Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2014 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2014 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

75.

LIII/385/14

13.11.2014

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

74.

LIII/384/14

13.11.2014

uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego prowadzenia niektórych zadań publicznych, w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego

73.

LIII/383/14

13.11.2014

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014–2024

72.

LIII/382/14

13.11.2014

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

71.

LII/381/14

30.10.2014

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

70.

LII/380/14

30.10.2014

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok

69.

LII/379/14

30.10.2014

programu współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

68.

LII/378/14

30.10.2014

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok

67.

LII/377/14

30.10.2014

przyznania nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania

66.

LII/376/14

30.10.2014

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Pustynnej 77

65.

LII/375/14

30.10.2014

sprzedaży nieruchomości

64.

LII/374/14

30.10.2014

aktualności studium i planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

63.

LII/373/14

30.10.2014

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

62.

LII/372/14

30.10.2014

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

61.

LII/371/14

30.10.2014

zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr XVII/111/15 z 10.12.2015, Uchwałą Nr XXIX/198/16 z 25.08.2016 oraz Uchwałą Nr LVI/428/18 z 24.05.2018

60.

LII/370/14

30.10.2014

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014–2024

59.

LII/369/14

30.10.2014

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

58.

LII/368/14

30.10.2014

przyjęcia apelu skierowanego do przewoźników pasażerskiego transportu kolejowego

57.

LII/367/14

30.10.2014

wyrażenia zgody na podjęcie działań zmierzających do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

56.

LI/366/14

25.09.2014

zobowiązania Prezydenta Miasta Żyrardowa do przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Miasta Żyrardowa

55.

LI/365/14

25.09.2014

zobowiązująca Prezydenta Miasta Żyrardowa do przystąpienia do sporządzenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa

54.

LI/364/14

25.09.2014

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

53.

LI/363/14

25.09.2014

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

52.

LI/362/14

25.09.2014

powołania Skarbnika Miasta

51.

LI/361/14

25.09.2014

odwołania Skarbnika Miasta

50.

LI/360/14

25.09.2014

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014–2024

49.

LI/359/14

25.09.2014

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

48.

L/358/14

28.08.2014

zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2014 rok

47.

L/357/14

28.08.2014

uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji

46.

L/356/14

28.08.2014

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

45.

L/355/14

28.08.2014

udzielenia pomocy finansowej

44.

L/354/14

28.08.2014

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

43.

XLIX/353/14

26.06.2014

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

42.

XLIX/352/14

26.06.2014

wydzierżawienia nieruchomości

41.

XLIX/351/14

26.06.2014

przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014–2017"
program, aneks 1, aneks 2, aneks 3, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4

Program zmieniony Uchwałą Nr XXIV/178/16 z 19.05.2016

40.

XLIX/350/14

26.06.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie stałych obwodów głosowania

uchylona Uchwałą Nr LV/410/18 z 19.04.2018

39.

XLIX/349/14

26.06.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych

uchylona Uchwałą Nr LIV/400/18 z 22.03.2018

38.

XLIX/348/14

26.06.2014

zmiany Statutu Centrum Kultury w Żyrardowie

37.

XLIX/347/14

26.06.2014

wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna

36.

XLIX/346/14

26.06.2014

ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę – Miasto Żyrardów

zmieniona Uchwałą Nr XXXVIII/254/17 z 26.01.2017; uchylona Uchwałą Nr LVII/435/18 z 28.06.2018

35.

XLIX/345/14

26.06.2014

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014–2024

34.

XLIX/344/14

26.06.2014

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

33.

XLIX/343/14

26.06.2014

udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok

32.

XLIX/342/14

26.06.2014

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok

31.

XLVII/341/14

06.06.2014

nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa"

30.

XLVI/340/14

22.05.2014

ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej będących w trwałym zarządzie OSiR w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr LI/363/14 z 25.09.2014

29.

XLVI/339/14

22.05.2014

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

28.

XLVI/338/14

22.05.2014

określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

uchylona w części

27.

