Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2016 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2016 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

132.

XXXVII/252/16

29.12.2016

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa

131.

XXXVII/251/16

29.12.2016

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa

130.

XXXVII/250/16

29.12.2016

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

129.

XXXVII/249/16

29.12.2016

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Miasta Żyrardowa

128.

XXXVII/248/16

29.12.2016

przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

127.

XXXVII/247/16

29.12.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia "Programu budowy i przebudowy dróg miejskich na lata 2012–2016"

126.

XXXVII/246/16

29.12.2016

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok

125.

XXXVII/245/16

29.12.2016

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok

124.

XXXVII/244/16

29.12.2016

Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Żyrardowa na lata 2016–2019 z perspektywą do 2023 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

123.

XXXVII/243/16

29.12.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

122.

XXXVII/242/16

29.12.2016

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2017

zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/259/17 z 08.02.2017, Uchwałą Nr XL/267/17 z 02.03.2017, Uchwałą Nr XLI/281/17 z 30.03.2017, Uchwałą Nr XLII/288/17 z 27.04.2017, Uchwałą Nr XLIII/295/17 z 25.05.2017, Uchwałą Nr XLV/304/17 z 22.06.2017, Uchwałą Nr XLVI/316/17 z 31.08.2017, Uchwałą Nr XLVII/333/17 z 28.09.2017, Uchwałą Nr XLVIII/343/17 z 26.10.2017, Uchwałą Nr XLIX/351/17 z 30.11.2017 oraz Uchwałą Nr LI/373/17 z 28.12.2017

121.

XXXVII/241/16

29.12.2016

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–24 wraz z prognozą długu na lata 2017–2024

zmieniona Uchwałą Nr XXXIX/260/17 z 08.02.2017, Uchwałą Nr XL/266/17 z 02.03.2017, Uchwała Nr XLI/280/17 z 30.03.2017, Uchwałą Nr XLII/287/17 z 27.04.2017, Uchwałą Nr XLIII/294/17 z 25.05.2017, Uchwałą Nr XLV/303/17 z 22.06.2017, Uchwałą Nr XLVI/315/17 z 31.08.2017, Uchwałą Nr XLVII/332/17 z 28.09.2017, Uchwałą Nr XLVIII/342/17 z 26.10.2017 oraz Uchwałą Nr XLIX/350/17 z 30.11.2017

120.

XXXVII/240/16

29.12.2016

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2018

119.

XXXVI/239/16

01.12.2016

Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017

118.

XXXVI/238/16

01.12.2016

oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

117.

XXXVI/237/16

01.12.2016

likwidacji wydzielonego rachunku dochodów szkół i placówek oświatowych, dla których Miasto Żyrardów jest organem prowadzącym

116.

XXXVI/236/16

01.12.2016

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Żyrardowa przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

zmieniona Uchwałą Nr XXXVII/243/16 z 29.12.2016

115.

XXXVI/235/16

01.12.2016

opłaty targowej

114.

XXXVI/234/16

01.12.2016

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016–2024 wraz z prognozą długu na lata 2016–2024

113.

XXXVI/233/16

01.12.2016

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

112.

XXXVI/232/16

01.12.2016

wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu do Umowy o Partnerstwie NR 1/OZE/2016 z dnia 07.10.2016

111.

XXXIV/231/16

03.11.2016

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żyrardowskiemu

110.

XXXIV/230/16

03.11.2016

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

109.

XXXIV/229/16

03.11.2016

przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

108.

XXXIV/228/16

03.11.2016

określenia stawek podatku od nieruchomości

107.

XXXIV/227/16

03.11.2016

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016–2024 wraz z prognozą długu na lata 2016–2024

106.

XXXIV/226/16

03.11.2016

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

105.

XXXIII/225/16

19.10.2016

zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żyrardów

104.

XXXII/224/16

05.10.2016

wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Umowy Partnerskiej w zakresie realizacji projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

103.

XXXII/223/16

05.10.2016

wyrażenia zgody na utworzenie partnerstwa i zawarcie Umowy o Partnerstwie w zakresie realizacji Projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

102.

XXXI/222/16

29.09.2016

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żyrardowie

101.

XXXI/221/16

29.09.2016

wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa i na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w zakresie wykonania programów funkcjonalno-użytkowych, studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego do projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

100.

XXXI/220/16

29.09.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Straż Pożarną lub Miasto Żyrardów

99.

XXXI/219/16

29.09.2016

likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych

98.

XXXI/218/16

29.09.2016

utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Żyrardowie

97.

XXXI/217/16

29.09.2016

wyrażenia zgody na zawarcie porozumień i umów pomiędzy Miastem Żyrardów i Zarządem Województwa Mazowieckiego dotyczących zagospodarowania terenów zieleni miejskiej w ciągu drogi wojewódzkiej 719 w Żyrardowie

96.

XXXI/216/16

29.09.2016

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016–2024 z prognozą długu na lata 2016–2024

95.

XXXI/215/16

29.09.2016

zmieniająca uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

94.

