Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2017 rok

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2017 rok)

Lp.

Nr uchwały

Data uchwały

Tytuł uchwały

Uwagi

129.

LI/381/17

28.12.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy Partnerskiej

128.

LI/380/17

28.12.2017

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

127.

LI/379/17

28.12.2017

Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok
załącznik

126.

LI/378/17

28.12.2017

Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok
załącznik

125.

LI/377/17

28.12.2017

zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

124.

LI/376/17

28.12.2017

uchwalenia regulaminu korzystania z fontann na terenie Miasta Żyrardowa

123.

LI/375/17

28.12.2017

wyborów uzupełniających ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Żyrardowie na kadencję w latach 2016–2019

122.

LI/374/17

28.12.2017

ustalenia wykazu i planu finansowego niezrealizowanych kwot wydatków niewygasających z upływem roku 2017

121.

LI/373/17

28.12.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2017 rok

120.

L/372/17

21.12.2017

Uchwała Budżetowa Miasta Żyrardowa na rok 2018

zmieniona Uchwałą Nr LII/383/18 z 01.02.2018, Uchwałą Nr LIII/389/18 z 01.03.2018, Uchwałą Nr LIV/399/18 z 22.03.2018, Uchwałą Nr LV/407/18 z 19.04.2018, Uchwałą Nr LVI/422/18 z 24.05.2018, Uchwałą Nr LVII/433/18 z 28.06.2018, Uchwałą Nr LVIII/446/18 z 09.08.2018, Uchwałą Nr LIX/452/18 z 30.08.2018, Uchwałą Nr LXI/464/18 z 11.10.2018, Uchwałą Nr LXII/477/18 z 08.11.2018, Uchwałą Nr II/3/18 z 06.12.2018 oraz Uchwałą Nr IV/24/18 z 28.12.2018

119.

L/371/17

21.12.2017

uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2018–2028 wraz z prognozą długu na lata 2018–2028

zmieniona Uchwałą Nr LII/382/18 z 01.02.2018, Uchwałą Nr LIII/388/18 z 01.03.2018, Uchwałą Nr LIV/398/18 z 22.03.2018, Uchwałą Nr LV/406/18 z 19.04.2018, Uchwałą Nr LVI/421/18 z 24.05.2018, Uchwała Nr LVII/432/18 z 28.06.2018, Uchwała Nr LVIII/445/18 z 09.08.2018, Uchwałą Nr LIX/451/18 z 30.08.2018, Uchwałą Nr LXI/463/18 z 11.10.2018, Uchwałą Nr LXII/476/18 z 08.11.2018, Uchwałą Nr II/2/18 z 06.12.2018;
uchylona Uchwałą Nr V/33/19 z 17.01.2019

118.

XLIX/370/17

30.11.2017

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

117.

XLIX/369/17

30.11.2017

Programu Współpracy Miasta Żyrardowa z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018
załącznik

116.

XLIX/368/17

30.11.2017

zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/345/17 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

115.

XLIX/367/17

30.11.2017

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 7 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

114.

XLIX/366/17

30.11.2017

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 6 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie

113.

XLIX/365/17

30.11.2017

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 4 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. Mikołaja Reja w Żyrardowie

112.

XLIX/364/17

30.11.2017

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 3 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Żyrardowie

111.

XLIX/363/17

30.11.2017

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 2 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

110.

XLIX/362/17

30.11.2017

stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Żyrardowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Filipa de Girarda w Żyrardowie

109.

XLIX/361/17

30.11.2017

projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

108.

XLIX/360/17

30.11.2017

rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Żyrardowie

107.

XLIX/359/17

30.11.2017

wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Żyrardowie

106.

XLIX/358/17

30.11.2017

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

105.

XLIX/357/17

30.11.2017

sprzedaży nieruchomości

104.

XLIX/356/17

30.11.2017

określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Żyrardowa

103.

XLIX/355/17

30.11.2017

przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Żyrardowa na lata 2017–2032"
załącznik

102.

XLIX/354/17

30.11.2017

przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
załącznik

101.

XLIX/353/17

30.11.2017

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

100.

XLIX/352/17

30.11.2017

budowy pomnika Józefa Piłsudskiego

99.

XLIX/351/17

30.11.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2017 rok

98.

XLIX/350/17

30.11.2017

zmiany Uchwały Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

97.

XLVIII/349/17

26.10.2017

wyrażenia zgody na dopłatę do Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Żyrardów Sp. z o.o. w celu realizacji programu remontowego związanego z poprawą stanu technicznego obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizacji

96.

XLVIII/348/17

26.10.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

95.

XLVIII/347/17

26.10.2017

uchwalenia regulaminu korzystania z Parku Seniora w Żyrardowie

94.

XLVIII/346/17

26.10.2017

wystąpienia ze Stowarzyszenia Metropolia Warszawa

93.

XLVIII/345/17

26.10.2017

wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Żyrardowa

zmieniona Uchwałą Nr XLIX/368/17 z 30.11.2017; uchylona Uchwałą Nr LVII/438/18 z 28.06.2018

92.

