Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2011 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2011 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

126.

XVII/148/11

29.12.2011

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

125.

XVII/147/11

29.12.2011

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok

124.

XVII/146/11

29.12.2011

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załączniki 2–3, podsumowanie

123.

XVII/145/11

29.12.2011

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załaczniki 2–3, podsumowanie

122.

XVII/144/11

29.12.2011

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

121.

XVII/143/11

29.12.2011

nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 6 w Żyrardowie

120.

XVII/142/11

29.12.2011

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012–2042

zmieniona Uchwałą Nr XX/163/12 z 29.03.2012, Uchwałą Nr XXI/168/12 z 26.04.2012, Uchwałą Nr XXIII/176/12 z 31.05.2012, Uchwałą Nr XXIV/183/12 z 28.06.2012, Uchwałą Nr XXV/191/12 z 30.08.2012, Uchwałą Nr XXVII/197/12 z 27.09.2012, Uchwałą Nr XXVIII/204/12 z 25.10.2012, Uchwałą Nr XXIX/210/12 z  29.11.2012 oraz Uchwałą Nr XXX/221/12 z 27.12.2012

119.

XVII/141/11

29.12.2011

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2012
załącznik

zmieniona Uchwałą Nr XX/162/11 z 29.03.2012, Uchwałą Nr XXI/167/12 z 26.04.2012, Uchwałą Nr XXIII/175/12 z 31.05.2012, Uchwałą Nr XXIV/182/12 z 28.06.2012, Uchwałą Nr XXV/190/12 z 30.08.2012, Uchwałą Nr XXVII/196/12 z 27.09.2012, Uchwałą Nr XXVIII/203/12 z 25.10.2012, Uchwałą Nr XXIX/209/12 z 29.11.2012 oraz Uchwałą Nr XXX/220/12 z 27.12.2012

118.

XVII/140/11

29.12.2011

zatwierdzenia "Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012–2016"

117.

XVII/139/11

29.12.2011

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2011–2042

116.

XVII/138/11

29.12.2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011
załącznik

115.

XVII/137/11

29.12.2011

zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa

114.

XVII/136/11

29.12.2011

zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

113.

XVII/135/11

29.12.2011

zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa

112.

XVII/134/11

29.12.2011

zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa

111.

XVII/133/11

29.12.2011

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wgaśnięciem mandatu

110.

XVI/132/11

24.11.2011

sprzedaży nieruchomości

109.

XVI/131/11

24.11.2011

sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

108.

XVI/130/11

24.11.2011

zniesienia współwłasności

107.

XVI/129/11

24.11.2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr XLIX/346/11 z 26.06.2014

106.

XVI/128/11

24.11.2011

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

105.

XVI/127/11

24.11.2011

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

104.

XVI/126/11

24.11.2011

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr VIII/74/19 z 28.03.2019

103.

XVI/125/11

24.11.2011

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr VIII/75/19 z 28.03.2019 oraz Uchwałą Nr VIII/76/19 z 28.03.2019

102.

XVI/124/11

24.11.2011

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

101.

XVI/123/11

24.11.2011

określenia wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XVII/107/15 z 10.12.2015

100.

XVI/122/11

24.11.2011

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

99.

XVI/121/11

24.11.2011

określenia stawek podatku od nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XXIX/212/12 z 29.11.2012

98.

XVI/120/11

24.11.2011

Programu współpracy Miasta Żyrardowa z organizacjami Pozarządowymi na rok 2012

97.

XVI/119/11

24.11.2011

zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

96.

XVI/118/11

24.11.2011

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2011-2042

95.

XVI/117/11

24.11.2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011

94.

XVI/116/11

24.11.2011

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

93.

XV/115/11

27.10.2011

skargi dotyczącej wezwania do usunięcia naruszenia prawa

92.

XV/114/11

27.10.2011

skargi Państwa Alicji i Grzegorza Zduńczyk na bezczynność organu

91.

XV/113/11

27.10.2011

zmiany składu osobowego Komisji Gospodarki Komunalnej, Planu Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Żyrardowa

90.

XV/112/11

27.10.2011

w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 7 w Żyrardowie

89.

XV/111/11

27.10.2011

przyjęcia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

88.

XV/110/11

27.10.2011

wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na na kadencję w latach 2012-2015

87.

XV/109/11

27.10.2011

wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na kadencję w latach 2012-2015

86.

XV/108/11

27.10.2011

ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

zmieniona Uchwałą Nr LV/412/18 z 19.04.2018

85.