XXXI/214/16

29.09.2016

upoważnienia do złożenia wniosku oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zieleni w mieście Żyrardowie"

93.

XXX/213/16

14.09.2016

nadania tytułu "Honorowego Obywatela Miasta Żyrardowa"

92.

XXX/212/16

14.09.2016

zmiany Uchwały Nr XXIX/193/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 25 sierpnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej

uchylona Uchwałą Nr XXXVI/235/16 z 01.12.2016

91.

XXX/211/16

14.09.2016

zmiany Uchwały Nr XVII/112/15 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w gminie Rewal

90.

XXX/210/16

14.09.2016

przystąpienia Miasta Żyrardowa do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 poprzez realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bema w Żyrardowie na odcinku od ul. Reymonta do granicy miasta z Gminą Radziejowice" oraz podpisania porozumienia z Powiatem Żyrardowskim, Gminą Radziejowice, Nadleśnictwem Radziwiłłów oraz Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" w celu wspólnej realizacji tego przedsięwzięcia

89.

XXIX/209/16

25.08.2016

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żyrardowa

88.

XXIX/208/16

25.08.2016

wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXIV/179/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

87.

XXIX/207/16

25.08.2016

wezwania do usunięcia naruszenia prawa Uchwałą Nr XXIII/171/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

86.

XXIX/206/16

25.08.2016

przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016–2020

85.

XXIX/205/16

25.08.2016

określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na obszarze Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr LIX/454/18 z 30.08.2018

84.

XXIX/204/16

25.08.2016

sprzedaży nieruchomości

83.

XXIX/203/16

25.08.2016

oddania nieruchomości położonych w Żyrardowie w użytkowanie wieczyste

82.

XXIX/202/16

25.08.2016

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

zmieniona Uchwałą Nr VI/52/19 z 21.02.2019

81.

XXIX/201/16

25.08.2016

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr XLIX/358/17 z 30.11.2017

80.

XXIX/200/16

25.08.2016

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie ul. Stanisława Sławińskiego 6

79.

XXIX/199/16

25.08.2016

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

78.

XXIX/198/16

25.08.2016

zmieniająca Uchwałę Nr LII/371/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa

77.

XXIX/197/16

25.08.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

76.

XXIX/196/16

25.08.2016

powołania przedstawicieli Rady Miasta w skład Komisji Opiniującej

75.

XXIX/195/16

25.08.2016

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gmin: Radziejowice, Mszczonów, Puszcza Mariańska, Wiskitki i Miasta Żyrardowa"

74.

XXIX/194/16

25.08.2016

ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żyrardowie

73.

XXIX/193/16

25.08.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie opłąty targowej

zmieniona Uchwałą Nr XXX/212/16 z 14.09.2016; uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową; uchylona Uchwałą Nr XXXVI/235/16 z 01.12.2016

72.

XXIX/192/16

25.08.2016

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016–2024 z prognozą długu na lata 2016–2024

71.

XXIX/191/16

25.08.2016

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

70.

XXIX/190/16

25.08.2016

podpisania porozumienia z Powiatem Żyrardowskim w celu współdziałania przy realizacji zadania inwestycyjnego

uchylona Uchwałą Nr XXXIV/231/16 z 03.12.2016

69.

XXVIII/189/16

18.08.2016

informacji dotyczącej realizacji inwestycji w obiektach oświatowych przy ulicy Parkingowej w Żyrardowie

68.

XXVII/188/16

12.07.2016

Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do 2020 r.

uchylona Uchwałą Nr XXXIX/262/17 z 08.02.2017

67.

XXVI/187/16

30.06.2016

przejęcia porzuconego pozjadu na własność Miasta Żyrardowa

66.

XXVI/186/16

30.06.2016

sprzedaży nieruchomości

65.

XXVI/185/16

30.06.2016

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr VI/46/19 z 21.02.2019

64.

XXVI/184/16

30.06.2016

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

uchylona Uchwałą Nr XL/275/17 z 02.03.2017

63.

XXVI/183/16

30.06.2016

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

62.

XXVI/182/16

30.06.2016

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

61.

XXVI/181/16

30.06.2016

udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok

60.

XXVI/180/16

30.06.2016

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

59.

XXIV/179/16

19.05.2016

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

powiązana: Uchwała Nr XXIX/208/16 z 25.08.2016

58.

XXIV/178/16

19.05.2016

zmiany Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Żyrardowa na lata 2014–2017

57.

XXIV/177/16

19.05.2016

określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Żyrardowa w 2016 roku

56.

XXIV/176/16

19.05.2016

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Krasna Lipa

55.

XXIV/175/16

19.05.2016

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016–2024 wraz z prognozą długu na lata 2016–2024

54.

XXIV/174/16

19.05.2016

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

53.

XXIV/173/16

19.05.2016

upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Miasta Żyrardowa

52.

XXIV/172/16

19.05.2016

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

51.

XXIII/171/16

19.05.2016

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

powiązana: Uchwała Nr XXIX/207/16 z 25.08.2016

50.

XXIII/170/16

28.04.2016

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

49.

XXIII/169/16

28.04.2016

wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Żyrardów służebnością gruntową

48.

XXIII/168/16

28.04.2016

zasad obciążania nieruchomości komunalnym prawem użytkowania

47.

XXIII/167/16

28.04.2016

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

46.

XXIII/166/16

28.04.2016

likwidacji samorządowego zakładu budżetowego – Targowisko Miejskiej w Żyrardowie

45.

XXIII/165/16

28.04.2016

Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020
załącznik

uchylona Uchwałą Nr XXVII/188/16 z 12.07.2016

44.

XXIII/164/16

28.04.2016

zasad i warunków używania herbu Miasta Żyrardowa

43.

XXIII/163/16

28.04.2016

odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Miasta Żyrardowa

42.

XXIII/162/16

28.04.2016

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016–2024 wraz z prognozą długu na lata 2016–2024

41.

XXIII/161/16

28.04.2016

zmieniająca UchwałęBudżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

40.

XXIII/160/16

28.04.2016

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumień Partnerskich w sprawie budowy parkingów "Parkuj i Jedź" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym

39.

XXIII/159/16

28.04.2016

szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendiów im. Filipa de Girarda

38.

XXII/158/16

25.04.2016

stanowiska Rady Miasta Żyrardowa dotyczącego planowanego wariantu przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400 kV Kozienice – Ołtarzew wzdłuż obwodnicy Miasta Żyrardowa

37.

XXI/157/16

31.03.2016

utworzenia Spółki pod nazwą Centrum Obsługi Mieszkańców Kantor "Żyrardów" Sp. z o.o. oraz powierzenia Spółce obowiązkowych zadań własnych gminy na terytorium Miasta Żyrardowa

36.

XXI/156/16

31.03.2016

wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji przedsięwzięcia wyremontowania budynku dawnego "Kantoru" oraz wyboru partnera finansowego

35.

XXI/155/16

31.03.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu "Żyrardowska Karta Seniora"

34.

XXI/154/16

31.03.2016

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia i realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych mającego na celu promocję, rozwój i ochronę rodzin wielodzietnych na terenie Miasta Żyrardowa

33.

XXI/153/16

31.03.2016

przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

32.

XXI/152/16

31.03.2016

budowy pomnika Filipa de Girarda

31.

XXI/151/16

31.03.2016

zmieniająca Uchwałę Nr XIX/125/16 z dnia 28 stycznia 2016 r.

30.

XXI/150/16

31.03.2016

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Żytniej

29.

XXI/149/16

31.03.2016

sprzedaży nieruchomości

28.

XXI/148/16

31.03.2016

oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

27.

XXI/147/16

31.03.2016

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok"

26.

XXI/146/16

31.03.2016

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2016–2024

25.

XXI/145/16

31.03.2016

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

24.

XXI/144/16

31.03.2016

przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego

23.

XXI/143/16

31.03.2016

przekazania środkó finansowych dla Policji

22.

XX/142/16

25.02.2016

uczczenia pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem

21.

XX/141/16

25.02.2016

wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Zespołu do spraw Wspierania Inicjatyw Lokalnych

20.

XX/140/16

25.02.2016

przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

19.

XX/139/16

25.02.2016

sprzedaży nieruchomości

18.

XX/138/16

25.02.2016

uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Żyrardowa

uchylono Uchwałą Nr VII/63/19 z 14.03.2019

17.

XX/137/16

25.02.2016

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

16.

XIX/136/16

28.01.2016

przyjęcia dokumentu "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Żyrardowa na roku 2025"

15.

XIX/135/16

28.01.2016

przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

14.

XIX/134/16

28.01.2016

powołania Komitetu Honorowego obchodów "Roku Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich"

13.

XIX/133/16

28.01.2016

ustanowienia "Roku 2016 Rokiem Filipa de Girarda w 100-lecie nadania Miastu Żyrardów praw miejskich"

12.

XIX/132/16

28.01.2016

zmiany składu doraźnej Komisji Statutowej RMŻ

11.

XIX/131/16

28.01.2016

uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej RMŻ

10.

XIX/130/16

28.01.2016

zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2016 rok

9.

XIX/129/16

28.01.2016

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2016 rok

8.

XIX/128/16

28.01.2016

sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej

7.

XIX/127/16

28.01.2016

sprzedaży nieruchomości

6.

XIX/126/16

28.01.2016

sprzedaży nieruchomości

5.

XIX/125/16

28.01.2016

zamiany nieruchomości położonych w Żyrardowie

zmieniona Uchwałą Nr XXI/151/16 z 31.03.2016

4.

XIX/124/16

28.01.2016

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr XL/270/17 z 02.30.2017

3.

XIX/123/16

28.01.2016

uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

załącznik zmieniony Uchwałą Nr XLVIII/348/17 z 26.10.2017 oraz Uchwałą Nr VI/49/19 z 21.02.2019

2.

XIX/122/16

28.01.2016

przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

1.

XIX/121/16

28.01.2016

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2016 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2016 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17572
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9069238
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 13:48

Stopka strony