Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2013 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2013 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

83.

XLII/310/13

30.12.2013

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

82.

XLII/309/13

30.12.2013

przystąpienia do sporządzenia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

zmieniona Uchwałą Nr XLVI/335/14 z 22.05.2014

81.

XLII/308/13

30.12.2013

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie ul. Karola Dittricha 18

80.

XLII/307/13

30.12.2013

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok

79.

XLII/306/13

30.12.2013

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

78.

XLII/305/13

30.12.2013

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2012

77.

XLII/304/13

30.12.2013

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2013-2024

76.

XLII/303/13

30.12.2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013

75.

XL/302/13

02.12.2013

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2013-2024

uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową

74.

XXXIX/301/13

28.11.2013

upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

73.

XXXIX/300/13

28.11.2013

przyjęcia apelu skierowanego do przewoźników pasażerskiego transportu kolejowego

72.

XXX/299/13

28.11.2013

nabycia na rzecz gminy Miasto Żyrardów odrębnej własności lokali mieszkalnych

71.

XXXIX/298/13

28.11.2013

zmiany Uchwały Nr XXIII/177/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie sprzedaży prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

70.

XXXIX/297/13

28.11.2013

wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Żyrardowa do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Żyrardowema m.st. Warszawa i pozostałymi gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonlnego

69.

XXXIX/296/13

28.11.2013

Programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014

68.

XXXIX/295/13

28.11.2013

uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XXI/184/04 z 27.05.2004

67.

XXXIX/294/13

28.11.2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013

66.

XXXVIII/293/13

24.10.2013

zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego, Handlu i Usług Rady Miasta Żyrardowa

65.

XXXVIII/292/13

24.10.2013

zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2013 rok

64.

XXXVIII/291/13

24.10.2013

nadania nazw ulicom
załącznik

63.

XXXVII/290/13

01.10.2013

zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2013 rok

62.

XXXVII/289/13

01.10.2013

zmiany składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Inicjatyw Gospodarczych Rady Miasta Żyrardowa

61.

XXXVII/288/13

01.10.2013

zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Żyrardowa

60.

XXXVII/287/13

01.10.2013

zmiany składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Rady Miasta Żyrardowa

59.

XXXVII/286/13

01.10.2013

rozwiązania doraźnej Komisji Satutowej Rady Miasta Żyrardowa

58.

XXXVII/285/13

01.10.2013

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchylona Uchwałą Nr XII/66/15 z 13.07.2015

57.

XXXVII/284/13

01.10.2013

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
załącznik 1, załącznik 2

uchylona Uchwałą Nr XXVI/184/16 z 30.06.2016

56.

XXXVII/283/13

01.10.2013

przekazania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

55.

XXXVII/282/13

01.10.2013

sprzedaży nieruchomości

54.

XXXVII/281/13

01.10.2013

sprzedaży nieruchomości

53.

XXXVI/280/13

30.09.2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013

52.

XXXV/279/13

29.08.2013

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

51.

XXXV/278/13

29.08.2013

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4

50.

XXXV/277/13

29.08.2013

rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa

powiązana z Uchwałą Nr XXXV/278/13 z 29.08.2013

49.

XXXV/276/13

29.08.2013

wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Żyrardów porozumienia dotyczącego założenia i prowadzenia przez Powiat Żyrardowski publicznego przedszkola specjalnego

48.

XXXV/275/13

29.08.2013

nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Żyrardowie

47.

XXXV/274/13

29.08.2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013

46.

XXXV/273/13

29.08.2013

wstąpienia kandydata z tej samej listy na miejsce radnego w związku z wygaśnięciem mandatu

45.

XXXIV/272/13

27.06.2013

zobowiązania Prezydenta Miasta Żyrardowa do przedstawienia Radzie Miasta Żyrardowa nowej propozycji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

44.

XXXIV/271/13

27.06.2013

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

43.

XXXIV/270/13

27.06.2013

zamiany nieruchomości położonych w Gminie Rewal

42.

XXXIV/269/13

27.06.2013

sprzedaży nieruchomości

41.

XXXIV/268/13

27.06.2013

sprzedaży nieruchomości

40.

XXXIV/267/13

27.06.2013

sprzedaży nieruchomości

39.

XXXIV/266/13

27.06.2013

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta

38.

XXXIV/265/13

27.06.2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013

37.

XXXIV/264/13

27.06.2013

udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2012 rok

36.