XLVI/337/14

22.05.2014

określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa

26.

XLVI/336/14

22.05.2014

wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego powierzenia prowadzenia niektórych zadań publicznych w tym wydawania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji należących do właściwości Powiatu Żyrardowskiego

uchylona Uchwałą Nr LIII/384/14 z 13.11.2014

25.

XLVI/335/14

22.05.2014

zmiany Uchwały Nr XLII/309/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa

24.

XLVI/334/14

22.05.2014

utworzenia miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

23.

XLVI/333/14

22.05.2014

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

uchylona Uchwałą Nr XVII/110/15 z 10.12.2015

22.

XLVI/332/14

22.05.2014

ustanowienia tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Żyrardowa"

21.

XLVI/331/14

22.05.2014

udzielenia pomocy Województwu Mazowieckiemu

20.

XLVI/330/14

22.05.2014

programu oszczędnościowego dla miasta Żyrardowa

19.

XLVI/329/14

22.05.2014

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014–2024

18.

XLVI/328/14

22.05.2014

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

17.

XLIV/327/14

20.03.2014

sprzedaży udziału w nieruchomości

16.

XLIV/326/14

20.03.2014

przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2014 r."

15.

XLIV/325/14

20.03.2014

zniesienia formy ochrony z drzewa uznanego za pomnik przyrody w granicach administracyjnych gminy Miasta Żyrardów

14.

XLIV/324/14

20.03.2014

wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miasto Żyrardów projektu "e-KLIENT" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

13.

XLIV/323/14

20.03.2014

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

12.

XLIV/322/14

20.03.2014

zobowiązująca Prezydenta Miasta Żyrardowa do wystąpienia do Ministra Gospodarki o przeprowadzenie kontroli realizacji warunków zezwolenia udzielonego Spółce "Projekt Nova" S.A. na prowadzenie działalności gospodarczej w ŁSSE Podstrefa Żyrardów

11.

XLIV/321/14

20.03.2014

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014–2024

10.

XLIV/320/14

20.03.2014

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2014

9.

XLIII/319/14

28.01.2014

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RMŻ na 2014 rok

8.

XLIII/318/14

28.01.2014

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasto Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

zmieniona Uchwałą Nr L/358/14 z 28.08.2014

7.

XLIII/317/14

28.01.2014

przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania miasta Żyrardowa

6.

XLIII/316/14

28.01.2014

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa odrębnej własności lokali

5.

XLIII/315/14

28.01.2018

wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości objętej księgą wieczystą nr PL 1Z/00007629/6

4.

XLIII/314/14

28.01.2014

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

3.

XLIII/313/18

28.01.2014

określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

uchylona Uchwałą Nr IV/28/18 z 28.12.2018

2.

XLIII/312/14

28.01.2014

uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2014–2024

zmieniona Uchwałą Nr XLIV/321/14 z 20.03.2014, Uchwałą Nr XLVI/329/14 z 22.05.2014, Uchwałą Nr XLIX/345/14 z 26.06.2014, Uchwałą Nr LI/360/14 z 25.09.2014, Uchwałą Nr LII/370/14 z 30.10.2014, Uchwałą Nr LIII/383/14 z 13.11.2014; uchylona Uchwałą Nr IV/18/14 z 30.12.2014 oraz Uchwałą Nr IV/16/14 z 30.12.2014

1.

XLIII/311/14

28.01.2014

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2014

zmieniona Uchwałą Nr XLVI/320/14 z 20.03.2014, Uchwałą Nr XLVI/328/14 z 22.05.2014, Uchwałą Nr XLIX/344/14 z 26.06.2014, Uchwałą Nr L/354/14 z 28.08.2014, Uchwałą Nr LI/359/14 z 25.09.2014, Uchwałą Nr LII/369/14 z 30.10.2014, Uchwałą Nr LIII/382/14 z 13.11.2014, Uchwałą Nr III/3/14 z 11.12.2014 oraz Uchwałą Nr IV/15/14 z 30.12.2014

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2014 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17555
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9031124
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 13:48

Stopka strony