XLVIII/344/17

26.10.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Umowy Partnerskiej

91.

XLVIII/343/17

26.10.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

90.

XLVIII/342/17

26.10.2017

zmiany Uchwały Nr XXXVII/241/16 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

89.

XLVIII/341/17

26.10.2017

wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

88.

XLVII/340/17

28.09.2017

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik nr 1

87.

XLVII/339/17

28.09.2017

przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

86.

XLVII/338/17

28.09.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na rok 2017

85.

XLVII/337/17

28.09.2017

przyjęcia i realizacji Programu pomocy w zakresie spłaty zadłużenia za korzystanie z lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Żyrardowa w formie świadczenia niepieniężnego

84.

XLVII/336/17

28.09.2017

sprzedaży nieruchomości

83.

XLVII/335/17

28.09.2017

wyrażenia zgody na zmianę Aneksu Nr 1 do Umowy Partnerskiej

82.

XLVII/334/17

28.09.2017

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Ząbki, dotyczącej projektu pn. "Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

81.

XLVII/333/17

28.09.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2017 rok

80.

XLVII/332/17

28.09.2017

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

79.

XLVI/331/17

31.08.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej

78.

XLVI/330/17

31.08.2017

zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
załącznik

77.

XLVI/329/17

31.08.2017

zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
załącznik

uchylona wyrokiem sądu

76.

XLVI/328/17

31.08.2017

zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
załącznik

75.

XLVI/327/17

31.08.2017

zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
załącznik

74.

XLVI/326/17

31.08.2017

zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
załącznik

73.

XLVI/325/17

31.08.2017

zmiany nazwy ulicy w Żyrardowie
załącznik

72.

XLVI/324/17

31.08.2017

nadania nazwy ulicy w Żyrardowie
załącznik

71.

XLVI/323/17

31.08.2017

przekazania nieruchomości w formie aportu dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej "Żyrardów" Spółka z o.o. w Żyrardowie

uchylona Uchwałą Nr LXI/472/18 z 11.10.2018

70.

XLVI/322/17

31.08.2017

sprzedaży nieruchomości

69.

XLVI/321/17

31.08.2017

sprzedaży nieruchomości

68.

XLVI/320/17

31.08.2017

sprzedaży nieruchomości

67.

XLVI/319/17

31.08.2017

rozpatrzenia skargi

66.

XLVI/318/17

31.08.2017

zmiany uchwały Nr XXVII/198/12 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Żyrardowa, Korytowa i Międzyborowa (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 r. poz. 7119)

65.

XLVI/317/17

31.08.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu pn. „Budowa i wdrożenie zintegrowanego systemu wsparcia usług opiekuńczych opartego na narzędziach TIK na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Opieka)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

64.

XLVI/316/17

31.08.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2017 rok

63.

XLVI/315/17

31.08.2017

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

62.

XLV/314/17

22.06.2017

uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa

61.

XLV/313/17

22.06.2017

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik

60.

XLV/312/17

22.06.2017

przystąpienia do realizacji działań rekomendowanych przez Zespół ds. Upamiętnienia Historii Miasta Żyrardowa
załącznik

59.

XLV/311/17

22.06.2017

przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

58.

XLV/310/17

22.06.2017

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie

57.

XLV/309/17

22.06.2017

sprzedaży nieruchomości

56.

XLV/308/17

22.06.2017

sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

55.

XLV/307/17

22.06.2017

sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

54.

XLV/306/17

22.06.2017

wyznaczenia przedstawicieli Rady Miasta Żyrardowa do Zespołu ds. Rewitalizacji

53.

XLV/305/17

22.06.2017

emisji obligacji komunalnych Miasta Żyrardowa oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

52.

XLV/304/17

22.06.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na 2017 rok

51.

XLV/303/17

22.06.2017

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2026 wraz z prognozą długu na lata 2017–2026

50.

XLV/302/17

22.06.2017

nabycia nieruchomości położonej w Żyrardowie przy ul. Waryńskiego 1

49.

XLV/301/17

22.06.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu multimodalnej mobilności miejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020

48.

XLV/300/17

22.06.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy dróg rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020

47.

XLV/299/17

22.06.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Partnerskiego dotyczącego projektu budowy parkingów Park&Ride w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim Obszarze Funkcjonalnym przeznaczonego do dofinansowania z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Mazowieckiego 2014–2020

46.

XLV/298/17

22.06.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

45.

XLV/297/17

22.06.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu. "Promocja gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (Oś Priorytetowa III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT)

44.

XLV/296/17

22.06.2017

wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów, a Miastem stołecznym Warszawą, dotyczącej realizacji projektu. "Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)" w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020 (Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.2.E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT)

43.

XLIII/295/17

25.05.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

42.

XLIII/294/17

25.05.2017

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2024 wraz z prognozą długu na lata 2017–2024

41.

XLIII/293/17

25.05.2017

udzielenia Prezydentowi Miasta Żyrardowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

40.

XLIII/292/17

25.05.2017

zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok

39.

