Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2012 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2012 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

80.

XXX/227/12

27.12.2012

wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście

79.

XXX/226/12

27.12.2012

rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Żyrardowa

78.

XXX/225/12

27.12.2012

sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

77.

XXX/224/12

27.12.2012

sprzedaży nieruchomości

76.

XXX/223/12

27.12.2012

nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, załącznik 5, załącznik 6, załącznik 7, załącznik 8, załącznik 9

75.

XXX/222/12

27.12.2012

stałych obwodów głosowania

zmieniona Uchwałą Nr XLIX/350/14 z 29.06.2014; uchylona Uchwałą Nr LV/410/18 z 19.04.2018

74.

XXX/221/12

27.12.2012

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045

73.

XXX/220/12

27.12.2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

72.

XXX/219/12

27.12.2012

zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/357/06 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie utworzenia spółki prawa handlowego

71.

XXIX/218/12

29.11.2012

Statutu Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr XXXIII/252/13 z 28.05.2013 oraz XL/279/17 z 02.03.2017

70.

XXIX/217/12

29.11.2012

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

69.

XXIX/216/12

29.11.2012

rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Żyrardowa

68.

XXIX/215/12

29.11.2012

Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013

67.

XXIX/214/12

29.11.2012

uchwalenia regulaminu określającego zasady korzystania z Parku Miejskiego im. Karola Dittricha

66.

XXIX/213/12

29.11.2012

wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

65.

XXIX/212/12

29.11.2012

określenia stawek podatku od nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XVII/105/15 z 10.12.2015

64.

XXIX/211/12

29.11.2012

sprzedaży nieruchomości

63.

XXIX/210/12

29.11.2012

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045

62.

XXIX/209/12

29.11.2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

61.

XXIX/208/12

29.11.2012

sprzedaży gruntów na rzecz użytkownika wieczystego

60.

XXVIII/207/12

25.10.2012

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

59.

XXVIII/206/12

25.10.2012

okręgów wyborczych

zmieniona Uchwałą Nr XLIX/349/14 z 26.06.2014; uchylona Uchwałą Nr LIV/400/18 z 22.03.2018

58.

XXVIII/205/12

25.10.2012

zatwierdzenia projektu systemowego pn.: „Razem łatwiej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

57.

XXVIII/204/12

25.10.2012

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045

56.

XXVIII/203/12

25.10.2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

55.

XXVIII/202/12

25.10.2012

rozwiązania Klubu Radnych

54.

XXVII/201/12

27.09.2012

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

53.

XXVII/200/12

27.09.2012

nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Żyrardowie

52.

XXVII/199/12

27.09.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

51.

XXVII/198/12

27.09.2012

ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i Międzyborowa

zmieniona Uchwałą Nr XLVI/318/17 z 31.08.2017

50.

XXVII/197/12

27.09.2012

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045

49.

XXVII/196/12

27.09.2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

48.

10.09.2012

Stanowisko Rady Miasta Żyrardowa w sprawie przywrócenia nazwy WĘZEŁ ŻYRARDÓW

47.

XXV/195/12

30.08.2012

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

46.

XXV/194/12

30.08.2012

sprzedaży lokalu przyległego

45.

XXV/193/12

30.08.2012

przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały nadającej statuty jednostkom pomocniczym

44.

XXV/192/12

30.08.2012

przyjęcia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żyrardowa na lata 2012-2027"

43.

XXV/191/12

30.08.2012

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045

42.

XXV/190/12

30.08.2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012
załącznik

41.

XXIV/189/12

28.06.2012

sprzedaży udziałów w nieruchomościach, w których gmina Miasto Żyrardów jest współudziałowcem

40.

XXIV/188/12

28.06.2012

sprzedaży nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, w których znajduje się do trzech lokali mieszkalnych

39.

XXIV/187/12

28.06.2012

sprzedaży nieruchomości

38.

XXIV/186/12

28.06.2012

nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 4 w Żyrardowie

37.

XXIV/185/12

28.06.2012

nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 2 w Żyrardowie

36.

XXIV/184/12

28.06.2012

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

35.

XXIV/183/12

28.06.2012

ustalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045

34.

XXIV/182/12

28.06.2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

33.

XXIV/181/12

28.06.2012

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok

32.

XXIII/180/12

31.05.2012

rozpatrzenia skargi na dzałanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 6

31.

XXIII/179/12

31.05.2012

rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5

30.

XXIII/178/12

31.05.2012

określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa

29.

XXIII/177/12

31.05.2012

sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/298/13 z 28.11.2013

28.

XXIII/176/12

31.05.2012

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045

27.

XXIII/175/12

31.05.2012

zmieniajaca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

26.

XXII/174/12

24.05.2012

współpracy przy realizacji budowy wiaduktu kolejowego oraz drogi dojazdowej do wiaduktu kolejowego i zgody na zbycie nieruchomości

25.

XXI/173/12

26.04.2012

apel w sprawie koncesji na cyfrowe nadawanie naziemne dla Telewizji Trwam

24.

XXI/172/12

26.04.2012

sprzedaży nieruchomości

23.

XXI/171/12

26.04.2012

w sprawie szczegółowych warunków i form nagradzania uczniów wybitnie uzdolnionych, w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży
załącznik

zmieniona Uchwałą Nr LVII/437/18 z 28.06.2018

22.

XXI/170/12

26.04.2012

przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży gminy - Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr LVII/436/18 z 28.06.2018

21.

XXI/169/12

26.04.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Żyrardowa

20.

XXI/168/12

26.04.2012

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2045

19.

XXI/167/12

26.04.2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

18.

XX/166/12

29.03.2012

rozpatrzenia skargi na działanie Prezydenta Miasta Żyrardowa

17.

XX/165/12

29.03.2012

przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”
załącznik

16.

XX/164/12

29.03.2012

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia przez gminę Miasto Żyrardów poręczenia kredytu zaciągniętego przez Żyrardowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia „Budowa dwóch budynków mieszkalnych w Żyrardowie przy ul. Parkingowej”

15.

XX/163/12

29.03.2012

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2012-2042

14.

XX/162/12

29.03.2012

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2012

13.

XX/161/12

29.03.2012

emisji obligacji Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

12.

XX/160/12

29.03.2012

szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Żyrardów lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

11.

XX/159/12

29.03.2012

wskazania kierunków działania Prezydenta Miasta

10.

XIX/158/12

23.02.2012

skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

9.

XIX/157/12

23.02.2012

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

8.

XIX/156/12

23.02.2012

zobowiązania Prezydenta Miasta Żyrardowa do dokapitalizowania Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Żyrardowie

7.

XIX/155/12

23.02.2012

przystąpienia Miasta Żyrardowa do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego – ERIH

6.

XIX/154/12

23.02.2012

ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia objęte dofinansowaniem w 2012 roku

5.

XVIII/153/12

26.01.2012

skargi dotyczącej wezwania do usunięcia naruszenia prawa – zmianę Uchwały Nr XIV/96/11 z dnia 22 września 2011 r.

4.

XVIII/152/12

26.01.2012

sprzedaży nieruchomości

zmieniona Uchwałą Nr XXI/172/12 z 26.04.2012

3.

XVIII/151/12

26.01.2012

sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym

2.

XVIII/150/12

26.01.2012

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2012 rok

1.

XVIII/149/12

26.01.2012

uzupełnienia składu osobowego doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Żyrardowa

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2012 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17570
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9068208
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 13:48

Stopka strony