XV/107/11

27.10.2011

ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna

84.

XV/106/11

27.10.2011

maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

83.

XV/105/11

27.10.2011

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

uchylona Uchwałą Nr LV/411/18 z 19.04.2018

82.

XV/104/11

27.10.2011

zmiany Uchwały Nr XLVII/391/10 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/357/06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 maja 2006 r.

uchylona Uchwałą Nr XXX/219/12 z 27.12.2012

81.

XV/103/11

27.10.2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

80.

XV/102/11

27.10.2011

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2011-2042

79.

XV/101/11

27.10.2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011

78.

XV/100/11

27.10.2011

wskazania kierunków działania Prezydenta Miasta w zakresie zabezpieczenia Miasta Żyrardowa w energię cieplną

77.

XIV/99/11

22.09.2011

skargi w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

76.

XIV/98/11

22.09.2011

skargi w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

75.

XIV/97/11

22.09.2011

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

74.

XIV/96/11

22.09.2011

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

73.

XIV/95/11

22.09.2011

sprzedaży nieruchomości

72.

XIV/94/11

22.09.2011

zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XLV/302/17 z 22.06.2017

71.

XIV/93/11

22.09.2011

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2011–2042

70.

XIV/92/11

22.09.2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011

69.

XIII/91/11

31.08.2011

skargi dotyczącej wezwania do usunięcia naruszenia prawa zmianę uchwały Nr XLV/381/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

68.

XIII/90/11

31.08.2011

rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

67.

XIII/89/11

31.08.2011

rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

66.

XIII/88/11

31.08.2011

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

65.

XIII/87/11

31.08.2011

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 7–9

64.

XIII/86/11

31.08.2011

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

63.

XIII/85/11

31.08.2011

Regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXX/230/13 z 17.01.2013

62.

XIII/84/11

31.08.2011

wyrażenia zgody na realizację projektu systemowego "Razem łatwiej" dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Opeacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszchnienie aktywnej integracj, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

61.

XIII/83/11

31.08.2011

określenia zasad i trybu przyznania nagród i wyróżnień za osiagnięcie wysokich wyników sportowych we wpółzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym
załąćznik 1, załącznik 2

zmieniona Uchwałą Nr LIX/455/18 z 30.08.2018

60.

XIII/82/11

31.08.2011

ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze

zmieniona Uchwałą Nr XV/103/11 z 27.10.2011

59.

XIII/81/11

31.08.2011

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2011–2042

58.

XIII/80/11

31.08.2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011

57.

XIII/79/11

31.08.2011

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

56.

XII/78/11

16.06.2011

rozpatrzenia skargi na działalnosc Dyrektora MOPS

55.

XII/77/11

16.06.2011

powołania przedstawicieli Rady Miasta w skład Komisji Opiniującej

54.

XII/76/11

16.06.2011

powołania przedstawicieli Rady Miasta w skład Komisji Opiniującej

53.

XII/75/11

16.06.2011

ustalenia zasad korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy - Miasta Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr XXIX/205/16 z 25.08.2016

52.

XII/74/11

16.06.2011

upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

51.

XII/73/11

16.06.2011

udzielenia przez gminę Miasto Żyrardów poręczenia kredytu zaciągniętego przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia

zmieniona Uchwałą Nr XX/164/12 z 29.03.2012

50.

XII/72/11

16.06.2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011

49.

XII/71/11

16.06.2011

udzielenia Prezydentowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2010 rok

48.

XII/70/11

16.06.2011

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok

47.

XI/69/11

02.06.2011

stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

46.

X/68/11

19.05.2011

uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

45.

X/67/11

19.05.2011

zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa

44.

X/66/11

19.05.2011

skargi dotyczącej wezwania do usunięcia naruszenia prawa

43.

X/65/11

19.05.2011

rozpatrzenia skargi

42.

X/64/11

19.05.2011

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

41.

X/63/11

19.05.2011

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

40.

X/62/11

19.05.2011

określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

39.

X/61/11

19.05.2011

wykazu kąpielisk na terenie Żyrardowa w 2011 r.

38.

X/60/11

19.05.2011

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

37.

X/59/11

19.05.2011

zatwierdzenia zasad przyznawania osobom fizycznym dotacji ze środków budżetu Gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Żyrardowa

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku orzekło nieważność uchwały

36.

X/58/11

19.05.2018

nadania Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa

35.

IX/57/11

28.04.2011

odwołania radnego funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

34.

IX/56/11

28.04.2011

odwołania radnego funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

33.

IX/55/11

28.04.2011

rozpatrzenia skargi

32.

IX/54/11

28.04.2011

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2011 rok za okres maj – grudzień

31.

IX/53/11

28.04.2011

sprzedaży nieruchomości

30.

IX/52/11

28.04.2011

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

29.

IX/51/11

28.04.2011

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

28.

IX/50/11

28.04.2011

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

27.

IX/49/11

28.04.2011

emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

26.

IX/48/11

28.04.2011

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2011-2042

25.

IX/47/11

28.04.2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011

24.

VIII/46/11

31.03.2011

upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

23.

VIII/45/11

31.03.2011

skargi dotyczacej wezwania do usunięcia naruszenia prawa - zmianę Uchwały nr XLV/381/10 z dnia 29 kwietnia 2010 r.

22.

VIII/44/11

31.03.2011

sposobu konsultowania z organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

21.

VIII/43/11

31.03.2011

sprzedaży nieruchomości

20.

VIII/42/11

31.03.2011

nabycia udziału we współwłasności nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. 1 Maja 33

19.

VIII/41/11

31.03.2011

przyjęcia istniejących nazw ulic

18.

VIII/40/11

31.03.2011

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2011–2042

17.

VIII/39/11

31.03.2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011

16.

VII/38/11

10.03.2011

zmieniająca Uchwałę Nr V/27/11 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 stycznia 2011 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Wydzielonego rachunku dochodów

uchylona Uchwałą Nr XXXVI/237/16 z 01.12.2016

15.

VI/37/11

24.02.2011

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta na lata 2011–2024

14.

VI/36/11

24.02.2011

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr LI/380/17 z 28.12.2017

13.

VI/35/11

24.02.2011

powołania Komitetu Honorowego i Komitetu Organizacyjnego obchodów Roku Pawła Hulki -Lasowskiego w Żyrardowie

12.

VI/34/11

24.02.2011

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2011

11.

VI/33/11

24.02.2011

wystawienia weksla in blanco jako zabezpieczenia umowy

10.

VI/32/11

24.02.2011

zobowiązania Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokapitalizowania Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XIX/156/12 z 23.02.2012

9.

V/31/11

27.01.2011

skargi na działalność Dyrektora MOPS

8.

V/30/11

27.01.2011

ustanowienia roku 2011 "Rokiem Pawła Hulki-Laskowskiego w Żyrardowie"

7.

V/29/11

27.01.2011

wyboru przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Żyrardowie

6.

V/28/11

27.01.2011

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

5.

V/27/11

27.01.2011

wyrażenia zgody na utworzenie Wydzielonego rachunku dochodów

zmieniona Uchwałą Nr VII/38/11 z 10.03.2011; uchylona Uchwałą Nr XXXV/237/17 z 01.12.2016

4.

V/26/11

27.01.2011

ustalenia opłaty za świadcznia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Żyrardów

zmieniona Uchwałą Nr XVI/129/11 z 24.11.2011; uchylona Uchwałą Nr XLIX/346/14 z 26.06.2014

3.

V/25/11

27.01.2011

określenia na 2011 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

2.

V/24/11

27.01.2011

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta na lata 2011-2024

zmieniona Uchwałą Nr VI/37/11 z 24.02.2011, Uchwałą Nr VIII/40/11 z 31.03.2011, Uchwała Nr IX/48/11 z 28.04.2011, Uchwałą Nr XIII/81/11 z 31.08.2011, Uchwałą Nr XIV/93/11 z 22.09.2011, Uchwałą Nr XV/102/11 z 27.10.2011, Uchwałą Nr XVI/118/11 z 24.11.2011, Uchwałą Nr XVII/139/11 z 29.12.2011

1.

V/23/11

27.01.2011

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2011

zmieniona Uchwałą Nr VI/34/11 z 24.02.2011, Uchwałą Nr VIII/39/11 z 31.03.2011, Uchwałą Nr IX/47/11 z 28.04.2011, Uchwałą Nr XII/72/11 z 16.06.2011, Uchwałą Nr XIII/80/11 z 31.08.2011, Uchwałą Nr XIV/92/11 z 22.09.2011, Uchwałą Nr XV/101/11 z 27.10.2011, Uchwałą Nr XVI/117/11 z 24.11.2011 oraz Uchwałą Nr XVII/138/11 z 29.12.2011

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2011 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17545
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9026927
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 09:06

Stopka strony