XLII/291/17

27.04.2017

ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie miasta Żyrardowa

uchylona Uchwałą Nr LIX/458/18 z 30.08.2018

38.

XLII/290/17

27.04.2017

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia płatnej strefy reklamowo-informacyjnej na słupach ogłoszeniowych, wysokości stawek za korzystanie ze strefy

37.

XLII/289/17

27.04.2017

przygotowania projektu uchwały o ustaleniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane

36.

XLII/288/17

27.04.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

35.

XLII/287/17

27.04.2017

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2024 wraz z prognozą długu na lata 2017–2024

34.

XLI/286/17

30.03.2017

rozpatrzenia skargi

33.

XLI/285/17

30.03.2017

przejęcia porzuconego pojazdu na własność Miasta Żyrardowa

32.

XLI/284/17

30.03.2017

wydzierżawienia nieruchomości

31.

XLI/283/17

30.03.2017

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

zmieniona Uchwałą Nr XLIX/361/17 z 30.11.2017 i Uchwałą Nr LI/377/17 z 28.12.2017

30.

XLI/282/17

30.03.2017

przejęcia od Województwa Mazowieckiego zadania zarządzania publicznymi drogami wojewódzkimi w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Chmielnej z ul. Jaktorowską

29.

XLI/281/17

30.03.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

28.

XLI/280/17

30.03.2017

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2024 wraz z prognozą długu na lata 2017–2024

27.

XL/279/17

02.03.2017

zmieniająca Statut Miasta Żyrardowa

26.

XL/278/17

02.03.2017

zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania opłat

25.

XL/277/17

02.03.2017

przejęcia porzuconych pojazdów na własność Miasta Żyrardowa

24.

XL/276/17

02.03.2017

określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2017 rok"

23.

XL/275/17

02.03.2017

wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

22.

XL/274/17

02.03.2017

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi

21.

XL/273/17

02.03.2017

wyznaczenia przedstawiciela do Rady Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie

20.

XL/272/17

02.03.2017

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, a także sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

19.

XL/271/17

02.03.2017

określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Żyrardów

18.

XL/270/17

02.03.2017

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów

17.

XL/269/17

02.03.2017

Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Żyrardów na lata 2017–2021

16.

XL/268/17

02.03.2017

określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

15.

XL/267/17

02.03.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

14.

XL/266/17

02.03.2017

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2024 wraz z prognozą długu na lata 2017–2024

13.

XL/265/17

02.03.2017

wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Miastem Żyrardów a Miastem Tryavna

12.

XXXIX/264/17

08.02.2017

zatwierdzenia planów stałych komisji Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok

11.

XXXIX/263/17

08.02.2017

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Żyrardowa na 2017 rok

załącznik zmieniony Uchwała Nr XLVII/338/17 z 28.09.2017

10.

XXXIX/262/17

08.02.2017

Programu Rewitalizacji Miasta Żyrardowa do roku 2020

9.

XXXIX/261/17

08.02.2017

projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Miasto Żyrardów, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

8.

XXXIX/260/17

08.02.2017

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Żyrardowa na lata 2017–2024 wraz z prognozą długu na lata 2017–2024

7.

XXXIX/259/17

08.02.2017

zmieniająca Uchwałę Budżetową Miasta Żyrardowa na rok 2017

6.

XXXVIII/258/17

26.01.2017

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik nr 1

5.

XXXVIII/257/17

26.01.2017

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żyrardowa
załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3

plan zmieniony Uchwałą Nr LXI/475/18 z 11.10.2018

4.

XXXVIII/256/17

26.01.2017

sprzedaży nieruchomości

3.

XXXVIII/255/17

26.01.2017

nadania nazw ulicom w Żyrardowie

2.

XXXVIII/254/17

26.01.2017

zmieniająca uchwałę Nr XLIX/346/14 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez gminę – Miasto Żyrardów

uchylona Uchwałą Nr LVII/435/18 z 28.06.2018

1.

XXXVIII/253/17

26.01.2017

przystąpienia Miasta Żyrardowa do realizacji projektu partnerskiego pn. "Szkoła bliżej nauki-stworzenie w 7 minach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych"

drukuj (Rejestr uchwał Rady Miasta Żyrardowa – 2017 rok)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17556
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-04-19 09:06

Urząd Miasta Żyrardowa

Pl. Jana Pawła II Nr 1
96-300 Żyrardów

Numer konta bankowego Urzędu Miasta Żyrardowa
PKO Bank Polski
63 1020 1026 0000 1702 0272 9325

Kod terytorialny (TERYT): 1438011

Miasto Żyrardów
REGON: 750148650
NIP: 8381464722

Urząd Miasta Żyrardowa
REGON: 000592897
NIP: 8381751516

Dane kontaktowe

tel: +48 46 858 15 00
fax: +48 46 858 15 11
e-mail: urzad@zyrardow.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Godziny urzędowania

Urząd:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Kasa:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:00-16:00
środa: 8:00-18:00

Prezydent Miasta przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godz. 16:00-17:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 9031125
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-04-19 13:48

Stopka strony