XXXIV/263/13

27.06.2013

wygaśnięcia mandatu radnego

35.

XXXIV/262/13

27.06.2013

wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Miasta Żyrardowa

34.

XXXIV/261/13

27.06.2013

wyboru Wiceprzewodniczacego Rady Miasta Żyrardowa

33.

XXXIII/260/13

06.06.2013

skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5

32.

XXXIII/259/13

06.06.2013

rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Żyrardowa

31.

XXXIII/258/13

06.06.2013

sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa

30.

XXXIII/257/13

28.05.2013

odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

29.

XXXIII/256/13

28.05.2013

odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

28.

XXXIII/255/13

28.05.2013

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Pustynnej 75

27.

XXXIII/254/13

28.05.2013

nabycia lokalu mieszkalnego

26.

XXXIII/253/13

28.05.2013

określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa

25.

XXXIII/252/13

28.05.2013

zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr XL/279/17 z 02.03.2017

24.

XXXIII/251/13

28.05.2013

zobowiązania Preydenta Miasta Żyrardowa do wykupu nieruchomości przy ul. Waryńskiego 1 w Żyrardowie

uchylona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z dn. 28.06.2013

23.

XXXII/250/13

25.04.2013

wezwania do usunięcia naruszenia prawa

22.

XXXII/249/13

25.04.2013

zmiany uchwały Rady Miasta Żyrardowa Nr XXX/236/13 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2013 rok

21.

XXXII/248/13

25.04.2013

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt"

20.

XXXI/247/13

21.03.2013

powierzenia zadań z zakresu z gospodarki odpadami komunalnym

19.

XXXI/246/13

21.03.2013

Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr VII/37/15 z 26.03.2015; uchylona Uchwałą Nr XXVI/185/16 z 30.06.2016

18.

XXXI/245/13

21.03.2013

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

uchylona Uchwałą Nr VII/36/15 z 26.03.2015

17.

XXXI/244/13

21.03.2013

upoważnienia Przewodniczącego Rady Miejskiej Żyrardowa do podpisania pism w imieniu Rady Miasta Żyrardowa w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta

16.

XXXI/243/13

21.03.2013

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

zmieniona Uchwałą Nr XVI/97/15 z 24.11.2015

15.

XXXI/242/13

21.03.2013

nadania nazw ulicom

14.

XXXI/241/13

21.03.2013

zniesienia nazw ulic

13.

XXXI/240/13

21.03.2013

udzielenia pomocy Województwu Mazowieckiemu

12.

XXXI/239/13

21.03.2013

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej

11.

XXXI/238/13

21.03.2013

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2013

10.

XXX/237/13

17.01.2013

rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Żyrardowa

9.

XXX/236/13

17.01.2013

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2013 rok

zmieniona Uchwałą Nr XXXII/249/13 z 25.04.2013, Uchwałą Nr XXXVII/290/13 z 01.10.2013 oraz Uchwałą Nr XXXVIII/292/13 z 24.10.2013

8.

XXX/235/13

17.01.2013

ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchylona Uchwałą Nr XXXVII/285/13 z 01.10.2013

7.

XXX/234/13

17.01.2013

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchylona Uchwałą Nr XXVI/183/16 z 30.06.2016

6.

XXX/233/13

17.01.2013

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XXXVII/284/13 z 01.10.2013

5.

XXX/232/13

17.01.2013

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

4.

XXX/231/13

17.01.2013

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

3.

XXX/230/13

17.01.2013

Regulaminu Straży Miejskiej w Żyrardowie

2.

XXX/229/13

17.01.2013

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2013-2045

zmieniona Uchwałą Nr XXXI/239/13 z 21.03.2013, Uchwałą Nr XXXIV/266/13 z 27.06.2013, Uchwałą Nr XL/302/13 z 02.12.2013 oraz Uchwałą Nr XLII/304/13 z 30.12.2013

1.

XXX/228/13

17.01.2013

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2013

zmieniona Uchwałą Nr XXXI/238/13 z 21.03.2013, Uchwałą Nr XXXIV/265/13 z 27.06.2013, Uchwałą Nr XXXV/274/13 z 29.08.2013, Uchwałą Nr XXXVI/280/13 z 30.09.2013, Uchwała Nr XXXIX/294/13 z 28.11.2013 oraz Uchwałą Nr XLII/303/13 z 30.12.2013

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2013 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17690
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110489
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony