

nadania nazwy skwerowi w Żyrardowie

91.

LXI/472/18

11.10.2018

uchylająca uchwałę w sprawie przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie

90.

LXI/471/18

11.10.2018

wydzierżawienia nieruchomości

89.

LXI/470/18

11.10.2018

sprzedaży nieruchomości

88.

LXI/469/18

11.10.2018

sprzedaży nieruchomości

87.

LXI/468/18

11.10.2018

zmieniająca uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

86.

LXI/467/18

11.10.2018

przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa na lata 2019–2030

85.

LXI/466/18

11.10.2018

zmiany uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej

84.

LXI/465/18

11.10.2018

zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa

83.

LXI/464/18

11.10.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

82.

LXI/463/18

11.10.2018

zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

81.

LIX/462/18

30.08.2018

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku

80.

LIX/461/18

30.08.2018

nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Żyrardowie

79.

LIX/460/18

30.08.2018

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

78.

LIX/459/18

30.08.2018

uchwalenia regulaminów korzystania z Eko Parku w Żyrardowie

77.

LIX/458/18

30.08.2018

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Miasta Żyrardowa

76.

LIX/457/18

30.08.2018

sprzedaży nieruchomości

75.

LIX/456/18

30.08.2018

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Żyrardowa

74.

LIX/455/18

30.08.2018

zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym

73.

LIX/454/18

30.08.2018

zmiany uchwały Nr XXIX/205/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa

72.

LIX/453/18

30.08.2018

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów samorządowych w roku 2018

71.

LIX/452/18

30.08.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

70.

LIX/451/18

30.08.2018

zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

69.

LIX/450/18

30.08.2018

nadania imienia Eko Parkowi w Żyrardowie im. Prof. Zbigniewa Religi

68.

LIX/449/18

30.08.2018

nadania imienia hali sportowej przy ul. F. Chopina w Żyrardowie

67.

LIX/448/18

30.08.2018

nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa"

66.

LIX/447/18

30.08.2018

nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa"

65.

LVIII/446/18

09.08.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

64.

LVIII/445/18

09.08.2018

zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

63.

LVII/444/18

02.07.2018

rozszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2018 r.

62.

LVII/443/18

02.07.2018

rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

61.

LVII/442/18

02.07.2018

uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody

60.

LVII/441/18

28.06.2018

przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

uchylona Uchwałą Nr IV/27/18 z 28.12.2018

59.

LVII/440/18

28.06.2018

określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa

58.

LVII/439/18

28.06.2018

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Żyrardowa

57.

LVII/438/18

28.06.2018

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr LXII/479/18 z 08.11.2018

56.

LVII/437/18

28.06.2018

zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie zdolnych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży

55.

LVII/436/18

28.06.2018

zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy – Miasta Żyrardowa

54.

LVII/435/18

28.06.2018

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Miasto Żyrardów publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

53.

LVII/434/18

28.06.2018

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Żyrardowa za 2017 rok

52.

LVII/433/18

28.06.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

51.

LVII/432/18

28.06.2018

zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

50.

LVII/431/18

28.06.2018

zmieniająca Uchwałę nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

49.

LVI/430/18

24.05.2018

ograniczenia hałasu dobiegającego z obwodnicy Żyrardowa w szlaku komunikacyjnym nr 50

48.

LVI/429/18

24.05.2018

wprowadzenia regulaminu korzystania z kąpieliska "Zalew Żyrardowski" na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku

47.

LVI/428/18

24.05.2018

zmieniająca Uchwałę Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

46.

LVI/427/18

24.05.2018

ustanowienia pomnika przyrody

45.

LVI/426/18

24.05.2018

ustanowienia pomnika przyrody

44.

LVI/425/18

24.05.2018

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej i udzielenie bonifikaty

43.

LVI/424/18

24.05.2018

wydzierżawienia nieruchomości w ramach kontynuacji

42.

LVI/423/18

24.05.2018

wydzierżawienia nieruchomości

41.

LVI/422/18

24.05.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

40.

LVI/421/18

24.05.2018

zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

39.

LVI/420/18

24.05.2018

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie – etap II" z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 w ramach Osi Priorytetowej II

38.

LVI/419/18

24.05.2018

zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie

37.

LV/418/18

19.04.2018

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

36.

LV/417/18

19.04.2018

określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa w 2018 roku

zmieniona Uchwałą Nr LIX/462/18 z 30.08.2018

35.

LV/416/18

19.04.2018

sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

34.

LV/415/18

19.04.2018

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

33.

LV/414/18

19.04.2018

określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

32.

LV/413/18

19.04.2018

określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

31.

LV/412/18

19.04.2018

zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

30.

LV/411/18

19.04.2018

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennego opiekuna oraz dziennymi opiekunami

29.

LV/410/18

19.04.2018

podziału gminy Miasto Żyrardów na obwody głosowania

28.

LV/409/18

19.04.2018

zmiany składu Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Żyrardowa

27.

LV/408/18

19.04.2018

emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

uchylona Uchwałą Nr II/4/18 z dnia 06.12.2018

26.

LV/407/18

19.04.2018

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

25.

LV/406/18

19.04.2018

zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

24.

LV/405/18

19.04.2018

zmieniająca uchwałę Nr XLV/381/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

23.

LIV/404/18

22.03.2018

sprzedaży nieruchomości

22.

LIV/403/18

22.03.2018

przedłużenia ulicy Konwaliowej

21.

LIV/402/18

22.03.2018

uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

20.

LIV/401/18

22.03.2018

zmiany składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

19.

LIV/400/18

22.03.2018

podziału Gminy Miasto Żyrardów na okręgi wyborcze
mapa

18.

LIV/399/18

22.03.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

17.

LIV/398/18

22.03.2018

zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

16.

LIII/397/18

01.03.2018

wydzierżawienia nieruchomości

15.

LIII/396/18

01.03.2018

sprzedaży nieruchomości i udziałów w nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr VI/53/19 z 21.02.2019

14.

LIII/395/18

01.03.2018

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

13.

LIII/394/18

01.03.2018

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

12.

LIII/393/18

01.03.2018

przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

11.

LIII/392/18

01.03.2018

oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej

10.

LIII/391/18

01.03.2018

sprzedaży nieruchomości

9.

LIII/390/18

01.03.2018

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt" na 2018 rok

8.

LIII/389/18

01.03.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

7.

LIII/388/18

01.03.2018

zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

6.

LII/387/18

01.02.2018

zasad wydzierżawiania nieruchomości stanowiących pas drogowy dróg niezakwalifikowanych do żadnej z kategorii dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Żyrardowa

5.

LII/386/18

01.02.2018

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

4.

LII/385/18

01.02.2018

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2018 rok
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7

3.

LII/384/18

01.02.2018

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2018 rok
załącznik

2.

LII/383/18

01.02.2018

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

1.

LII/382/18

01.02.2018

zmiany Uchwały Nr L/371/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2018 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17688
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110421
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony