Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2015 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2015 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

102.

XVIII/120/15

30.12.2015

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok

101.

XVIII/119/15

30.12.2015

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok

100.

XVIII/118/15

30.12.2015

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016–2024

zmieniona Uchwałą Nr XXI/146/16 z 31.03.2016, Uchwałą Nr XXIII/162/16 z 28.04.2016, Uchwałą Nr XXIV/175/16 z 19.05.2016, Uchwałą Nr XXIX/192/16 z 25.08.2016, Uchwałą Nr XXXI/216/16 z 29.09.2016, Uchwałą Nr XXXIV/227/16 z 03.11.2016, Uchwałą Nr XXXVI/234/16 z 01.12.2016 oraz Uchwałą Nr XXXVII/241/16 z 29.12.2016

99.

XVIII/117/15

30.12.2015

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2016

zmieniona Uchwałą Nr XIX/121/16 z 28.01.2016, Uchwałą Nr XX/137/16 z 25.02.2016, Uchwałą Nr XXI/145/16 z 31.03.2016, Uchwałą Nr XXIII/161/16 z 28.04.2016, Uchwałą Nr XXIV/174/16 z 19.05.2016, Uchwałą Nr XXVI/182/16 z 30.06.2016, Uchwałą Nr XXIX/191/16 z 25.08.2016, Uchwałą Nr XXXI/215/16 z 29.09.2016, Uchwałą Nr XXXIV/226/16 z 03.11.2016, Uchwałą Nr XXXVI/233/16 z 01.12.2016 oraz Uchwałą Nr XXXVII/240/16 z 29.12.2016

98.

XVIII/116/15

30.12.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2015 r.

97.

XVII/115/15

10.12.2015

pisma Radnego Arkadiusza Rzepeckiego

96.

XVII/114/15

10.12.2015

stanowiska Prezydenta Miasta Żyrardowa odnośnie planowanej trasy elektroenergetycznej sieci przesyłowej najwyższych napięć 400 kV przez tereny gmin powiatu żyrardowskiego

95.

XVII/113/15

10.12.2015

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik graficzny

94.

XVII/112/15

10.12.2015

sprzedaży nieruchomości położonych w gminie Rewal

zmieniona Uchwałą Nr XXX/211/16 z 14.09.2016

93.

XVII/111/15

10.12.2015

zmieniająca Uchwałę Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

92.

XVII/110/15

10.12.2015

opłaty targowej

zmieniona Uchwałą Nr XXIX/193/16 z 25.08.2016; uchylona Uchwałą Nr XXXVI/235/16 z 01.12.2016

91.

XVII/109/15

10.12.2015

określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek leśny

90.

XVII/108/15

10.12.2015

określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek rolny

89.

XVII/107/15

10.12.2015

określenia wzoru informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

88.

XVII/106/15

10.12.2015

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

87.

XVII/105/15

10.12.2015

określenia stawek podatku od nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XXXIV/228/16 z 03.11.2016

86.

XVII/104/15

10.12.2015

ustalenia trybu udzielania i naliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzących na terenie Miasta Żyrardowa przez inne niż Miasto osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania

uchylona Uchwałą Nr XXXVI/236/16 z 01.12.2016

85.

XVII/103/15

10.12.2015

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015–2024

84.

XVII/102/15

10.12.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2015 rok

83.

XVI/101/15

24.11.2015

wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do zespołu programowego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa

82.

XVI/100/15

14.11.2015

rozpatrzenia skargi

81.

XVI/99/15

24.11.2015

rozpatrzenia skargi

80.

XVI/98/15

24.11.2015

przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

79.

XVI/97/15

24.11.2015

zmieniająca Uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

78.

XVI/96/15

24.11.2015

przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora"

zmieniona Uchwałą Nr XXI/155/16 z 31.03.2016 oraz Uchwałą Nr V/34/19 z 17.01.2019

77.

XVI/95/15

24.11.2015

Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

76.

XVI/94/15

24.11.2015

wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Żyrardów porozumienia dotyczącego złożenia i prowadzenia przez Powiat Żyrardowski przedszkola specjalnego

75.

XVI/93/15

24.11.2015

przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Żyrardowa"
załącznik nr 1

74.

XVI/92/15

24.11.2015

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na 2015–2024

73.

XVI/91/15

24.11.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

72.

XV/90/15

29.10.2015

przystąpienia Miasta Żyrardowa do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2020 poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bema na odcinku od ul. Reymonta do granic z Gminą Radziejowice" oraz podpisania umowy o partnerstwie z Powiatem Żyrardowskim oraz z Gminą Radziejowice w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia

71.

XV/89/15

29.10.2015

przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

70.

XV/88/15

29.10.2015

wyrażenia opinii o lokalizacji kasyna gry

69.

XV/87/15

29.10.2015

zmiany nazwy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żyrardowie i nadania jej Statutu

zmieniona Uchwałą Nr VIII/70/19 z 28.03.2019

68.

XV/86/15

29.10.2015

uchwalenia Regulaminu działania Komisji Mieszkaniowej RMŻ

67.

XV/85/15

29.10.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2015 rok

66.

XV/84/15

29.10.2015

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

65.

XIV/83/15

08.10.2015

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015–2024

64.

XIV/82/15

08.10.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

63.

XIV/81/15

08.10.2015

pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinek dawnej drogi krajowej nr 50 przebiegającej ulicami 1 Maja i Mickiewicza w Żyrardowie

uchylona przez Wojewodę Mazowieckiego

62.

XIII/80/15

21.09.2015

przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

61.

XIII/79/15

21.09.2015

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

60.

XIII/78/15

21.09.2015

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

59.

XIII/77/15

21.09.2015

przyjęcia od Powiatu Żyrardowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

58.

XIII/76/15

21.09.2015

powołania przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa w skład Komisji Opiniującej

zmieniona Uchwałą Nr LXI/466/18 z 11.10.2018

57.

XIII/75/15

21.09.2015

wyboru ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku na kadencję w latach 2016–2019

56.

XIII/74/15

21.09.2015

wyboru ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na kadencję w latach 2016–2019

55.

XIII/73/15

21.09.2015

pozostawienia zgłoszenia na ławnika bez dalszego biegu

54.

XIII/72/15

21.09.2015

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu

53.

XIII/71/15

21.09.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

52.

XIII/70/15

21.09.2015

wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Radziejowice zadania polegającego na remoncie fragmentu ul. Ziołowej w Żyrardowie

51.

XIII/69/15

21.09.2015

odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

50.

XIII/68/15

21.09.2015

likwidacji jednostki budżetowej Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żyrardowie

49.

XII/67/15

13.07.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

48.

XII/66/15

13.07.2015

ustalenia stawki opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

uchylona Uchwałą Nr VII/61/19 z 14.03.2019

47.

XI/65/15

26.06.2015

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia referendum ogólnopolskiego

46.

XI/64/15

26.06.2015

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015–2024

45.

XI/63/15

26.06.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2015 rok

44.

X/62/15

18.06.2015

sprzedaży nieruchomości

43.

X/61/15

18.06.2015

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celu umieszczenia ogródków gastronomicznych w piwnych

uchylona Uchwałą Nr XLII/291/17 z 27.04.2017

42.

X/60/15

18.06.2015

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

41.

X/59/15

18.06.2015

udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

40.

X/58/15

18.06.2015

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok

39.

IX/57/15

28.05.2015

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

38.

IX/56/15

28.05.2015

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

37.

IX/55/15

28.05.2015

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

36.

IX/54/15

28.05.2015

przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardów

35.

IX/53/15

28.05.2015

określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa

34.

IX/52/15

28.05.2015

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek za szczegółowe warunki przyznawania nauczycielowi dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

33.

IX/51/15

28.05.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2015 rok

32.

VIII/50/15

30.04.2015

wyznaczenia osób do pracy w Miejskiej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów w jednostkach pomocnicznych

31.

VIII/49/15

30.04.2015

rozpatrzenia skargi

30.

VIII/48/15

30.04.2015

rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Żyrardowie

29.

VIII/47/15

30.04.2015

przejęcia porzuconych pojazdów na własność gminy Miasta Żyrardów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się

28.

VIII/46/15

30.04.2015

nadania Statutu Muzeum Lniarstwa im. Filipa de Girarda w Żyrardowie (w organizacji)

27.

VIII/45/15

30.04.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

26.

VII/44/15

26.03.2015

sprzedaży nieruchomości

25.

VII/43/15

26.03.2015

sprzedaży nieruchomości

uchylona Uchwałą Nr XLI/284/17 z 30.03.2017

24.

VII/42/15

26.03.2015

wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Żyrardowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

23.

VII/41/15

26.03.2015

zmiany nazwy Szkoły Podstawowej Nr in. Filipa de Girarda oraz Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

22.

VII/40/15

26.03.2015

określenia Regulaminu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Żyrardowie

21.

VII/39/15

26.03.2015

przyjęcia i realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych, mającego na celu promocję, rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Żyrardowa pod nazwą "Żyrardowska Karta Dużej Rodziny"

zmieniona Uchwałą Nr XXI/154/16 z 31.03.2016

20.

VII/38/15

26.03.2015

przystąpienia i realizacji programu "Żyrardowska Karta Seniora"

19.

VII/37/15

26.03.2015

zmiany Uchwały Nr XXX/246/13 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr XXVI/185/16 z 30.06.2016

18.

VII/36/15

26.03.2015

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

uchylona Uchwałą Nr VI/47/19 z 21.02.2019

17.

VII/35/15

26.03.2015

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015–2024

16.

VII/34/15

26.03.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

15.

VI/33/15

26.02.2015

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Żyrardowie

14.

VI/32/15

26.02.2015

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

13.

VI/31/15

26.02.2015

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

uchylona w punkcie 1 (wyrok WSA z 14.12.2015)

12.

VI/30/15

26.02.2015

utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Żyrardowa dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

11.

VI/29/15

26.02.2015

określenia kryteriów przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

uchylona Uchwałą Nr XL/271/17 z 02.03.2017

10.

VI/28/15

26.02.2015

uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2015–2024

9.

VI/27/15

26.02.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

8.

VI/26/15

26.02.2015

przekazania środków finansowych dla Policji

7.

V/25/15

05.02.2015

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

6.

V/24/15

05.02.2015

powołania Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Żyrardowa

5.

V/23/15

05.02.2015

powołania Komitetu Obchodów 25-lecia Samorządu Miasta Żyrardowa

4.

V/22/15

05.02.2015

powołania Komisji Statutowej Rady Miasta Żyrardowa

3.

V/21/15

05.02.2015

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na rok 2015

2.

V/20/15

05.02.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

1.

V/19/15

05.02.2015

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2015

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2015 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17684
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9110377
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-23 11:02

Stopka strony